Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Škola s európskym ocenením nechce vychovávať absolventov pre úrady práce

Marta Bartošovičová

Stredná odborná škola v Námestove získala európske ocenenie Škola podnikania roka 2017 (TES Award)

Európske ocenenie Škola podnikania roka 2017 (TES Award) získala Stredná odborná škola v Námestove, ktorá realizuje podnikateľské vzdelávanie už takmer 20 rokov. Cenu prevzala riaditeľka školy Erika Šušková 16. novembra na európskej konferencii o podnikateľskom vzdelávaní, ktorá sa konala v estónskom Talline.

Dvojdňovú konferenciu, nad ktorou prevzalo záštitu estónske predsedníctvo v Rade Európskej únie, zorganizovali vzdelávacia organizácia Junior Achievement Europe a estónske ministerstvo školstva a výskumu.

Na konferencii v Talline, ktorá bola z jednou aktivít európskej kampane Switch to Europe, sa zúčastnili zástupcovia vlád členských krajín Európskej únie a poprední odborníci z oblasti vzdelávania. Cieľom kampane Switch to Europe je naplnenie cieľov, vytýčených v roku 2010, že každý mladý človek by mal mať praktickú skúsenosť s podnikaním ešte pred skončením povinnej školskej dochádzky.

Generálna riaditeľka JA Europe Caroline Jenner

„Tento rok sme udeľovali ceny už po tretíkrát. Ocenené školy dosiahli veľmi pozoruhodné výsledky. Musíme začať povzbudzovať aj ďalších, aby sa pridali k týmto lídrom!“ uviedla generálna riaditeľka JA Europe Caroline Jenner. Dodala, že „o podporu podnikateľskej kultúry medzi mladými ľuďmi sa intenzívne zasadzuje aj Európsky parlament. Je to ten správny druh povzbudenia, ktoré potrebuje podnikateľská komunita a ostatní partneri v záujme rozšírenia spolupráce so školami“.

Riaditeľka SOŠ Námestovo Erika Šušková po prevzatí ocenenia s radosťou uviedla: „Ocenenie vnímam ako fakt, že sa nám spoločnými silami podarilo naplniť koncepčný zámer rozvoja školy. Mám pri sebe silný tím pedagógov, ktorí sú, tak ako ja, nadšencami JA Slovensko a ich programov a touto cestou im všetkým úprimne ďakujem. Bez ich entuziazmu a ochoty obetovať svoj voľný čas žiakom, by sme toto ocenenie určite nezískali“.

Sprava generálna riaditeľka JA Europe Caroline Jennere a riaditeľka SOŠ v Námestove Erika Šušková

Ambíciou SOŠ v Námestove je vychovávať absolventov, ktorí dokážu vytvárať nové pracovné príležitosti. „Nechceme, aby našli absolventi končili na úradoch práce a práve preto sme uskutočnili ráznu zmenu vo všetkých školských vzdelávacích programoch a obohatili ich o podnikateľské vzdelávanie. Naša škola je unikátna aj v tom, že realizujeme všetky programy, ktoré ponúka JA Slovensko“, dodala E. Šušková. Na tejto škole v jednom školskom roku vzniknú tri až štyri študentské JA Firmy a konkurencia medzi nimi je veľmi veľká.

Organizácia JA Europe v Talline odovzdala cenu Škola podnikania 15 európskym stredným školám. Hlavnými kritériami boli dlhodobá vízia a plán v oblasti podnikateľského vzdelávania, do ktorého je aktívne zapojená väčšina študentov a učiteľov školy. Ocenené školy podporujú profesionálny rast učiteľov a poskytujú im kontinuálne vzdelávanie a získavanie praktických skúseností. V neposlednom rade školy do svojich aktivít zapájajú miestne komunity a podnikateľský sektor. Tieto kritériá sú v súlade so stratégiou EÚ – Europe 2020, ktorá je zameraná na podporu kreativity a inovatívnosti na všetkých úrovniach všeobecného a odborného vzdelávania.

Škola podnikania (TES) je spoločný projekt JA Europe a Európskej únie, do ktorého sa zapojilo už viac ako 3 000 učiteľov z 22 krajín Európy. V rámci projektu vznikol prvý európsky virtuálny portál pre učiteľov podnikateľských programov. Ďalším cieľom, na ktorom sa intenzívne pracuje, je vytvorenie európskych platforiem podnikateľského vzdelávania EE-Hubs, v rámci ktorých by vzdelávacie inštitúcie a jednotlivé rezorty školstva navzájom spolupracovali a vymieňali si skúsenosti za účasti odborníkov z praxe.                                           

                                             ——————————————– 

JA Slovensko, n. o. je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už 25 rokov realizuje na školách ucelenú koncepciu nadštandardného zážitkového vzdelávania. Formuje podnikateľské myslenie a finančnú gramotnosť mladých ľudí a ponúka preventívne riešenia pre ich zamestnanosť. V spolupráci so školami vytvára priaznivé a stimulujúce prostredie pre rozvoj osobných kompetencií študentov a učiteľov v rámci podnikateľského vzdelávania.

 

Informácie poskytla: Mgr. Ľubomíra Schlosserová, PR konzultant

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky