Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Návrat k spolupráci vzdelancov v období 1500 – 1800

VEDA NA DOSAH

Členovia konzorcia rokovali v historických priestoroch Národnej knižnice Malty.

Zmapovať utváranie a fungovanie sietí vzdelancov v imaginárnom priestore „vedeckej republiky“, presahujúcej hranice štátov v dobe raného novoveku je cieľom projektu Rekonštrukcia republiky vzdelancov, 1500 – 1800 (Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe´s intellectual history). Tento špecifický pojem charakterizuje intenzívnu výmenu korešpondencie, kníh a celkovo poznatkov v období vytýčenom rokmi 1500 – 1800, do ktorej boli zainteresovaní vedci, pedagógovia, teológovia alebo aj osobnosti verejno-politického života. Za slovenskú stranu projekt zastrešuje Historický ústav SAV. Zodpovednou riešiteľkou je PhDr. Eva Kowalská, DrSc.

Do projektu sú zapojení historici, knihovníci, archivári aj špecialisti na digitalizáciu z 32 krajín (trvanie projektu od 28. apríla 2014 do 27. Apríla 2018). Dnešná doba im umožňuje elektronické sprístupnenie kolekcií (platforma Early Modern Lettres Online, EMLO) už vydaných zbierok korešpondencie alebo digitalizovaných archívnych zdrojov. Na ich základe možno rekonštruovať utváranie a fungovanie sietí vzdelancov v čase a priestore, vnímať zmeny diskurzu, vizualizovať vzťahy vzdelancov a pod. Slovenskí historici kultúry a experti pre digitalizáciu, ochranu a prezentáciu písomného kultúrneho dedičstva tak majú možnosť podieľať sa na významnej, európsky vedecký priestor presahujúcej iniciatíve. Na záverečnom stretnutí konzorcia vo Vallette na Malte sa intenzívne pracovalo aj na príprave sprievodnej kolektívnej publikácie o fenoméne „républic des lettres“.

Projekt Rekonštrukcia republiky vzdelancov, 1500 – 1800 je zaradený medzi COST projekty. Tie pokrývajú široké spektrum vied a aj humanitné a spoločenské vedy majú šancu využiť možnosti tejto projektovej schémy. Cieľom projektov COST je podnietiť medzinárodnú i ďalšiu domácu kooperáciu vo vedeckom výskume v relevantných odvetviach. COST IS1310 inšpiroval viacerých odborníkov a odborníčky na Slovensku k projektu Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500 – 1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity (INDED), ktorý bol akceptovaný APVV (číslo projektu APVV-15-0554) a získal jej podporu na obdobie 1. júl 2016 – 30. jún 2020. V jeho rámci sa z bohatých archívnych a dobových knižných zdrojov identifikujú a elektronickou formou spracúvajú a napokon sprístupnia listy a diela učencov, ktorí nestáli bokom od výmeny vedeckých poznatkov. Aj touto formou je možné Slovensko a Uhorsko 16. –18. storočia navrátiť do pozornosti súčasnej domácej aj zahraničnej historiografie v európskom kontexte.

V dňoch 29. januára až 2. februára 2018 sa na Malte uskutočnila záverečná konferencia projektu ISCH COST Action IS1310 pod názvom Publishing the Digital Republic of Letters (Systems, standards, scholarship in the context of an enhanced publication). Do projektu ISCH COST Action IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe’s intellectual history (zodpovedným riešiteľom projektu je prof.  Howard Hotson z Oxfordu) boli prizvaní aj odborníci a ich tímy zo Slovenska, PhDr. Eva Kowalská, DrSc. z Historického ústavu SAV a prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline.

 

Odborný garant textu: PhDr. Eva Kowalská, DrSc. z Historického ústavu SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto zdroj:

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=7415

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky