Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach organizuje pre záujemcov o štúdium Deň otvorených dverí

VEDA NA DOSAH

Právnická fakulta UPJŠ srdečne pozýva študentov a učiteľov stredných škôl, ale aj rodičov budúcich vysokoškolákov na Deň otvorených dverí, ktorý sa v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ na Kováčskej 26 v Košiciach uskutoční dňa 4. marca 2015. Záujemcom o štúdium budú poskytnuté komplexné informácie o možnostiach štúdia na fakulte.

Deň otvorených dverí sa začne o 10.00 hod. otvorením a privítaním záujemcov dekankou fakulty doc. JUDr. Gabrielou Dobrovičovou, CSc. Program bude pokračovať predstavením fakulty a možností štúdia. Informácie o štúdiu, ako aj o zahraničných študijných pobytoch a sociálnom zabezpečení študentov záujemcom poskytnú prodekani fakulty JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., a JUDr. Regina Hučková, PhD. Počas celého predpoludnia budú záujemcov o štúdium sprevádzať členovia vedenia fakulty a ďalší vysokoškolskí učitelia. Zaujímavou súčasťou Dňa otvorených dverí bude sprístupnenie živej výučby s možnosťou účasti na vybraných prednáškach a seminároch.

„Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach oslávila v uplynulom roku 40. výročie svojho založenia. Za svojej existencie fakulta vychovala a stále vychováva kvalifikovaných právnikov pre jednotlivé právnické profesie, verejnú správu a podnikateľskú sféru. Záujemcom o štúdium ponúkame kvalitné, moderné a komplexné právnické vzdelávanie vo všetkých stupňoch štúdia. Na vzdelávaní našich študentov sa podieľajú skúsení vysokoškolskí pedagógovia, ale aj rešpektovaní odborníci z právnej praxe (sudcovia Ústavného súdu SR a všeobecných súdov, advokáti, prokurátori a exekútori). Vrámci štúdia podporujeme a rozvíjame inovatívne formy praktického (klinického) právneho vzdelávania s cieľom zodpovedne pripraviť absolventov fakulty na výkon budúceho právnického povolania. V priebehu štúdia majú študenti možnosť absolvovať jeho časť v zahraničí vrámci programu Erasmus+ a ďalších obdobných programov. Fakulta spolupracuje s viacerými zahraničnými fakultami (v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Španielsku, Francúzsku, Grécku a ďalších krajinách). Štúdium na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach je náročné, ale získané vzdelanie je kvalitné,“ hovorí dekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.

Program Dňa otvorených dverí:

10.00 hod. – otvorenie a privítanie záujemcov dekankou doc. JUDr. Gabrielou Dobrovičovou, CSc.

10.15 hod. – predstavenie fakulty, možností štúdia, zahraničných študijných pobytov a sociálneho zabezpečenia študentov

10.45 hod. – sprístupnenie živej výučby s možnosťou účasti na vybraných prednáškach a seminároch

Základné informácie o Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Právnická fakulta UPJŠ v súčasnosti poskytuje vzdelávanie v študijnom odbore právo vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, bakalárskom, magisterskom i doktorandskom. Umožňuje denné i externé štúdium. Podieľa sa na grantových projektoch celoštátneho a medzinárodného charakteru. V súčasnosti sa výskum zameriava na modernizáciu práva obchodných spoločností, rekodifikáciu súkromného práva, alternatívne riešenie sporov, volebné zákonodarstvo, tvorbu a realizáciu pracovného práva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce, daňovú politiku Európskej únie a jej vplyv na tuzemskú právnu úpravu a na ďalšie aktuálne otázky.

Fakultu tvorí 8 katedier (Katedra dejín štátu a práva, Katedra finančného práva a daňového práva, Katedra občianskeho práva, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Katedra ústavného práva a správneho práva, Katedra trestného práva a Katedra teórie štátu a práva), Ústav európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva a Pracovisko právnych kliník.

Činnosť fakulty zabezpečuje 89 zamestnancov, z toho 56 pedagógov v zložení: 8 profesori, 17 docentov, 29 odborných asistentov a 2 asistenti. Počet študentov v aktuálnom akademickom roku 2014/2015 predstavuje 1 069, z toho 799 študentov v dennom a 200 v externom štúdiu a 29 doktorandov v dennom štúdiu a 41 v externom štúdiu. Štúdium doposiaľ na fakulte absolvovalo 1994 bakalárov a 6738 magistrov.

Užitočné informácie k prijímaciemu konaniu (podanie prihlášok podmienky prijatia, prípravný kurz,…) nájdete tu: http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/11240

Autor:

Mgr. Jana Oleničová

vedúca Úseku pre propagáciu a marketing

UPJŠ v Košiciach

Zdroj: Tlačová správa PrávF UPJŠ v Košiciach

Uverejnila: BK

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky