Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nudíte sa doma? Vyberte sa na Spišský hrad. Virtuálne

Marta Bartošovičová

Slovenské národné múzeum (SNM) pokračuje vo viacerých investičných projektoch aj napriek pandémii. Jedným z nich je rekonštrukcia Spišského hradu. Jeho návšteva je preto v súčasnosti možná len prostredníctvom virtuálnej prehliadky.

Spišský hrad. Zdroj: Pixabay.com/Walkerssk

Spišský hrad je zrúcanina hradu, ktorý je jedným z najväčších hradných komplexov v strednej Európe. Rozprestiera sa na rozlohe vyše 4 hektárov. Úplnému chátraniu zabránili pamiatkari, keď v druhej polovici 20. storočia začali s náročnou konzerváciou hradného komplexu ohrozeného nestabilitou skalného podložia. 

Vitajte na virtuálnej prehliadke Spišského hradu

Najstaršia písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1120. Zo začiatku plnil hrad funkciu pohraničnej pevnosti na severnej hranici ranofeudálneho uhorského štátu, neskôr sa z neho stalo šľachtické sídlo. V priebehu storočí bol v rukách viacerých šľachtických rodov a podliehal mocenským bojom. Spolu s jeho najstaršou časťou, hradnou akropolou, bol vybudovaný v prvej tretine 13. storočia ako kráľovský hrad. Z tých čias sa zachovala jediná existujúca profánna palácová architektúra románsky palác, ktorý na dnešnom mieste stál už pred vpádom Tatárov (1241). 

V roku 1780 vypukol na hrade požiar. Bol to začiatok jeho pomalej premeny na zrúcaninu. Potvrdili to aj najnovšie exaktné výskumy stavebného vývoja hradu. Jeho poslední majitelia Čákiovci oň definitívne prišli až vyvlastnením po druhej svetovej vojne. Práve oni boli iniciátormi prvého výskumu v jeho rozvalinách v roku 1906. 

Výlet na Spišský hrad trvá celý deň. Okrem toho, že je hrad naozaj rozľahlý a nádherný, často sa na ňom konajú rôzne historické či kultúrne akcie. Momentálne je pre verejnosť zatvorený, pretože tu prebieha rekonštrukcia. SNM sa ho preto rozhodlo sprístupniť aspoň virtuálne. 

Spišský hrad. Autor fotografie: I, Joxy, Wikipedia

Rekonštrukcia Spišského hradu

V rokoch 2009 – 2011 SNM s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR (MK SR) po architektonickej súťaži návrhov pripravilo realizačný projekt I. etapy rekonštrukcie Spišského hradu. Táto etapa projektovo rieši rekonštrukciu najviac ohrozených palácových architektúr hradu, t. j. románsky palác, gotické paláce s kaplnkou sv. Alžbety a časť nazývanú Kapitánsky dom. 

V roku 2017 sa podarilo MK SR zabezpečiť celkom 1 milión eur na začatie rekonštrukčných prác. Prvým krokom tejto etapy rekonštrukcie je privedenie inžinierskych sietí (elektrina, voda, kanalizačná prípojka) na miesto, kde stoja palácové architektúry. Ich vyústenie je plánované do priestorov Kapitánskeho domu. 

Románsky palác je naďalej v ťažkom havarijnom stave, a preto je veľmi naliehavé zabezpečiť finančné prostriedky na pokračovanie I. etapy rekonštrukcie. Ide doslova o prežitie tejto najcennejšej a najstaršej profánnej palácovej architektúry, akú na Slovensku máme. Projekt i predstava budúceho využitia románskeho paláca existujú, zostáva veriť, že existuje aj vôľa nájsť potrebné finančné prostriedky. 

Priebeh rekonštrukcie Spišského hradu – I. etapa

Už vyše roka sa realizuje prvá časť pripravovanej generálnej rekonštrukcie románskeho paláca a západných palácov v hornom nádvorí hradu. Práce sa dotýkajú rekonštrukcie architektúry tzv. kapitánskeho domu a renesančnej brány, nazývanej Thurzovská. 

Prebiehajúce práce výrazne zlepšia aj inžinierske siete, zvýšia ochranu pamiatky a jej návštevníkov pred búrkou realizovaným aktívnym bleskozvodom. Slovenské národné múzeum na prácach, ktorých cieľom bola záchrana tejto našej historickej pamiatky, doteraz preinvestovalo 513 300 eur, z toho v marci tohto roka 70 500 eur.

„Pri sanácii hradného brala pod západnými palácmi sa blížime do finále, čaká nás ešte hĺbkové zaisťovanie brala vŕtaním kotiev a zalievaním. Z ďalších prác prebiehajúcich v tomto roku môžeme spomenúť napríklad ukončenú opravu interiéru a zabudovaného nábytku v informačnom centre Spišského hradu, opravu podláh v kruhovej veži alebo opravu poškodených vitrín expozície. Pripravuje sa tiež oprava hlavnej vstupnej brány. Výrazne pokročili práce na odstraňovaní statickej poruchy hradných múrov opevneného predhradia. Patrí k nim predovšetkým odstránenie náletov a výrubov z hradného kopca, príprava stavebných opráv staticky narušenej časti hradného múru či doskúmanie kritickej poruchy múrov opevnenia predhradia Spišského hradu,“ informovala Mária Novotná, riaditeľka Spišského múzea v Levoči. 

V tomto období sa v rámci obnovy Spišského hradu robí kompletizácia elektroinštalácie a slaboprúdu v Kapitánskom dome na strednom nádvorí. Dostavalo sa lešenie pre reštaurátorov a pokračuje oprava poškodených korún i muriva nad renesančnou bránou. Montáž zdravotechnických inštalácií bola dokončená.

Rekonštrukcia hradu. Zdroj: SNM

 „Všetky práce v priestoroch Spišského hradu sú v súčasnosti vykonávané dodávateľsky a okrem informačného centra prebiehajú v exteriéri, avšak v dostatočnom priestorovom rozptyle. Za bezpečnosť a dodržiavanie nariadení krízového štábu v súvislosti so šírením koronavírusu vrátane ochrany zdravia pracovníkov na stavbe zodpovedajú konatelia a majitelia dodávateľských firiem. Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči vykonáva len nevyhnutnú kontrolu prostredníctvom oddelenia prevádzky. V priestoroch Spišského hradu zamestnanci múzea nepracujú. Vieme, že situácia sa každú chvíľu mení, no veríme, že minimálne práce súvisiace so zabezpečením ochrany a eliminácie havarijných stavov v dôležitých častiach Spišského hradu, budú môcť byť čo najskôr ukončené,“ dodal Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea. 

Sledujte aktivity Slovenského národného múzea online

Slovenské národné múzeum zostáva pre svojich návštevníkov a priateľov prístupné aj v čase pandémie koronavírusu COVID-19, a to aj napriek tomu, že expozície a výstavy 18 špecializovaných múzeí SNM zostávajú v súlade s rozhodnutím hlavného hygienika SR a Ústredného krízového štábu SR uzavreté na dobu neurčitú. 

V tejto súvislosti generálny riaditeľ povedal: „Uzavretie expozícií a výstav vo všetkých špecializovaných múzeách SNM bezprecedentne zasiahlo nielen do realizácie výstavného plánu na tento rok, ale zabránilo návštevníkom zavítať do našich múzeí po celom Slovensku, stráviť spolu s blízkymi plnohodnotne čas a oboznámiť sa pritom s rôznymi súčasťami našej histórie a ostatných múzejných odborov.“ 

Zároveň upriamil pozornosť na novú webovú stránku SNM s názvom Blog – Múzeum online. Okrem dôležitých informácií súvisiacich s aktuálnym vývojom okolo koronavírusu a s tým spojenými dopadmi na činnosť múzea tu návštevníci nájdu aj prezentačné materiály, videá, fotografie a iné dokumenty týkajúce sa výstav a expozícií, zbierkových predmetov, reštaurovania, múzejnej pedagogiky či prebiehajúcich rekonštrukčných prác na hradoch, ktoré sú pod správou SNM. Súčasťou tejto sekcie webu je aj možnosť začítať sa do elektronických vydaní špecializovaných časopisov Múzeum a Pamiatky a múzeá.

Spišský hrad. Zdroj: Pixabay.com/katkaZV

Kultúrna pamiatka UNESCO

Spišský hrad bol v roku 1961 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Vtedy sa na hrade začalo s archeologicko-architektonickým výskumom. Výskum bol zavŕšený čiastočnou rekonštrukciou hradu a postupným sprístupnením verejnosti v rokoch 1983, 1985 a 1999.

V roku 1993 bol Spišský hrad spolu s pamiatkami okolia zaradený do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Do tohto súboru pamiatok patrí okrem hradu aj Kostol Ducha Svätého v Žehre, Spišská Kapitula so Spišským Podhradím i chránené travertínové územia Dreveník a Sivá Brada. V roku 2009 bol zápis rozšírený o Levoču a dielo Majstra Pavla. Oficiálny názov celej lokality znie Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. Na webovej stránke unesconadosah.sk nájdete video z lokality Spišský hrad.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky sa v rokoch 2012 – 2016 ako jedna z viacerých inštitúcií v rezorte Ministerstva kultúry SR zapojil do Operačného programu Informatizácia spoločnosti formou národného projektu Digitálny pamiatkový fond. V rámci neho boli v spolupráci s Národným osvetovým centrom (NOC) a národným projektom Digitalizácia a multimediálne produkty vytvorené aj videá 3D modelov národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území na Slovensku.

Marta Bartošovičová
Zdroj: Slovenské národné múzeumSNM – Spišské múzeum v Levoči
Zdroj foto: SNM a Pixabay.com

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky