Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Fínske predsedníctvo stavia na udržateľnej budúcnosti aj vo vede a výskume

VEDA NA DOSAH

logo  fínskeho predsedníctva na rok 2019

Predsedníctva v Rade Európskej únie sa od 1. júla 2019 ujalo Fínsko. Mottom už tretieho fínskeho predsedníctva je „Udržateľná Európa, udržateľná budúcnosť“ v zmysle vytvárania blahobytu udržateľného z hľadiska ekologického, ekonomického a sociálneho.

Predsednícké trio, ktoré vedľa Fínska tvoria aj Rumunsko (jeho predsedníctvo sa práve skončilo a Chorvátsko, sa zaviazalo, že počas posledného roku a pol sa chcú sústrediť na spoločné hodnoty EÚ. Patria tu právny štát, udržateľný rast či bezpečnosť občanov.

Priority predsedníctva

Program fínskeho predsedníctva reflektuje tento záväzok a zameriava sa na štyri hlavné priority: posilnenie spoločných hodnôt a zásad právneho štátu, konkurencieschopnejšiu a sociálne inkluzívnejšiu EÚ, posilnenie postavenia EÚ ako globálneho lídra v boji proti zmene klímy a komplexnú ochranu bezpečnosti občanov. Zároveň sa pokúsi dosiahnuť dohodu o viacročnom finančnom rámci na obdobie rokov 2021 – 2027 a bude sa usilovať o čo najväčší pokrok v sektorových návrhoch, ktoré sú na ňom založené.

Slogan fínskeho predsedníctva 2019

Oblasť vedy a výskumu

Oblasť vedy a výskumu sa zameria na budúcnosť výskumnej a inovačnej politiky, založenej na udržateľnom rozvoji. V programe Horizont Europa (Horizon Europe) sa Fínsko chce venovať predovšetkým synergii s ostatnými komunitárnymi programami EÚ. Rámcový program je silným nástrojom pri posilnení Európy ako lídra digitálnej ekonomiky a digitalizácie, spolu s umelou inteligenciou sú významnou témou, na ktorej treba pracovať „horizontálne“, aby sa zohľadnili medziodvetvové potreby dátovej ekonomiky.

Fínske predsedníctvo sa ďalej zameria na posilnenie pozície EÚ ako globálneho lídra v oblasti klímy. Cieľom je prijať dlhodobú klimatickú stratégiu, ktorá by mala zabezpečiť, aby do roku 2050 EÚ bola uhlíkovo neutrálna. Fínsko podporí realizáciu energetickej únie, znižovanie emisií a aktualizáciu stratégie Komisie pre biohospodárstvo a obehové hospodárstvo.

K vybudovaniu konkurencieschopnej a sociálne inkluzívnej EÚ je potrebná komplexná stratégia pre udržateľný rast a konkurencieschopnosť. Prioritou bude využitie výskumu, vývoja, inovácií a digitalizácie. Súvisí s tým aj podpora celoživotného vzdelávania, mobility talentov a posilnenie európskych univerzít.

Fínsko je prvým predsedníckym štátom, ktorý chce začleniť strategický program na roky 2019 – 2024 do práce Rady EÚ. Päťročná agenda vytvorí vodítko pre európske inštitúcie a zameria sa na štyri hlavné priority: ochranu občanov a slobôd, silnú ekonomickú základňu, zároveň chce vybudovať klimaticky neutrálnu, ekologickú, spravodlivú a sociálnu Európu a presadzovanie záujmov a hodnôt na globálnej scéne.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

https://ec.europa.eu/slovakia/news/finland_presidency_of_the_Council_of_the_EU_sk

https://eu2019.fi/en/priorities/programme

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky