Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Každodennosť v živote šľachty na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Život na šľachtickom dvore: odev, strava, domácnosť, hygiena, voľný čas (LENGYELOVÁ, Tünde)

V posledných rokoch začal aj na Slovensku stúpať záujem o dejiny každodennosti, mentalít širokých vrstiev obyvateľstva ako i doposiaľ zaznávaný výskum života aristokracie. To všetko v súlade so súčasnými trendmi európskej historiografie.

Vďaka širokému spektru zachovaných prameňov je možné komplexné spracovanie tejto problematiky, s poukázaním na rôznorodé prvky spôsobu života či samotnej mentality doby, konštatoval Historický ústav SAV vo svojej správe o činnosti. „Na Slovensku je výskum každodennosti uhorskej šľachty čo do počtu a tém historických prác stále len v počiatkoch.“ 

V rámci základného výskumu Historického ústavu SAV tak vznikli tri publikácie, ktoré v historiografii predstavujú priekopnícke spracovanie viacerých tém. Ide o publikáciu Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku: radosti slávností, strasti každodennosti (DUCHOŇOVÁ, Diana – LENGYELOVÁ, Tünde), ktorá rieši fenomén šľachtického stravovania zachyteného v celej šírke problematiky. 

Druhá monografia sa zaoberá šľachtickým dvorom v Uhorsku v období raného novoveku, so snahou o syntetizujúci pohľad na všetky oblasti života. Sleduje režim dňa šľachty, rôznorodé rituály, odievanie, rezidencie či trávenie voľného času. Publikácia nesie názov Život na šľachtickom dvore: odev, strava, domácnosť, hygiena, voľný čas (LENGYELOVÁ, Tünde).

Tretím výstupom – Hrady a hradné panstvá na Slovensku: dejiny, majitelia, prostredie (DUCHOŇOVÁ, Diana – FUNDÁRKOVÁ, Anna) – je kolektívna monografia, ktorá sa venuje vybraným témam z dejín hradov a hradných panstiev. Skúma ich nielen ako rezidencie, ale aj miesta hospodárskeho a spoločenského života ich urodzeného a neurodzeného obyvateľstva. „Okrem vynikajúcich odborných kvalít sú všetky tri tituly i čitateľsky veľmi atraktívne. Knihy podobného zamerania sú v našej historiografii, ako aj na knižnom trhu mimoriadne potrebné a žiadané, aj vzhľadom na pretrvávajúci záujem odbornej a laickej verejnosti o minulosť šľachty na území Slovenska,“ uviedli pracovníci Historického ústavu SAV.

Práce sú výstupmi vedeckých projektov: Hrady na Slovensku; Centrum excelentnosti a Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť.  

V rámci medzinárodných vedeckých projektov sa Historický ústav SAV venoval intenzifikácii slovensko-maďarskej vedeckej diskusie o spoločnej minulosti. Výsledkom dlhoročnej intenzívnej spolupráce medzi slovenskými a maďarskými historikmi, ktorú inštitucionálne zastrešuje slovensko-maďarská komisia historikov, bolo založenie edičnej rady „Kor/ridor könyvek“, podporovanej medzinárodným projektom Shifting Borders – Living through the Changes. „Hlavným cieľom edičnej rady je predstavovať odbornej a laickej verejnosti historické práce, ktoré prinášajú do vzájomnej diskusie o spoločných dejinách nové poznatky, inovatívne metódy a nespracované či obchádzané témy,“ uvádza sa v správe o činnosti Historického ústavu SAV.

Trianon labirintusaiban: történelem, émlekezetpolitika és párhuzamos történetek Szlovákiában és MagyarországonHneď prvý titul tematizuje azda najkonfliktnejšiu udalosť slovensko-maďarských vzťahov. Ide o dielo Trianon labirintusaiban: történelem, émlekezetpolitika és párhuzamos történetek Szlovákiában és Magyarországon (MICHELA, Miroslav). Kniha vyšla vďaka spolupráci Historického ústavu SAV s Ústavom pre výskum Slovákov v Békéšskej Čabe, Maďarskej akadémie vied a Karlovej univerzity v Prahe. Autor v nej analyzoval dichotómiu v myslení o dejinách, v kontexte zániku monarchie, pretavenú do predstáv o národnom vyslobodení a pohrome. Recenzent doc. Szarka vyzdvihol nové a inovatívne interpretácie autora, aktivity smerujúce k rozvoju diskusie.

Ďalšie knihy z edičnej rady „Kor/ridor könyvek“ predstavujú fenomény a osobnosti vnímané ako spoločné dedičstvo uhorských dejín. Prvou je inovatívna práca skúmajúca mocenské rituály a ceremónie v období ranného novoveku: Korunovácie a pohreby. Mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku (LENGYELOVÁ, Tünde – PÁLFFY, Géza).

Ďalším titulom je monografia o osobnosti Jozefa Hajnóczyho: Magyarországi rapszódia: avagy Hajnóczy József tragikus története (KOWALSKÁ, Eva – KANTEK, Karol; preložila Réka Horváth). Autori v nej predstavujú prostredie, z ktorého Hajnóczy vyšiel a v ktorom neskôr pôsobil a vykresľujú ideový profil špičkového vzdelanca doby osvietenstva. Kniha uvádza čitateľov do hlavných problémov Uhorska druhej polovice 18. storočia, predstavuje konflikty vyplývajúce z protireformácie, pomery evanjelikov, situáciu na panstvách i v mestách, dobové faktory ako slobodomurárstvo, jozefinizmus, osvietenstvo aj mechanizmy fungovania rôznych inštitúcií. „Takto koncipovaná práca presiahla svojím záberom doteraz na Slovensku publikované poznatky a našla priaznivý ohlas, ktorý podnietil kolegov v Maďarsku sprostredkovať ju maďarským čitateľom,“ konštatovali pracovníci Historického ústavu SAV.

Historici sa venovali aj propagácii moderných slovenských dejín pri príležitosti predsedníctva SR v rade EÚ v súvislosti s požiadavkou vypracovania publikácie o dejinnom vývoji Slovenska od roku 1993 až do súčasnosti. Pracovníci Historického ústavu SAV v spolupráci s niektorými prizvanými odborníkmi z iných ústavov SAV i mimo akademického prostredia zostavili reprezentatívnu publikáciu v anglickom jazyku Slovakia: A European Story (Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss et al). Zahraničné zastúpenia SR knihu Slovakia: A European Story využívajú na propagáciu Slovenska, keďže ide o prvé cudzojazyčné spracovanie vývoja na Slovensku od vzniku samostatnej SR v roku 1993.   

 

Informácie a foto: Historický ústav SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky