Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Jazykovedci UPJŠ v Košiciach sa stali špičkovým vedeckým tímom

VEDA NA DOSAH

ukážky prác tímu

Onomaziológia – slovotvorba – typológia (OST), taký je názov špičkového vedeckého tímu, pôsobiaceho na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. V druhom kole posudzovania bol vyhodnotený odborníkmi, pričom ho vybrala Akreditačná komisia.

Výskumný tím tvoria prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc., doc. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD. z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (Katedra anglistiky a amerikanistiky) a tiež doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD., doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD. a Mgr. Mariana Zeleňáková, PhD. 

Skupina vied, v ktorej tento špičkový tím v rámci fakulty pôsobí, je jazykoveda konkrétnych jazykových skupín. Predstavuje hlavnú školu onomaziologického prístupu k slovotvorbe v celosvetovom meradle. V tomto zmysle špičkoví odborníci nadviazali na bohaté tradície českej a slovenskej slovotvorby (Dokulil, Horecký, Furdík, Buzássyová a i.) a zásadne ju rozvinuli v nasledujúcich oblastiach. Každá z nich predstavuje z medzinárodného hľadiska originálny a priekopnícky výskum publikovaný v najprestížnejších svetových vydavateľstvách:

 • Všeobecná onomaziologická teória slovotvorby – hlavne Stekauer 1998 (John Benjamins), Stekauer 2005b (in the Handbook of Word-formation, Springer) a i.
 • Onomaziologická teória konverzie  (Stekauer 1996, Peter Lang Verlag).
 • Priekopnícka teória prediktability významu nových pomenovaní (Stekauer 2005a, John Benjamins).
 • Priekopnícky výskum typológie slovotvorných systémov (Stekauer, Valera & Körtvélyessy 2012, Cambridge University Press).
 • Priekopnícky výskum sociolingvistických aspektov tvorenia nových pomenovaní a prediktability významu nových pomenovaní (Stekauer et al. 2005, Körtvélyessy 2010).
 • Integrovaný model tvorenia a interpretácie nových pomenovaní (Stekauer 2016, in: ten Hacken (ed.) The Semantics of Compounding. Cambridge University Press).
 • Onomaziologická teória evaluatívnej morfológie (Körtvélyessy 2015, Cambridge Scholars Publishing, Panocová 2013, in: ten Hacken and Thomas (eds.) The Semantics of Word formation and Lexicalization. Edinburgh University Press), Grandi & Körtvélyessy 2015 (Edinburgh University Press), and Gregová (2015), In: Grandi & Körtvélyessy (eds.) Edinburgh Handbook of Evaluative Morphology. Edinburgh University Press).
 • Onomaziologická teória neoklasického tvorenia slov a výpožičiek (Panocová 2015, Cambridge Scholars Publishing, Panocová 2016, in: ten Hacken (ed.) The Semantics of Compounding. Cambridge University Press).

„Na uvedených základoch stojí ucelená teoretická škola, reprezentovaná celým radom významných monografických publikácií, ako aj významných štúdií, či už časopiseckých alebo uverejnených v prestížnych súborných monografiách vydaných v zahraničí, v editorskej činnosti, výchove doktorandov, publikovaní časopisu SKASE Journal of Theoretical Linguistics, organizačnej činnosti, celom rade pozvánok na plenárne prednášky na medzinárodných konferenciách vo svete či na prednášky na významných univerzitách,“ uvádza univerzita na svojej webovej stránke.

Členovia výskumného tímu získali vďaka svojej medzinárodnej reputácii celý rad pozvánok na plenárne prednášky na konferenciách.

OST špičkový tím sa tiež venuje editovaniu významných súborných monografií, mapujúcich stav poznania vo svete vo vybraných oblastiach ako: Handbook of Word-formation (2005, Dordrecht: Springer), The Oxford Handbook of Compounding (2009, Oxford: Oxford University Press), The Oxford Handbook of Derivational Morphology (2014, Oxford: Oxford University Press).

Členovia tímu P. Stekauer, L.  Körtvélyessy a R. Gregová sú šéfredaktormi medzinárodného on-line časopisu SKASE Journal of Theoretical Linguistics (publikovaného od roku 2004, zaradeného do databázy Erih Plus, v súčasnosti vyhodnocovaný v databáze Scopus). Dôležitou súčasťou práce tímu OST je aj organizácia konferencií, medzi nimi: Word-Formation Theories/Typology and Universals in Word-formation (2005, 2009, 2012, 2015). Tieto konferencie patria v oblasti slovotvorby medzi najprestížnejšie konferencie vo svete, čo sa pravidelne odráža v zozname účastníkov, ktorými sú najvýznamnejší svetoví morfológovia.

členovia výskumného tímu OST

Členovia výskumného tímu OST sú a boli v hodnotenom období zapojení do viacerých vedeckých projektov: Výskum mimojazykových faktorov tvorenia a interpretácie nových pomenovaní – zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc., Derivačné siete v európskych jazykoch. Medzijazykový výskum – zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD., Medzijazykový výskum derivačných sietí – zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD., Komparatívny výskum dištinktívnych príznakov foném v slovenčine, v angličtine a v nemčine – zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD., Štandardný priemerný európsky jazyk – výskum európskych jazykov z pohľadu slovotvorby – zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc. a tiež Univerzálie a typológia v evaluatívnej morfológii – medzijazykový výskum – zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc.

Členovia výskumného tímu OST viedli od roku 2007 spolu 11 doktorandov, ktorí úspešne absolvovali doktorandské štúdium v študijnom programe Britské a americké štúdiá na katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ. V súčasnosti študuje v rámci doktorandského programu 8 študentov, ktorých školiteľmi sú členovia výskumného tímu.

Významným počinom je organizácia dvojdiplomového doktorandského štúdia v spolupráci s významnými zahraničnými univerzitami ako Utrecht University v Holandsku, Univerzita Paris Diderot vo Francúzsku, Patras University v Grécku a Ostravská univerzita v Českej republike. V rámci tohto programu dvojitých diplomov štúdium úspešne ukončili 3 doktorandi, 2 ďalší doktorandi v súčasnosti tento program absolvujú.

Na UPJŠ v Košiciach pôsobí celkovo už šesť špičkových vedeckých tímov:

 • Kvantový magnetizmus a nanofyzika (QMAGNA) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach;
 • Tím výskumu bioaktívnych látok pre biomedicínske aplikácie (Bioaktiv) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach;
 • Excelentný tím pre výskum aterosklerózy (EXTASY) na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach;
 • Tím pre špičkový výskum anorganických materiálov (TRIANGEL) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach;
 • Košická Skupina Diskrétnej Matematiky (KOSDIM) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach;
 • Onomaziológia – slovotvorba – typológia (OST) na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

*********************************************

Pôvodne bolo predložených 52 návrhov na špičkový vedecký tím. Výsledky druhého kola posudzovania špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách zverejnila Akreditačná komisia v závere júna 2017. Zaradila medzi ne 17 špičkových tímov.

 

Informácie poskytla: Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent  a hovorca UPJŠ v Košiciach

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: špičkový tím

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky