Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

EÚ sa chce vo vede a výskume viac otvoriť svetu

Marta Bartošovičová

Otvorený prístup vo vede a výskume chce Únia dosiahnuť prostredníctvom programu Horizont Európa. 

Špičkoví IT inžinieri z rozdielnych destinácií pracujú v modernom vedeckovýskumnom centre na programovaní. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Európska únia v boji proti pandémii koronavírusu ukázala, že keď sa spoja sily, dá sa maximalizovať prístup k vedeckým poznatkom a medzinárodnému hodnotovému reťazcu. Súčasná pandémia ukázala, že je najvyšší čas nastaviť sa na globálnu spoluprácu.

V oblasti výskumu a inovácií sa spolupráca realizuje v meniacom sa globálnom prostredí už dlhé roky, pre vedu je takýto typ spolupráce bežný. Zároveň však vo svete rastie geopolitické napätie, sú spochybňované ľudské práva i základné hodnoty, čo stavia jednotlivé štáty, ale aj Úniu ako celok pred nové výzvy.

Európska komisia preto prijala 18. mája 2021 európsku stratégiu pre medzinárodnú spoluprácu v meniacom sa svete, ktorá má vytvoriť otvorené prostredie pre vedu a výskum a zaručiť vedcom a výskumníkom reciprocitu a rovnaké podmienky.

„Aby sme sa uistili, že táto otvorenosť funguje a výskumní pracovníci môžu čo najjednoduchším spôsobom cezhranične spolupracovať, potrebujeme nielen podporu hlavných poskytovateľov finančných prostriedkov, akým je Európska únia, ale takisto jasný rámec, ktorý vytvára rovnaké podmienky v oblastiach, akými sú etický a na ľudí zameraný výskum, spravodlivé zaobchádzanie s duševným vlastníctvom a vzájomný prístup k výskumným programom. Budeme aktívne spolupracovať s partnermi, ktorí zdieľajú tieto hodnoty a zásady,“ cituje tlačová správa Európskej komisie komisárku pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariju Gabrielovú.

Mladá doktorka v laboratóriu testuje vírusy. Zdroj: iStockphoto.com

Európska únia sa chce otvoriť svetu vo vede a výskume ešte viac ako doteraz. Zdroj: iStockphoto.com

Súbor konkrétnych opatrení

Medzi zásady medzinárodnej spolupráce vo výskume patria oblasti, ako sú akademická sloboda, etika výskumu a rodová rovnosť. EÚ považuje za dôležité okrem iného aj vypracovanie usmernení, ktoré sa týkajú zahraničného zasahovania a sú zamerané na európske univerzity i výskumné organizácie.

V dlhodobom horizonte má Únia v pláne zintenzívniť spoluprácu s kľúčovými partnerskými krajinami a regiónmi, napríklad s Afrikou. Cieľom je urýchlenie udržateľného a inkluzívneho rozvoja a prechod na vedomostné spoločnosti a hospodárstva.

Komisia podporí iniciatívy, ktoré vychádzajú z prístupu Tím Európa, spájajúce úsilie Únie, členských štátov a európskych finančných inštitúcií. Dôležitým prvkom bude súčinnosť s inými programami EÚ a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa.

Prístup Tím Európa kombinuje zdroje Únie, jej členských štátov a európskych finančných inštitúcií, najmä Európskej investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Združovanie zdrojov umožní Únii dosiahnuť väčší vplyv.

Únia by mala ako kľúčovú súčasť globálneho prístupu k výskumu a inováciám rozvíjať aj iniciatívy na podporu výskumných pracovníkov a ich organizácií s cieľom urýchliť udržateľný a inkluzívny rozvoj v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, ako je napríklad Africká iniciatíva v rámci programu Horizont Európa, na účely posilnenia spolupráce s africkými krajinami.

Vedec analyzuje vzorku Petriho misky v modernom vedeckom laboratóriu. Zdroj: iStockphoto.com

V dlhodobom horizonte má Únia v pláne zintenzívniť spoluprácu s kľúčovými partnerskými krajinami a regiónmi, napríklad s Afrikou. Zdroj: iStockphoto.com

Horizont Európa ako kľúčový nástroj realizácie stratégie

Ide o rámcový program EÚ pre výskum a inováciu na roky 2021 – 2027. V nadväznosti na svojho predchodcu – Horizont 2020 – bude program Horizont Európa naďalej otvorený účasti výskumných pracovníkov a inovátorov z celého sveta. Vo výnimočných prípadoch môže účasť na niektorých svojich akciách obmedziť.

Pridružením k programu Horizont Európa získajú krajiny mimo EÚ ďalšie príležitosti zúčastniť sa na celkovom programe za podmienok spravidla rovnakých ako pre členské štáty. Pridruženie bude ponúknuté aj ďalším krajinám, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na svete. Podmienkou je stotožnenie sa s európskymi hodnotami a silný vedecký, technologický a inovačný profil.

Stratégia pre medzinárodnú kooperáciu v oblasti výskumu a inovácií, stanovená v roku 2012, bola zameraná na riadenie vedeckých a technologických vzťahov Európskej únie s krajinami mimo nej a položila základ programu Horizont 2020. Medzinárodná spolupráca, najmä v posledných troch rokoch, získala značnú podporu. Bolo vytvorených viac ako tridsať ambicióznych iniciatív pre spoluprácu s krajinami mimo EÚ a regiónmi, ako sú Afrika, Kanada, Japonsko, Južná Kórea, Čína, India a ďalšie.

Stratégiu takmer po desiatich rokoch nahradil nový globálny prístup k výskumu a inováciám s cieľom reagovať na súčasný výrazne odlišný globálny kontext a zosúladiť spoluprácu EÚ s jej prioritami. Predstavuje perspektívu Komisie pre európsku stratégiu, ktorá sa týka medzinárodnej spolupráce v uvedenej oblasti. Poukazuje najmä na potrebu Európy rozšíriť svoje partnerstvá na multilaterálnej úrovni s cieľom riešiť súčasné naliehavé globálne výzvy, ako sú zmena klímy a krízy v oblasti zdravia, a dosiahnuť ekologickú a digitálnu transformáciu.

Zdroj: Európska komisia

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky