Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Minister školstva Tomáš Drucker odovzdal učiteľom Ceny sv. Gorazda

VEDA NA DOSAH

Minister školstva ocenil viac ako 80 výnimočných pedagógov, žiakov a študentov. Cenu in memoriam získal profesor Krčméry.

V školách na Slovensku pôsobí 80 504 učiteľov, pričom viac ako polovica má vyše 20 rokov praxe. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Povolanie, ktoré nie je len prácou, ale poslaním. Sú to práve učitelia, ktorí formujú budúcnosť spoločnosti tým, že vzdelávajú a inšpirujú mladých ľudí. Aj za to im patrí veľká vďaka.

Počas slávnostného odovzdávania Ceny sv. Gorazda tak minister školstva Tomáš Drucker odovzdal 7. júna 2024 zlaté, strieborné a bronzové medaily pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku. Minister Tomáš Drucker ocenil aj šikovných žiakov a študentov Pamätným listom sv. Gorazda.

Najvyššie uznanie práce učiteľov

Slávnostný ceremoniál sa konal v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Ocenenie pedagogickej práce, pomenované po svätom Gorazdovi, predstavuje najvyššie uznanie, ktoré môže pedagógom udeliť minister školstva a udeľuje sa od roku 1997. Tieto ocenenia, symbolicky pomenované po prvom známom učencovi v našej národnej histórii, vyjadrujú uznanie za výnimočné pedagogické úsilie, talent, nasadenie či vernosť učiteľskej profesii, ako aj za prácu v prospech školstva a výchovy.

„Vzdelávanie je cestou objavovania nových poznatkov, skúmania neznámeho a rozširovania obzorov. Vy, učitelia, ste sprievodcami na tejto ceste. Ste tí, ktorí zapaľujú iskru zvedavosti a túžbu po poznaní v očiach žiakov a študentov. Každý deň prinášate do tried nové podnety, myšlienky a výzvy, ktoré podporujú rozvoj kritického myslenia a kreativity. Vaša práca je náročná, ale zároveň nesmierne dôležitá. Každý úspech, ktorý dosiahnete, je krokom k lepšej budúcnosti,“ prihovoril sa k pedagógom minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.

Ocenenie in memoriam získal Vladimír Krčméry

Zlatú medailu sv. Gorazda udelil rezort školstva 18 učiteľkám a učiteľom. Jednou z nich je PaedDr. Valéria Stašiaková zo Spojenej školy v Bratislave. Ocenenie získala za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Ocenený zlatou medailou in memoriam bol prof. Vladimír Krčméry za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky celoštátneho a medzinárodného významu v oblasti medicíny a vo vzdelávacích, zdravotníckych, sociálnych a humanitárnych projektoch.

Striebornú medailu sv. Gorazda si prevzalo 19 pedagógov. Medzi nimi je Mgr. Roman Švec zo Základnej školy v Holíči. Cenu sv. Gorazda získal za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove, vzdelávaní a v riadení školy.

Bronzovú medailu sv. Gorazda udelilo ministerstvo školstva 30 učiteľkám a učiteľom. Cenu si prevzala doc. Zdenka Krajčovičová z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. Ocenenie získala za významný prínos pre rozvoj vysokého školstva v Slovenskej republike v oblasti rozvoja inovatívnych technológií, s presahom do verejného zdravia obyvateľstva.

Minister ocenil aj talentovaných mladých ľudí

Minister školstva neopomenul ani šikovných žiakov a študentov, ktorí si taktiež prevzali svoje ocenenie. „Ste dôkazom toho, že usilovnosť, disciplína a nadšenie pre učenie prinášajú ovocie. Vaše úspechy sú nielen výsledkom vašej vlastnej práce, ale aj odrazom podpory a vedenia vašich učiteľov,“ dodal. Minister školstva udelil Pamätný list svätého Gorazda žiačkam a žiakom základných, stredných a základných umeleckých škôl a študentkám a študentom vysokých škôl.

Ocenených v tejto kategórii bolo 20 mladých ľudí, medzi nimi Oliver Frajkus zo Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Bratislave, a to za mimoriadne výsledky v študijnej oblasti a reprezentáciu na celoštátnych aj medzinárodných súťažiach. Ďalšou ocenenou je aj Vladimíra Mareková zo Základnej umeleckej školy v Starej Turej. Ocenenie získala za reprezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí v záujmovo-umeleckej oblasti a za získanie Mimoriadnej zlatej medaily vo svetovej súťaži v Japonsku.

Zdroj: TS MŠVVaM SR

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky