Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako funguje výchova k podnikateľstvu v Európe?

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Časť obálky publikácie

Rozvoj a propagácia výchovy k podnikateľstvu je už mnoho rokov jedným z kľúčových politických cieľov inštitúcií EÚ a členských štátov. V súvislosti s vysokým počtom nezamestnaných, ekonomickou krízou a prudkými zmenami v komplexnom, na vedomostiach založenom hospodárstve a spoločnosti, univerzálnych zručnostiach, ako je podnikateľstvo sú podstatné nielen na formovanie myslenia mladých ľudí, ale tiež na poskytovanie zručností, vedomostí a postojov, ktoré sú dôležité pre rozvoj podnikateľskej kultúry v Európe. Hoci niektoré štáty sa zaviazali podporovať výchovu k podnikateľstvu už viac ako desaťročie, iné iba začínajú.

Prečo je dôležitá výchova k podnikateľstvu? Zahŕňajú ju európske štáty do učebných osnov? Aký druh stratégií sa doposiaľ zrealizoval? Akú odbornú prípravu učitelia absolvujú v tejto oblasti? Tieto otázky sú kľúčovou témou v novej publikácii siete Eurydice zameranej na výchovu k podnikateľstvu v Európe – Enterpreneurship Education at School in Europe.

Táto nová analýza publikovaná v r. 2017 zachytáva súčasný rozvoj v Európe. Poskytuje aktualizované a detailnejšie informácie o stratégiách, učebných osnovách a výsledkoch vzdelávania a taktiež zahŕňa nové témy, napríklad finančné schémy a vzdelávanie učiteľov. Štúdia sa zameriava na základné vzdelávanie, nižšu a vyššiu úroveň sekundárneho vzdelávania, ako aj na inštitucionálne počiatočné odborné vzdelávanie a prípravu (IVET). Obsahuje informácie z rokov 2014/15 z 33 štátov, ktoré sú členmi siete Eurydice. Okrem toho, národné informácie poskytujú prehľad o výchove k podnikateľstvu v každom štáte.

Definícia výchovy k podnikateľstvu

V štúdii je výchova k podnikateľstvu definovaná ako rozvoj zručností a myslenia študenta takým spôsobom, aby bol schopný pretvoriť kreatívne myšlienky do podnikateľských aktivít. Toto je kľúčová kompetencia pre všetkých študentov, ktorá podporuje osobný rozvoj, aktívne občianstvo, sociálnu inklúziu a zamestnateľnosť.

Existuje metodika v oblasti vyučovacích metód?

Pre výchovu k podnikateľstvu má viac ako polovica štátov veľmi málo, alebo žiadnu metodiku v oblasti vyučovacích metód. Zatiaľ čo väčšina štátov uvádza, že výchova k podnikateľstvu je súčasťou učebných osnov, iba málokedy odporúčajú učiteľom akékoľvek vyučovacie/študijné metódy a nechávajú učiteľom v tejto oblasti veľkú autonómiu. V prípade, že sú poskytnuté pokyny, zvyčajne to platí pre všeobecnú vyššiu sekundárnu úroveň a inštitucionálne počiatočné odborné vzdelávanie a prípravu.

Výskum konštatuje, že metódy, v rámci ktorých sa podporuje prepojenie študentov s reálnym svetom mimo triedy a nadobudnutie tohto typu skúseností, sú podstatné pre výchovu k podnikateľstvu. Štúdia poukazuje na fakt, že iba niekoľko štátov poskytuje praktické skúsenosti v oblasti podnikania – napríklad vytvorenie malých, alebo juniorských spoločností, alebo prácu založenú na projektovom riadení – v rámci zvyčajnej alebo povinnej časti učebných osnov.

Toto je jeden z dôvodov prečo sú dôležité presné pokyny, aby učitelia mali spoločné porozumenie aké metódy sú dôležité pre výchovu k podnikateľstvu a ktoré najefektívnejšie prispejú na úspešné vyučovanie týchto zručností.

Prehľad cieĺov širšej stratégie prepojebej s výchovou k podnikateľstvu

Aké sú výsledky

Výsledky vzdelávania prepojené s výchovou k podnikateľstvu zostávajú fragmentované a stále nie sú strategickou prioritou. Rozvoj a implementácia výchovy k podnikateľstvu v Európe je financovaná prostredníctvom národných a/alebo európskych zdrojov. Hoci viac ako polovica európskych štátov prideľuje na rozvoj a realizáciu výchovy k podnikateľstvu aj národné, aj európske financovanie, bude potrebné vytvoriť v Európe stabilné a dlhodobé finančné zdroje.

Celá správa (aktuálne vydanie) Enterpreneurship Education at School in Europe (Výchova k podnikateľstvu v škole v Európe) je aj v slovenskom jazyku na stránkach Eurydice.

 

Zdroje: stránky Eurydice

Graf: Publikácia v slovenskom jazyku

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky