Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo vieme o demencii? Aký obraz sme si o nej vytvorili na Slovensku?

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: Pixabay.com /geralt/

Zodpovedať tieto otázky je cieľom výskum tímu psychológov pod odborným vedením prof. PhDr. Jany Plichtovej, PhD. z Ústavu aplikovanej psychológie FSEV Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s odborníčkami neziskovej organizácie Centrum MEMORY. Projekt s názvom „Sociálne reprezentácie demencie na Slovensku” od jesene 2018 chce v priebehu štyroch rokov zozbierať relevantné dáta, a to prostredníctvom analýzy médií, rozhovorov so zainteresovanými odborníkmi, profesionálnymi opatrovateľmi, samotnými ľuďmi s demenciou a s ich rodinnými príslušníkmi. Dáta sa budú zbierať vo všetkých krajoch Slovenska.

Najčastejšou príčinou nástupu demencie je Alzheimerova choroba. Podľa odhadov Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti sa toto ochorenie týka v našej krajine približne 60 000 osôb, o ktorých sa stará 140 000 rodinných a profesionálnych opatrovateľov. Napriek týmto faktom demencia nie je práve diskutovanou témou. Spôsobuje to predovšetkým strach z tejto choroby a predsudky, ktoré voči ľuďom s touto chorobou máme. Čo by tento strach u širokej verejnosti odbúralo? Ako zmeniť postoje k ľuďom s demenciou? Aj tieto dve otázky sú výzvou pre tím výskumníkov.

„Za hlavný cieľ nášho projektu považujem zozbierať údaje o tom, akým spôsobom o demencii uvažujú rôzne skupiny ľudí na Slovensku – či už samotní pacienti, ich rodinní príslušníci, životov ktorých sa demencia priamo týka. Dôležitou skupinou, o ktorých sa bude náš výskum zaujímať, sú profesionáli a profesionálky z medicínskej a sociálnej oblasti. Bude nás zaujímať, či ochorenia, vedúce k demencii budú vnímať výlučne len z profesijnej pozície alebo aj v širších ľudských a sociálnych súvislostiach. A samozrejme zameriame sa aj na názory laickej verejnosti naprieč všetkými regiónmi Slovenska,“ predstavuje projekt Mgr. Petra Brandoburová, PhD. Prof. Plichtová dopĺňa, že výskum sa zameria aj na spôsoby, akým médiá poznatky o demencii prezentujú, aký obraz o ľuďoch s demenciou utvárajú.

Projekt „Sociálne reprezentácie demencie na Slovensku”

„Následne budeme dáta získané z rôznych perspektív a zdrojov porovnávať, aby sme sa dopracovali ku komplexnému obrazu o reprezentáciách demencie na Slovensku,“ vysvetľuje psychologička Mgr. Petra Brandoburová, PhD. Psychologička Mgr. Simona Krakovská upozorňuje, že dôležitým cieľom projektu je osloviť laickú verejnosť a ponúknuť jej náhľad do komplexných medicínskych, spoločenských a psychologických súvislostí. Výsledkom by mala byť zmena vnímania demencie, odbúranie strachu, čo následne spôsobí, že verejnosť sa bude viac zaujímať o svoje kognitívne zdravie a bude viac motivovaná vyhľadať v prípade pociťovaného kognitívneho deficitu odbornú pomoc.

Psychologička Mgr. Táňa Sedláková zdôrazňuje: „Mediálna kampaň a odborné výstupy, ktorými sa projekt ukončí, pomôžu nám všetkým – odborníkom v rôznych častiach Slovenska, ako aj bežným ľuďom, či už sa u nich prejavujú príznaky porúch pamäti alebo nie, v tom, aby sme zavčasu rozpoznali prvé príznaky demencie, aby sme o nich otvorene komunikovali, aby sme boli voči nim všímavejší. Tento výskum by mal zlepšiť kvalitu života početnej skupiny ľudí s demenciou, ich blízkych a tiež príležitosť pre scitlivenie verejnosti v téme, pred ktorou v súťaživej, dualistickej a na konzume založenej spoločnosti zatvárame oči.”

Podrobné informácie o projekte budú predbežne zverejňované na stránke www.centrummemory.sk pod akronymom „SORED”.

 

Informácie poskytla: Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: www.fses.uniba.sk

Ilustračné foto: Pixabay.com /geralt/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky