Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zdieľanie skúsenosti v oblasti podporných aktivít pre výskumné infraštruktúry v dunajskom regióne

VEDA NA DOSAH

generálny riaditeľ CVTI SR prof. Ján Turňa na úvod ResInfra@DR Know-how exchange fora

Medzinárodný projekt ResInfra@DR, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako jeden z medzinárodných projektov, ponúkol v uplynulom roku podporu zainteresovaným výskumným infraštruktúram. Konkrétne išlo  o oblasti efektívneho riadenia počas ich pravidelnej prevádzky, ako aj počas prípravnej fázy ich vybudovania. V rámci projektových aktivít podpory vedy a výskumu sa nedávno konalo i fórum zamerané na výmenu know-how v oblasti podporných aktivít pre výskumné infraštruktúry v dunajskom regióne.

Prostredníctvom podujatia ResInfra@DR Know-how exchange forum partneri projektu zhrnuli zistenia z realizovaných pilotných projektových aktivít, ktorými boli vzájomné cezhraničné vzdelávacie návštevy vo výskumných infraštruktúrach. Za Slovensko sa pilotnej aktivity zúčastnil Univerzitný vedecký park Technicom, ako výskumná infraštruktúra Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Ako spomenula Anna Krivjanská, vedúca Odboru medzinárodnej spolupráce CVTI SR, zámerom fóra bola podpora nadnárodnej spolupráce s cieľom vzájomnej podpory pre efektívne fungovanie výskumných infraštruktúr v dunajskej oblasti s účelom iniciovať potenciál podobných podporných akcií.

Na podujatí boli zastúpené jednak už existujúce infraštruktúry z dunajského regiónu, ako aj tie, ktoré sú ešte len vo fáze plánovania. Zúčastnené zainteresované výskumné organizácie a infraštruktúry sa zaoberali súčasnými výzvami a problémami, ktorým čelia. Prezentované a diskutované boli tiež navrhované odporúčania pre efektívne fungovanie výskumných infraštruktúr. Závery fóra potvrdili veľký prínos podobných podporných akcií pre výskumné infraštruktúry a poskytli cenné vstupy do pripravovaného Spoločného akčného plánu pre výskumné infraštruktúry v dunajskom regióne.

ResInfra@DR Know-how exchange forum

V rámci vzájomných cezhraničných vzdelávacích výmenných podujatí navštívili zástupcovia zo Slovenska (CVTI SR a TUKE) v októbri 2018 Elektrotechnickú fakultu Univerzity v Banjej Luke v Bosne a Hercegovine. Následne recipročný expertný tím vo februári 2019 zrealizoval odbornú návštevu Univerzitného vedeckého parku Technicom Technickej univerzity v Košiciach, aby si navzájom vymenili svoje skúsenosti, načerpali inšpiráciu pre ďalšie aktivity a vypracovali závery a odporúčania vyplývajúce z nadobudnutých poznatkov pri návšteve a obhliadke týchto výskumných infraštruktúr. Ako vo svojej prezentácii uviedla Anna Krivjanská, Elektrotechnická fakulta Univerzity v Banjej Luke je uznávaná ako najlepšia vedecká a výskumná inštitúcia v Bosne a Hercegovine, Republike srbskej. V uplynulých 10 rokoch, napriek ťažkej politickej a finančnej situácii v krajine, Univerzita v Banjej Luke investovala značné prostriedky do infraštruktúry a technického vybavenia (približne 10 miliónov eur). Ako pozitívum uviedla vysokú mieru zamestnateľnosti absolventov fakulty, ktorí sú priemyslom a podnikateľským sektorom veľmi žiadaní.

Profesorka Gordana Gardaševič, ako hlavná expertka bilaterálneho tímu za bosniansko-hercegovskú stranu po návšteve Univerzitného vedeckého parku Technicom v Košiciach ocenila jeho prínosy k rozvoju nielen lokálneho, ale aj regionálneho inovatívneho potenciálu. Uviedla, že UVP Technicon poskytuje otvorený komunikačný priestor pre akademickú a podnikateľskú komunitu a podporuje rýchlejší transfer výsledkov vedy, výskumu a inovácií z univerzít do praxe. Podľa jej slov univerzita podporuje efektívnu spoluprácu medzi akademickou obcou a priemyslom s priamym vzťahom k urýchleniu inovačného podnikania založeného na výskume. Centrum Startup spoločnosti TUKE hostí 35 startupov s inovačným potenciálom a Inkubátor TUKE ponúka podporu viacerým spoločnostiam, ktoré vznikli v dôsledku tzv. pre-inkubačného procesu v Startup Centre TUKE a inovatívnym spoločnostiam mladých podnikateľov zahŕňajúcich študentov univerzity, čo je veľkým pozitívom.

Oba expertné tímy dospeli k záveru, že rozvoj výskumných infraštruktúr v Bosne a Hercegovine má nasledovať cestu rozvoja slovenských výskumných infraštruktúr, inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe, ako aj vyvarovať sa nesprávnym rozhodnutiam a krokom pri plánovaní a riadení týchto štruktúr. Ďalším pozitívom je nadviazanie viacerých kontaktov medzi oboma stranami, čo je predpokladom pre ďalšiu spoluprácu v oblasti podpory vedy, výskumu a inovácií medzi oboma krajinami.

ResInfra@DR Know-how exchange forum

Hlavné témy a prezentujúci

Felix Gajdusek, Centrum pre sociálne inovácie, Rakúsko – Predstavenie projektu ResInfra@DR a jeho hlavných výsledkov a výstupov.

doc. Anton Lavrin, Technická univerzita v Košiciach, Národný delegát pre výskumné infraštruktúry v H2020 – Stav a fungovanie výskumných infraštruktúr na Slovensku.

Dr. Jan Balon, Česká akadémia vied – ResInfra@DR pilotné aktivity: Prehľad podporných aktivít pre výskumné infraštruktúry.

doc. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc., Medzinárodné laserové centrum v Laserlab Europe – integrovaná iniciatíva európskych laserových výskumných infraštruktúr.

Petra Szűcs, ELI Attosecond Light Pulse Source (ELI-ALPS), Maďarsko – Väzby veľkých výskumných infraštruktúr ELI (Extreme Light Infrastructure) na regionálne hospodárstvo.

Dr. Mihai Radu, Dragos Seuleanu, Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), Rumunsko – Väzby veľkých výskumných infraštruktúr ELI (Extreme Light Infrastructure) na regionálne hospodárstvo.

Prezentácie hlavných zistení z implementovaných párových pilotných aktivít:

  1. Ústav oceanológie, Bulharská akadémia vied vs. Univerzita v Rijeke, Fakulta stavebného inžinierstva (Chorvátsko) (Marko Hajdinjak, Mirela Čokešić).
  2. Univerzita v Banjej Luke, Elektrotechnická fakulta (Bosna a Hercegovina) vs. Technická univerzita v Košiciach, UVP Technicom (Prof. Gordana Gardašević, Anna Krivjanská).
  3. Ústav molekulárnej biológie, Bulharská akadémia vied vs. Národný výskumno-vývojový ústav potravinových biozdrojov (v rámci výskumnej infraštruktúry METROFOOD), Rumunsko (Kalin Mutavchiev, Luiza Pascal).

Ex-ante podpora plánovaným výskumným infraštruktúram v dunajskom regióne

Prof. Ana Cornelia Badea, Technická univerzita stavebného inžinierstva v Bukurešti – Väzby Univerzity v Maribore na regionálne hospodárstvo.

Dr. Doris Gangl, Univerzita prírodných zdrojov a živých vied (BOKU), Viedeň – Založenie a monitorovací systém hydrologického laboratória.

Prof. Mihail Todiras, Moldavská štátna lekárska a farmaceutická univerzita, laboratórium genetiky – strategická podpora pre plán výskumných infraštruktúr.

Dr. Siniša Marčić, Ministerstvo pre vedecký a technologický rozvoj, vyššie vzdelávanie a informačnú spoločnosť, Bosna a Hercegovina, Republika srbská – proces prípravy roadmapu výskumných infraštruktúr.

Fórum zahŕňalo interaktívne sekcie za účelom zberu vstupov a návrhov pre pripravovaný Spoločný akčný plán pre výskumné infraštruktúry v dunajskom regióne. Reflektovali sa prezentované témy a aktivity, mapovali sa nevyhnutné prvky pre podporu, efektívne fungovanie a správne zakladanie výskumných infraštruktúr, zbierali sa návrhy na nové spôsoby spoločných nadnárodných podporných aktivít a riešili sa otázky udržateľnosti výskumných infraštruktúr.

Ako Anna Krivjanská uzatvára: „Poslaním projektu ResInfra@DR je zlepšiť rámcové podmienky pre výskumné infraštruktúry a inovácie v dunajskom makroregióne. Jedným z kľúčových cieľov projektu je prispieť k efektívnemu zakladaniu nových výskumných infraštruktúr a k modernizácii existujúcich prostredníctvom posilnenia budovania kapacít v oblasti politík a riadenia výskumných infraštruktúr.“

ResInfra@DR Know-how exchange forum sa konalo v dňoch 22. – 23. mája 2019 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Informácie o projekte

Informácie o Dunajskom nadnárodnom programe

ResInfra@DR

 

Autori: Nataša Dojčáková a Anna Krivjanská, Odbor medzinárodnej spolupráce CVTI SR

Zdroj foto: Odbor medzinárodnej spolupráce CVTI SR

Uverejnila a redigovala: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky