Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kde študovať vedu: Trnavský a Prešovský kraj

Galina Lišháková

Trnavská univerzita v Trnave. Foto:  Radovan Bahna / CC BY-SA (Wikipedia)

Trnavská univerzita v Trnave ponúka štúdium na piatich fakultách: zdravotníctva a sociálnej práce, pedagogickej, filozofickej, právnickej a teologickej (v Bratislave).

Foto: Radovan Bahna / CC BY-SA

Na Slovensku je tridsaťpäť vysokých škôl a záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu absolvovať prijímacie pohovory na ľubovoľný počet z nich. V štyroch článkoch vám predstavíme len ich časť. Vždy tak, aby zastupovali  dva kraje a zopár vedeckých odborov, ktoré korešpondujú s vývojom dnešnej doby.

Trnavská univerzita v Trnave

Právnická fakulta

Právo:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent odboru právo, ktorý dosiahne titul Bc. je pripravený pokračovať v štúdiu dvojročného magisterského študijného programu v odbore právo v dennej forme alebo trojročného programu externe.

Filozofická fakulta

Klasická archeológia:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 29. februára 2020.

Uplatnenie:  Ako technický pracovník v múzeách, pamiatkových úradoch a vedeckých inštitúciách, ako lektor v múzeách a galériách.

Zrúcanina Čachtického hradu. Zdroj: LMih (Wikipedia)Ilustračné foto. Zdroj: LMih (Wikipedia)

História:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 29. februára 2020.

Uplatnenie: Absolvent programu je schopný vykonávať základné pracovné postupy a dokumentačné činnosti v povolaniach: múzejný a galerijný pracovník, pracovník historických knižníc, archívov, pamiatkových ústavov, prípadne odborné práce vo vedeckých inštitúciách.

Sociológia:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 29. februára 2020.

Uplatnenie: Absolvent bakalárskeho štúdia odboru sociológia získava schopnosť samostatne analyzovať a navrhovať riešenia sociálnych problémov v regiónoch a organizáciách v oblasti personálneho riadenia a ľudských zdrojov, realizovať výskumné projekty v rámci Slovenska, ale aj Európskej únie.

Na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave môžete študovať aj odbory: dejiny a teória umenia, dejiny filozofie, etika, etika a morálna filozofia,…

Foto Univerzity s. Cyrila a Metoda v Trnave. Zdroj: UCM

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ponúka štúdium na štyroch fakultách: fakulte masmediálnej komunikácie, fakulte sociálnych vied, fakulte prírodných vied a filozofickej fakulte. Zdroj: UCM

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta prírodných vied

Aplikovaná biológia:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: V širokom rozpätí pracovísk s biologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním.

Aplikovaná informatika:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: Pri tvorbe softvé­rových aplikácií, technológie vývoja softvérových aplikácií, grafickom spracovaní údajov a vizualizácii údajov v prírodných vedách.

Biotechnológie:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: V rezorte chemického a potravinárskeho priemyslu, environmentálnych technológií a poľnohospodárstve. Znalosti z informatiky umožňujú ďalší odborný rast a prístup k svetovým bázam dát z oblasti biotechnológie.

Chémia:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: V rôznych chemických, environmentálnych a zdravotníckych výskumných i prevádzkových zariadeniach.

Na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave môžete študovať aj odbory: inžinierstvo životného prostredia, ochrana a obnova životného prostredia.

Filozofická fakulta

Etnológia a blízkovýchodné štúdia:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: Na Filozofickej fakulte UCM v Trnave  sa etnológia študuje v rámci jednoodborového magisterského štúdia.  Na bakalársky študijný program teda nadväzuje akreditovaný magisterský program. Poslucháči získajú poznatky o tradičnej hmotnej, duchovnej a sociálnej kultúre Slovenska, poznatky o národoch Európy a napokon o národoch a kultúrach mimoeurópskych svetadielov. Významná časť študijného programu je venovaná nábožensko-sociálnym kontextom neeurópskych národov a etnických skupín.

Ilustračný obrázok: stolový počítač, laptop, mobilný telefón, stôl. Zdroj: Pexels.comIlustračný obrázok. Zdroj: Pexels.com

História a aplikovaná história v kyberpriestore:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: Prednosťou tohto nového odboru je inovatívny prístup, vďaka ktorému bude jeho absolvent schopný orientovať sa nielen v historickej vede, ale bude ju vedieť prepájať s modernými technológiami a najnovšími trendmi digitálnej humanistiky. Zameraním sa na praktické aspekty humanitného výskumu absolvent výrazne zvýši svoje možnosti pri hľadaní následného pracovného uplatnenia.

Psychológia:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Sprostredkovanie základných poznatkov teoretickej psychológie, potrebných poznatkov z aplikovaných oblastí psychológie, využitie teoretických poznatkov a ich prepojenie s praxou, rozvíjanie zručností potrebných v práci psychológa. Denné bakalárske štúdium predstavuje prvý stupeň kvalifikácie predmetného odboru.

Na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave možno ďalej študovať odbory: etnológia a mimoeurópske štúdia, systematická filozofia,…

Pohľadnica, na ktorej sú viaceré budoby Prešovskej univerzity v Prešove. Zdroj: Wikipedia

Na Prešovskej univerzite v Prešove môžete študovať na fakulte humanitných a prírodných vied, fakulte manažmentu, fakulte športu, fakulte zdravotníckych odborov, filozofickej fakulte, gréckokatolíckej teologickej fakulte, pedagogickej fakulte a pravoslávnej bohosloveckej fakulte. Foto: Jozef Kotulič (Wikimedia)

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied

Andragogika:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa môže uplatniť v oblasti vzdelávania, sociálnej starostlivosti a pomoci sociálne alebo zdravotne odkázaných  dospelých (nezamestnaní, seniori, invalidi a pod.), v mimoškolských zariadeniach (akadémie vzdelávania, univerzity tretieho veku), v inštitúciách a zariadeniach štátnej správy a samosprávy (ústredia práce, oddelenia sociálnych vecí), v občianskych združeniach, nadáciách i v zariadeniach miestnej kultúry a záujmových združeniach.

Ekológia:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa môže uplatniť ako odborný pracovník štátnej správy a samosprávy, vo vybraných špecializovaných útvaroch rezortov národného hospodárstva, environmentálnych a  ochranárskych inštitúciách s aktívnym využitím cudzieho jazyka. Vo výskumných kolektívoch s biologickým a chemickým zameraním je absolvent tohto odboru spôsobilý vykonávať samostatnú vedeckú činnosť s uplatnením informačných a komunikačných technológií. Znalosti základov terénneho výskumu mu umožňujú identifikáciu a koordináciu činností v krajine, vedenie terénnych praktík a exkurzií.

Ilustračná foto: dva kamene položené na papieri s dokreslenými nohami a rukam a jedne druhému podáva srdiečko. Zdroj: Pexels.comIlustračný obrázok. Zdroj: Pexels.com

Geografia a aplikovaná geoinformatika:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa môže uplatniť v štátnej správe, miestnej a regionálnej samospráve, inštitúciách EÚ, najmä v útvaroch zaoberajúcich sa lokálnym a regionálnym rozvojom, územným plánovaním, turizmom, marketingom a propagáciou, ľudskými zdrojmi, ochranou a tvorbou životného prostredia a pod.

Na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity môžete študovať aj odbory: biológia, fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov, sociálna pedagogika,…

Filozofická fakulta

História:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent tohto študijného odboru je schopný vykonávať základné odborné práce vo vedeckých ústavoch, ako aj základné dokumentačné činnosti ako múzejný a galerijný pracovník, pracovník historických knižníc, pamiatkových ústavov a pod.

Psychológia:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa môže uplatniť v školských zariadeniach a vo vzdelávacích inštitúciách, napr. vo výchovných zariadeniach, v zdravotníckych a rehabilitačných pracoviskách, súkromných psychologických zariadeniach, vo výskumných pracoviskách napríklad v oblasti spoločenských vied, priemyslu a obchodu. Absolvent sa môže uplatniť aj v oblasti pôsobnosti sociálnej práce a pomáhajúcich profesií, v oblastiach personalistiky, manažmentu alebo marketingu, súdnictva (probácia a mediácia) či kariérneho poradenstva.

Na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity možno študovať aj odbory: politológia, ruské štúdiá, učiteľstvo cudzích jazykov,…

O portáli vysokých škôl:

Portál VŠ, z ktorého sme čerpali väčšinu informácií pri príprave tohto článku, vznikol na návrh združenia EUNIS-SK a za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci centrálnych rozvojových projektov. Hlavným cieľom portálu je zabezpečenie vzniku systematicky usporiadaných a odborne garantovaných informácií týkajúcich sa vysokých škôl, vytvorenie priestoru na výmenu skúseností a poskytovanie informácií o konferenciách, seminároch a vzdelávacích produktoch. Na vývoji portálu sa podieľajú: MŠ SR, ÚIPŠ a vysoké školy, najmä Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Technická univerzita v Košiciach, Katolícka univerzita v Ružomberku.

Zdroje: https://www.portalvs.sk/sk/,

Trnavská univerzita v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Prešovská univerzita v Prešove

Foto: Pixabay.com, Pexels.com

(GC)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky