Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Obnovený európsky program pre výskum a inovácie: Európa má šancu zmeniť budúcnosť

Marta Bartošovičová

Ilustračné foto: Laboratórium

Investície do výskumu a inovácií sú investíciami do budúcnosti Európy. Pomáhajú nám v celosvetovej hospodárskej súťaži a chrániť náš jedinečný sociálny model. Vďaka týmto investíciám sa riešia niektoré z našich najväčších spoločenských a generačných problémov, čím sa zlepšuje každodenný život miliónov ľudí v Európe a vo svete.

Obnovený európsky program pre výskum a inovácie ponúka niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré majú zlepšiť európske inovačné kapacity a viesť k dlhodobej prosperite. Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, ktorý je zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, v tejto súvislosti uviedol: „Európa má k dispozícii výskum na svetovej úrovni a silnú priemyselnú základňu. Ale musíme pracovať viac – oveľa viac – na tom, aby tento vynikajúci základ priniesol úspechy. Nové megatrendy, ako je umelá inteligencia a obehové hospodárstvo, zásadne zmenia spoločnosť a ekonomiku. Musíme konať rýchlo, aby sme boli schopní stáť na čele novej vlny inovácií a určovať smerovanie celosvetovej hospodárskej súťaže.“

Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas dodal: „Vzhľadom na rastúcou medzinárodnú konkurenciu musí Európa v oblasti výskumu a inovácií urýchlene konať. Navrhovaných 100 miliárd EUR pre budúci program EÚ v oblasti výskumu inovácií by bolo obrovským stimulom. Ale Európa potrebuje aj reformu podpory prelomových inovácií prostredníctvom novej Európskej rady pre inováciu a cieľavedomou koncepciou v oblasti výskumu a inovácií môže znovu osloviť občanov. Musíme prijať nariadenia, ktoré obstoja aj v budúcnosti, a pritiahnuť viac súkromných investícií, najmä rizikový kapitál.“

Európa má potenciál, aby sa stala silnou globálnou autoritou v oblasti inovácií.Teraz prišiel ten čas klásť si vyššie ciele. Komisia víta rozhodnutie predsedu Európskej rady organizovať rozhovory medzi lídrami výskumu a inovácií a vyzýva, aby diskutovali a určili strategické smerovanie navrhovaných opatrení.

Ide o tieto opatrenia:

  • Regulácie a financovanie musia byť orientované na inovácie

Medzi navrhované opatrenia patrí prednostne transponovať do vnútroštátneho práva smernicu o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia; zintenzívniť obstarávanie inovačných výrobkov a služieb subjektmi verejného sektora uplatňovaním usmernení, ktoré dnes Komisia zverejňuje; urýchlene prijať rozpočet na roky 2021 – 2027, v ktorom sa navrhujú vyčleniť prostriedky vo výške 100 miliárd EUR na program Európsky horizont a výskumný a vzdelávací program Euratomu, ako aj ďalšie významné programy financovania, ktoré inováciám poskytnú výrazné stimuly; zavedenie iniciatívy VentureEU na zvýšenie súkromných investícií a rizikového kapitálu; aj naďalej zjednodušovať pravidlá štátnej pomoci v rámci EÚ, aby sa vytvorili lepšie podmienky na financovanie inovačných projektov vrátane projektov kombinovaného financovania z EÚ a vnútroštátnych fondov.

  • Stať sa lídrom v inováciách, ktoré vytvárajú nové trhy

Komisia navrhuje vytvoriť Európsku radu pre inováciu s cieľom poskytnúť centrálne kontaktné miesto pre technológie s vysokým potenciálom a prelomové technológie, ako aj pre inovačné podniky s potenciálom na rozšírenie. V rokoch 2018 – 2020 bude v Európskej rade pre inováciu prebiehať pilotná fáza podporená sumou 2,7 miliardy EUR, ktorej cieľom bude pomôcť identifikovať a rozvíjať rýchlo napredujúce, vysokorizikové inovácie so silným potenciálom vytvárať úplne nové trhy. 

  • Spustiť celoúnijné výskumné a inovačné misie

s odvážnymi ambicióznymi cieľmi a vysokou pridanou hodnotou EÚ v oblastiach, ktoré sa definujú spoločne s členskými štátmi, zainteresovanými stranami a občanmi. Môžu siahať od boja proti rakovine, až po ekologickú dopravu alebo oceány zbavené plastov. Misie podporia investície a účasť vo všetkých odvetviach a vedeckých odboroch, aby spoločne našli riešenia. Mali by vytvárať synergie s výskumnými a inovačnými stratégiami na úrovni členských štátov a na regionálnej a miestnej úrovni.

——-

Inovácie poháňané technológiami a globálnymi megatrendmi, ako sú umelá inteligencia a obehové hospodárstvo, ponúkajú obrovské príležitosti a prinášajú aj nové výzvy. Celosvetová hospodárska súťaž je stále intenzívnejšia a ohrozuje konkurenčné postavenie Európy v kľúčových priemyselných odvetviach. Európa musí prehĺbiť svoje inovačné schopnosti, aby zachovala a zlepšila európsky spôsob života.

 

Zdroj: Tlačová správa Európskej komisie, Brusel, 15. mája 2018

Ide o príspevok EK do neformálnej diskusie na tému výskumu a inovácií a potrebných krokov na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy, ktorá sa uskutočnila 16. mája 2018 v Sofii za prítomnosti hláv štátov a predsedov vlád.

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com (geralt)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky