Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

(E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére globalizácie

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /migrácia/; zdroj: Pixabay.com

Západné kultúry, ako aj EÚ v súčasnosti čelia bezprecedentnej migračnej kríze. Vysťahovalectvo je zároveň historicky a kultúrne prítomným javom aj na Slovensku, keďže v súčasnosti až 2,8 milióna Slovákov žije v zahraničí. Ako uvádzajú riešitelia projektu (E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére globalizácie ((Im)migration as a Political, Ethical, Linguistic and Cultural Phenomenon in the Era of Globalisation), (e)migrácia, rovnako ako problematika vytrácania slovenských kultúrnych elít v dôsledku emigrácie a prerušenia väzieb k vlastnej „národnej identite“ preto predstavuje jeden z najaktuálnejších problémov Slovenska i globalizovaného sveta. Projektovou líderkou je doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Projekt je primárne zacielený na pedagogickú aplikáciu zberu údajov a vedeckého výskumu, materializovaný vo forme dvojjazyčnej interaktívnej vysokoškolskej učebnice. Zameriava sa na interdisciplinárne (historicky, politologicky, kulturologicky a lingvisticky) prepojený komplexný výskum fenoménu „emigrácie“ a „emigrantskej identity“ a jej umeleckého zhodnotenia v literárnej tvorbe na podklade kvantitatívnej sumarizácie a kvalitatívnej analýzy slovenskej a svetovej verejnosti takmer neznámej tvorby kvalitných slovenských autorov v Severnej Amerike, najmä Kanade počas exilového (1948 – 1989) a poexilového obdobia (1989 – 2016).

„Podstatou výskumu je historický a politologický výskum fenoménu emigrácie a v nadväznosti na neho excerpovanie, spracovanie a vyhodnotenie vybraných literárnych textov v kontexte pojmu ´identita´ a jeho variant (napr. subjektívna vz. kolektívna identita, identita ako psychologický a spoločenský fenomén, ´národná identita´, ako aj iných kulturologických javov, napr. ´národná hrdosť´ vz. ´národná menejcennosť´, expatriácia, a i.), a porovnanie ich umeleckých realizácií v literatúre severoamerických a kanadských Slovákov,“ konštatovali riešitelia projektu. Výstupom má byť dvojjazyčná interaktívna učebnica aon-line databáza autorov/autoriek, určená pre jazykovo a kulturologicky orientované univerzitné pracoviská a pre kurzy literatúry, histórie a kultúrnych štúdií na týchto katedrách.

 

Zdroj informácií:

www.portalvs.sk

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky