Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rozpočet EÚ po brexite

VEDA NA DOSAH

ilustračný obrázok, financie a rozpočet

Aký bude rozpočet EÚ po brexite? Európska komisia otvára diskusiu o budúcnosti financií. Proces diskusií, ktoré začali v Europe bielou knihou a pokračovali sériou diskusných dokumentov, bude podkladom pre prípravu návrhu budúceho viacročného finančného rámca EÚ zloženej z 27 členských štátov. Komisia plánuje návrh predložiť v polovici roka 2018.

Vo viacročnom finančnom rámci sa stanovujú maximálne ročné sumy, ktoré môže EÚ každý rok vynaložiť na jednotlivé politické oblasti počas obdobia najmenej piatich rokov. Súčasný viacročný finančný rámec sa vzťahuje na obdobie rokov 2014 – 2020. Každý ročný rozpočet musí byť v súlade s týmto rámcom.

Debata o otázkach nastolených v tomto diskusnom dokumente pokračovať v nasledujúcich mesiacoch aj formou série verejných podujatí. Jedným z nich je každoročná konferencia „Rozpočet zameraný na výsledky“, ktorú Komisia organizuje 25. septembra 2017.

Infografika: Oblasti financovania z rozpočtu EÚ

 

Nároky Európanov na EÚ sa zvyšujú. EÚ tak robí viac ako predtým aby chránila svojich občanov, posilnila ich postavenie a obhájila ich záujmy, a to aj napriek tomu, že jej zdroje sú už dlhšie obdobie krátené úspornými opatreniami.

V čase, keď Európa prijíma dôležité rozhodnutia o svojej budúcnosti, potrebuje EÚ rozpočet, ktorý spĺňa svoj účel a ktorý za každé vynaložené euro získa čo najvyššiu hodnotu.

Komisia uverejnila  28. júna diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ, v ktorom sú predstavené možnosti, ako tento cieľ dosiahnuť. Otázky nastolené v tomto piatom a zároveň poslednom zo série diskusných dokumentov predstavujú jadro diskusie, ktorú Komisia začala 1. marca uverejnením Bielej knihy o budúcnosti Európy. V diskusnom dokumente sa načrtávajú možné rozpočtové dôsledky alternatív, z ktorých si EÚ môže vybrať.

Zdroje financovania EÚ rozpočtu

 

Dosiahnuť lepšie výsledky za menej peňazí

Očakáva sa, že EÚ bude zohrávať významnejšiu úlohu v nových oblastiach politiky, ako je migrácia, vnútorná a vonkajšia bezpečnosť alebo obrana. Európa by si tiež mala udržať svoje vedúce postavenie na globálnej scéne ako jeden z hlavných darcov humanitárnej a rozvojovej pomoci a líder v boji proti zmene klímy. Toto všetko sa musí dosiahnuť s rozpočtom EÚ, ktorý bude po brexite ochudobnený o príspevok Spojeného kráľovstva.

Aktuálny diskusný dokument (z 28. júna 2017) sa venuje tejto výzve a zároveň nastoľuje kľúčové prvky diskusie postavenej na piatich scenároch bielej knihy: bude EÚ jednoducho pokračovať v súčasnom smerovaní; zameria sa len na jednu spoločnú oblasť; budú niektoré členské štáty spolupracovať viac ako ostatné; bude EÚ robiť menej, ale efektívnejšie alebo oveľa viac spoločne? Každý z týchto ilustračných scenárov by mal rôzne dôsledky, a to z hľadiska toho, koľko peňazí sa má na daný účel minúť, ako aj odkiaľ by tieto zdroje mohli pochádzať. Možnosti sú rôzne – od znižovania nákladov na existujúce politiky po zvyšovanie príjmov.

Na infografike sú aktuálne zdroje financií označené modrou farbou, zelené sú potenciálne zdroje

Potenciálne zdroje financovania EÚ

 

Okrem toho sa v diskusnom dokumente uvádzajú základné prvky rozpočtu EÚ a grafy ilustrujúce hlavné trendy a vývoj v kľúčových oblastiach politiky, ako sú politika súdržnosti a poľnohospodárstvo. Dokument sa tiež venuje všeobecným otázkam, ako je pridaná hodnota financovania EÚ alebo prepojenie medzi financovaním EÚ a štrukturálnymi reformami v členských štátoch.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Európska komisia,  Infografiky

Ďalšie informácie

– Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ (28. júna 2017)
Biela kniha o budúcnosti Európy
„Budúce financovanie EÚ“, záverečná správa skupiny na vysokej úrovni pod vedením Maria Montiho
Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020
Budúcnosť financií EÚ: päť scenárov
Budúcnosť financií EÚ: fakty a čísla

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky