Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dôvody odchodu a návratu mladých Slovákov zo Slovenska

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: mobilita; Pixabay.com /StockSnap/

Preskúmanie medzinárodnej mobility mladých ľudí zo Slovenska bolo cieľom práce Martiny Chrančokovej z Centra spoločenských a psychologických vied – Prognostický ústav SAV. Autorka sa so svojim príspevkom Dôvody odchodu a návratu mladých Slovákov zo Slovenska zapojila do jubilejného X. ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2018, ktorú organizuje občianske združenie Preveda. Mladí výskumní pracovníci tak majú šancu prezentovať svoju prácu a výsledky.

„Chceli sme zaplniť určité medzery v chápaní súčasnej migrácie (mobility), pretože máme pocit, že súčasný výskum nevenuje dostatok priestoru tejto problematike, konkrétne úniku mozgov (brain drain) zo Slovenska. Preto sme na začiatku prezentácie uviedli štatistiky ohľadne migrácie študentov v Európe. Ďalej sme sa zamerali na kvalitatívny výskum, kde sme sa zamerali na zistenie dôvodov odchodu a návratu mladých Slovákov vo veku 19 až 35 rokov,“ hovorí Martina Chrančoková.

Vzorku tvorilo 92 respondentov, z toho 60 navrátilcov a 32 migrantov. Pri zbere údajov brali ohľad na jednu podmienku, a to, že ich pobyt v zahraničí musel trvať minimálne 6 mesiacov. „Dáta, ktoré sme analyzovali, boli tvorené priamymi rozhovormi a rozhovormi cez skype. Hlavná metóda, ktorú sme používali na zber údajov bola Snowball.“ Realizátori projektu využívali trianguláciu vzorky: migrant/navrátilec, pohlavie respondentov, stupeň štúdia. Pri študentoch si všímali aj smer štúdia. Na rozlišovanie týchto kategórií im pomohlo kódovanie.

Prepojenie s popularizáciou výskumných zistení bolo zabezpečené cez projekt Ymobility (Horizont 2020).

Výstupy výskumu sú:

Chcel som skúsiť život v zahraničí, spoznať iné krajiny a kultúry a chcel som sa zdokonaliť v cudzom jazyku sú tie najčastejšie motívy migrácie mladých Slovákov.

K ďalším patria:
Chcel som získať nové/rozvinúť existujúce pracovné schopnosti
Chcel som urobiť pokrok v mojej kariére
Chcel som viac zarábať
Chcel som robiť špecifickú prácu

Autorka príspevku uvádza aj dôvody jedného z respondentov, Petra: „Chcel som študovať/pracovať na pracovisku, kde by som mohol robiť špičkovú vedu vo svojom odbore . To sa mi splnilo počas môjho pôsobenia v Rakúsku a v Británii. Na Slovensku to s vedou ide dole vodou. Zároveň mi vadí znalostná ekonomika typická pre Slovensko… Na západe sa oveľa viac prihliada na schopnosti a znalosti jednotlivca. Na Slovensku bolo skoro nemožné rozvíjať spolupráce a zdieľať prístroje. V Británii ľudia bažia po spolupráci a voľne zdieľajú informácie.“

miesta, kde študenti v Európe najviac študujú

Medzi najčastejšie motívy návratu patria rodinné dôvody ako starostlivosť o rodičov, cieľ založiť si rodinu, výchova dieťaťa (kultúra – jazyk, zvyky), vzdelanie, ale aj ekonomické dôvody: ukončenie vysokej školy či lepšie finančné ohodnotenie v práci. „Hlavný dôvod návratu bol pre nás dieťa, nechcela som vychovávať dieťa v UK,“ cituje autorka respondentku Petru. „Vrátila som sa kvôli ukončeniu vysokej školy,“ končtatovala zas Jana.

Odborníčka v závere svojho príspevku Dôvody odchodu a návratu mladých Slovákov zo Slovenska konštatovala: „Zistili sme, že dôvodom odchodu mladých ľudí zo Slovenska je hlavne túžba zdokonaliť sa v cudzom jazyku a zlepšiť si svoju finančnú situáciu. Naopak najčastejším dôvodom návratu respondenti uvádzali rodinné dôvody – starostlivosť o rodičov a založenie si rodiny na Slovensku. Jednou zo zaujímavostí, ktorú sme zistili je, že mladí Slováci si vážia svoj slovenský pôvod a neradi by menili občianstvo len kvôli tomu, že sa rozhodli žiť na istú dobu v zahraničí.“

Autorka príspevku Martina Chrančoková má šancu prezentovať svoju prácu v rámci slávnostného vyhodnotenia konferencie prostredníctvom krátkej prednášky. Celkovo bude k dispozícii osem prednášok (10 min + 5).

Prihlásiť je možné práce v takých vybraných oboroch chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia, biotechnológia a potravinárska technológia, analytická chémia, organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia, environmentalistika, ale aj biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika či biometria.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://www.preveda.sk/conference/article/id=1638/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /StockSnap/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky