Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt Mobilita mladých je vo finálnej fáze

VEDA NA DOSAH

ilustrácia /mobilita/

Projekt Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Youth Mobility: maximizing opportunities for individuals, labour markets and regions in Europe) sa dostáva do záverečnej fázy. Končí koncom februára tohto roka, pričom začal 1. marca 2015. Slovenskú republiku v projekte zastupuje Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied – Prognostický ústav. YMOBILITY je jeden z projektov programu Horizont 2020, ktorý je poskytnutý Európskou komisiou pre robustné vyhodnotenie migrácie mladých ľudí s cieľom priniesť nové dôležité poznatky o tom, ako maximalizovať príležitosti mladých ľudí v Európe.

Zodpovedným riešiteľom za slovenskú stranu je doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc. z Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Výskum využíva existujúce sekundárne údaje pre celú Európsku úniu (EÚ), ale opiera sa hlavne o primárne kvantitatívne údaje (rozsiahle prieskumy) a kvalitatívne údaje (rozhovory). Štúdia sa zameria na 9 krajín reprezentujúcich rôzne súvislosti mobility mládeže: Rumunsko, Slovensko a Lotyšsko; Veľká Británia a Švédsko; Nemecko, Taliansko, Írsko a Španielsko.

Politická analýza je postavená na základe rozhovorov s kľúčovými informátormi. Experimentálne metódy sa používajú na posúdenie toho, ako jednotlivci reagujú na rôzne scenáre budúcich hospodárskych a spoločenských zmien.

Projekt YMOBILITYProjekt YMOBILITY vyvíja komplexný výskumný program, ktorý rieši témy ako: 1. identifikácia a kvantifikácia hlavných typov medzinárodnej mobility mladých ľudí v EÚ a ich kľúčové charakteristiky; 2. pochopenie toho, čo určuje, ktorí jednotlivci sa zúčastňujú a ktorí sa nezúčastňujú na medzinárodnej mobilite ako stratégii na osobný a profesionálny rozvoj: ich motívy, migračné kanály a informačné zdroje; 3. analýza jednotlivých výsledkov z hľadiska zamestnateľnosti a kariéry; 4. analýza územných výsledkov pre regióny pôvodu a určenia z ekonomického, demografického a kultúrneho hľadiska; 5. rozlišovanie medzi krátkodobými a dlhodobými výsledkami mobility mladých s ohľadom na úvahy spiatočnej migrácie a budúcich zámerov migrovať; 6. identifikácia vplyvu migrácie nielen na migračnú politiku, ale aj vzdelanie, ekonomiku a bývanie.

„YMOBILITY identifikuje výsledky mobility mládeže pre jednotlivcov z hľadiska ich celoživotného portfólia zručností a kompetencií, ich sociálneho blahobytu a zdravia, vytvárania európskej a/alebo kozmopolitnej identity. Analyzuje regionálne dôsledky mobility mládeže pre vysielajúce aj cieľové regióny, berúc do úvahy emigráciu, návratovú migráciu, cirkuláciu a sociálne posuny. Poskytuje typológiu toho, ako jednotlivci reagujú na budúce scenáre a výsledné regionálne dôsledky. Prináša tiež odporúčania pre politiky, ktoré pomôžu maximalizovať príležitosti a minimalizovať náklady mobility mládeže pre jednotlivcov, trhy práce a regióny,“ uvádza sa medzi cieľmi a zámermi projektu.

Ide o prvý projekt, ktorý poskytuje porovnávací prehľad o hlavných cestách mobility mladých ľudí, a to najmä študentov, kvalifikovaných a „nekvalifikovaných“ pracovníkov a charakteristiky týchto ciest z hľadiska času a motivácie. Okrem toho sa projekt snaží priniesť systematický prehľad o rôznych socioekonomických charakteristikách a tiež o psychografických charakteristikách mobilnej a nemobilnej mládeže.

YMOBILITY predstavuje prvú komplexnú komparatívnu, kvantitatívnu a kvalitatívnu štúdiu ekonomických, sociálnych a kultúrnych výsledkov mobility mládeže. Ďalším z cieľov projektu je tiež vymedziť vhodné metodiky a zaviesť ad hoc metódy výskumu, ktoré boli predtým definované na preskúmanie aspektov mobility mladých ľudí, ktoré nemožno skúmať pomocou existujúcich sekundárnych údajov.

 

Informačné zdroje:

Projekt YMOBILITY

SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky