Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Integrita, zodpovedné, sporné a nezodpovedné postupy vo výskume (RCR, QRP, RM, p-Hacking, HARKing, … )

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: kniha, slovník (Zdroj: Pixabay.com)

Dôvera medzi vedcami navzájom a dôvera vo vedu v spoločnosti sú základom pre efektívny pokrok a pre plné využívanie výsledkov vedy v praxi. Získanie dôvery je podmienené transparentným konaním v rámci dohodnutých zásad integrity výskumu. Patria tam metodologické princípy a etické postoje, zodpovedné vedenie a praktiky výskumu. Konanie v rámci dohodnutých zásad integrity výskumu je kľúčové.

Väčšina nižšie uvedených pojmov (v anglickom a slovenskom jazyku) je dobre známa, niektoré pojmy súvisiace s integritou a postupmi vo výskume sú menej známe.

Integrity: Compliance with ethical and professional principles, standards, practices and consistent system of values, that serves as guidance for making decisions and taking actions.

Integrita: Dodržiavanie etických a profesionálnych princípov, noriem, postupov a konzistentný systém hodnôt, ktorý slúži ako opora pri prijímaní rozhodnutí a realizácii opatrení.

Responsible Conduct of Research (RCR)

– Undertaking research in accordance with code of research conduct.

– Zodpovedné vedenie výskumu (relevantné, dobre odôvodnené, reprodukovateľné, efektívne)

Vykonávanie výskumu v súlade s kódexom vedenia výskumu.

Questionable Research Practices (QRP)

– QRP are research practices that are regarded by many as unethical but are not considered being research misconduct. Questionable research practices may take place at different levels: the individual level, in the institutional culture, or in the science system as a whole.

– Sporné výskumné postupy (neznalosť, neúmyselné/náhodné chyby alebo pochybná integrita)

QRP sú výskumné postupy, ktoré mnohí považujú za neetické, ale nepovažujú sa za neprijateľné alebo nesprávne vedenie výskumu. Sporné výskumné postupy sa môžu vyskytovať na rôznych úrovniach: na individuálnej úrovni, v inštitucionálnej kultúre alebo vo vedeckom systéme ako celku.

Research Misconduct (RM, Misbehaviour, Scientific Fraud)

– Unacceptable or improper behaviour in any part of research.

– Neprijateľné alebo nesprávne vedenie výskumu (neprijateľné chovanie, podvod)

Research Integrity (RI): Compliance with ethical and professional principles, standards, practices and consistent system of values, that serves as guidance for making decisions and taking actions in research.

Integrita výskumu: Dodržiavanie etických a profesionálnych princípov, noriem, postupov a konzistentný systém hodnôt, ktorý slúži ako opora pri prijímaní rozhodnutí a realizácii opatrení vo výskume.

p-Hacking (or cheating on a p-value)

– Collecting or selecting data or statistical analyses until non-significant results become significant. The practice of running multiple tests, looking for a statistic that surpasses the threshold for statistical significance, and reporting only this.

– Zhromažďovanie alebo výber údajov alebo štatistických analýz až kým sa zo štatisticky nevýznamných výsledkov nedosiahnu štatisticky významné výsledky. Vykonávanie množstva testov a hľadanie štatistiky, ktorá prekoná prahovú hodnotu pre štatistickú významnosť a vykazovať iba túto hodnotu.

Selective Publication (“positive” findings are preferred or non-publication)

Selektívne publikovanie (uprednostňuje sa publikovanie „pozitívnych“ zistení alebo sa nepublikuje)

HARKing

– Hypothesizing after the results are known

– Stanovenie hypotézy až potom, keď sú známe výsledky

Preregistration

– Research questions and analysis plan are defined before observing the research outcomes. Distinguishes analyses and outcomes that result from predictions (essential for hypothesis testing research – for justifications, confirmatory research) from those that result from postdictions (optional for hypothesis-generating research – for discoveries, exploratory research)

Predregistrácia

– Výskumné otázky a plán analýzy sú definované pred sledovaním výsledkov výskumu. Rozlišuje analýzy a výsledky, ktoré vyplývajú z predpovedí (dôležité pre testovanie hypotéz výskumu – pre odôvodnenia potvrdzujúci výskum) od tých, ktoré vyplývajú z postdikcií (voliteľné pre výskum generujúci hypotézu – pre objavy, prieskumný výskum)

Replicability

– Refers to the possibility of replicating someone else’s work or results to establish its validity. The requirement that scientific discoveries will be replicable

Opakovateľnosť

– Vzťahuje sa na možnosť replikácie práce alebo výsledkov niekoho iného, aby sa potvrdila jeho platnosť. Požiadavka, aby boli vedecké objavy replikovateľné

Registered report

– A form of journal article in which methods and proposed analyses are pre-registered and peer-reviewed prior to research being conducted (stage 1)

– Once the study is completed, the author will finish the article including results and discussion sections (stage 2)

Registrovaná správa

– Forma článku v časopise, v ktorom sú metódy a navrhované analýzy predregistrované a posúdené pred vykonaním výskumu (1. etapa)

– Po výskume autor dokončí článok vrátane výsledkov a diskusie (2. etapa)

Moral Compass: The ability to judge what is right and wrong and to behave in an appropriate way.

Morálny kompas: Schopnosť posúdiť, čo je správne a čo zlé a správať sa podľa toho.

Functioning of Moral Compass depends on person, research climate and system of science.

Fungovanie morálneho kompasu závisí na osobe, výskumnom prostredí a systéme vedy.

Spracoval: Július Kravjar, CVTI SR

Uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Bouter, L. (2018) Fostering responsible research practices, Keynote lecture, 4th International Conference Plagiarism Across Europe and Beyond, Ephesus, Turkey, 9 –11 May 2018

Fostering Responsible Research Practices

The Extent and Consequences of P-Hacking in Science – PLOS

Replicability in Science – Replicability Research Group

P-HACKING, OR CHEATING ON A P-VALUE

Registered Reports | Open Science

Low statistical power in biomedical science: a review of … – NCBI – NIH

Degrees of Freedom in Planning, Running, Analyzing, and Reporting Psychological Studies: A Checklist to Avoid p-Hacking

Glossary for Academic Integrity

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/moral-compass

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky