Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Víťazi súťaže Vedec roka SR 2015

VEDA NA DOSAH

logo podujatie Vedec roka

Centrum vedecko-technických informácií SR, ako priamo riadená organizácia ministerstva školstva, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností zorganizovali tento rok 19. ročník súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov – Vedec roka SR 2015. Tento ročník súťaže sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo dňa 10. mája 2016 o 10.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, generálneho riaditeľa Centra vedecko-technických informácií SR prof. RNDr. Jána Turňu, CSc., predsedu Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc., a prezidenta Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností prof. Ing. Dušana Petráša, CSc., ako štatutárnych zástupcov vyhlasovateľov súťaže. Ďalej boli prítomní rektori, prorektori, dekani,  významní zástupcovia vedy a techniky na Slovensku a ďalší hostia.

 

zľava: Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prof. Ing. Peter Plavčan CSc. a generálny riaditeľ CVTI SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

 

Za rok 2015 boli ocenenia odovzdané nasledujúcim osobnostiam:

 

V kategórii Vedec roka SR

Ing. Jánovi Tkáčovi, DrSc.

Chemický ústav, Slovenská akadémia vied

Za využitie nanotechnológií pri konštrukcii rôznych zariadení aplikovateľných v oblasti glykomiky a diagnostiky rozličných ochorení vrátane rakoviny prostaty.

LAUDATIO:

Ing. Ján Tkáč, DrSc., ocenený titulom Vedec roka SR 2015, je zodpovedným riešiteľom projektu, ktorý presnejšie a skôr dokáže diagnostikovať rakovinu prostaty.

Glykány (komplexné sacharidy) zohrávajú dôležitú úlohu v mnohých fyziologických aj patologických procesoch. Glykomika, vedecká disciplína, sa búrlivo rozvíja hlavne vďaka technike biočipov, ktoré umožňujú analýzu veľkého množstva buniek v krátkom čase. Lektínové a glykánové biočipy sú veľmi úspešné pri odhaľovaní precíznosti, s akou je glykokód bunkou prečítaný. Problém však je v rozpoznávaní v prírode. Cieľom je preto vývoj, fundamentálna charakterizácia a najmä následná aplikácia biočipov v rozpoznávaní glykokódu s využitím nanotechnológií. Je to unikátne aj zo svetového hľadiska. Na analýzu glykokódu sú využité detekčné techniky, ktoré sa čo najviac približujú prirodzenému rozpoznávaniu glykánov v prírode, s následnou aplikáciou biočipov v analýze niektorých ochorení vrátane rakoviny a pri identifikácii markerov chorôb. Na detekciu biomarkera rakoviny prostaty bol využitý unikátny spôsob detekcie PSA s možnosťou na tom istom povrchu detegovať aj glykány prítomné na povrchu PSA, čo je prístup dosiaľ v literatúre neopísaný.

Štúdia realizovaná v roku 2015 ukázala, že tento spôsob analýzy PSA má potenciál jednoznačnejšie identifikovať rakovinu prostaty ako samotná analýza koncentrácie PSA v krvi pacientov.

 

V kategórii Vedkyňa roka SR

doc. Ing. Monike Rychtárikovej, PhD.

Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Za aplikáciu znalostí stavebnej a priestorovej akustiky v medzipredmetnom kontexte, najmä v oblasti virtuálnej akustiky, pri výskume akustickej orientácie slepých ľudí v interiéri budov a poznatkov psychoakustiky pri overovaní akustických veličín.

LAUDATIO:

Doc. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., napriek mladému veku patrí k medzinárodne uznávaným vedkyniam v oblasti stavebnej a priestorovej akustiky, hlavne s mimoriadne invenčným prístupom pri hľadaní nových prepojení.

V súčasnom období je vedecký výskum doc. Moniky Rychtárikovej orientovaný na využitie vlastných výsledkov výskumu zo stavebnej a z priestorovej akustiky, ktoré vyústili do hľadania a nachádzania širších interdisciplinárnych vzťahov medzi fyzikálnymi javmi a ich psychickými vplyvmi na človeka. O jej vedecké výsledky je v odborných kruhoch veľký medzinárodný záujem. Medzi najvýznamnejšie témy, kde hľadá a modeluje javy a nachádza dôsledky ich vplyvov, patrí virtuálna akustika a jej využitie pri vývoji načúvacích prístrojov a pri výskume akustickej orientácie slepých ľudí v interiéri objektov. Predmetom jej vedeckého záujmu je aj využitie auralizácie, tzv. zvukovej vizualizácie a poznatkov psychoakustiky pri overovaní akustických veličín.

 

V kategórii Osobnosť roka v oblasti technológií

Ing. Danielovi Šlosárovi

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach

Za vývoj prenosného generátora elektrickej energie – Chargebrella, ktorý dokáže nabiť rôzne mobilné zariadenia.

LAUDATIO:

Iniciátor projektu Chargebrella Ing. Daniel Šlosár vývojom nového typu alternatívneho generátora ponúka riešenie pre ľudí, ktorí sa ocitnú na miestach alebo v situáciách, keď nemajú prístup k zdroju elektrickej energie na dobíjanie mnohých zariadení. Spomínaný produkt zapĺňa existujúcu medzeru na trhu vzhľadom na malú ponuku finančne dostupných prenosných zariadení pre potreby individuálnych užívateľov. Pridanou hodnotou Chargebrelly je skutočnosť, že má potenciál významne prispieť k zvýšeniu využívania obnoviteľných zdrojov. Zariadenie vzniklo po šiestich rokoch výskumu a vývoja. Dokáže využívať rozličné zdroje tepla počas ktorejkoľvek časti dňa. Chargebrella je patentovanou technológiou. Vďaka použitým materiálom je životnosť termogenerátora minimálne 30 rokov – resp. až 300 rokov v závislosti od kvality materiálov. Zariadenie je ľahké, technicky jednoduché a má minimálnu chybovosť.

Ceny Vedec roka 2015

 

V kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ

prof. RNDr. Tiborovi Hianikovi, DrSc.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Za významný prínos a výsledky v oblasti vývoja biosenzorov určených na diagnostiku priónových ochorení, na monitorovanie kvality a kontaminácie potravín a znečistenia životného prostredia získaných v programoch EÚ.

LAUDATIO:

Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc., sa aktívne zapája do programov financovaných EÚ už od roku 1995, keď sa podieľal na príprave projektu v rámci programu Copernicus a bol zodpovedným riešiteľom v tomto projekte za FMFI UK. Od tohto obdobia bol riešiteľom projektov vo všetkých rámcových programoch EÚ, členom manažmentu projektu COST, zodpovedným riešiteľom projektu INTAS, MNT-ERA Net a projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Maďarsko. K jeho najvýznamnejším úspechom v oblasti manažmentu projektov podporovaných EÚ patrí príprava projektu v programe H2020-MSCA-RISE, „Innovative technology for the detection of enzyme activity in milk“ (FORMILK). V spolupráci s vedcami z popredných univerzít, vedeckovýskumných pracovísk a firiem z USA, Kanady, Írska a Maďarska pripravil projekt, ktorý získal výborné hodnotenie expertov a bol odporučený na financovanie. Kontrakt projektu bol podpísaný 27. decembra 2015 a riešiť sa začal 1. 1. 2016. Prof. Hianik je koordinátorom tohto projektu, na ktorom sa podieľa spolu 10 tímov.

 

V kategórii Mladá osobnosť vedy

doc. RNDr. Tomášovi Plecenikovi, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Za vynikajúcu vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť vo fyzike tuhých látok súvisiacu s využitím nanotechnológií v senzorike, biomateriáloch a supravodivých materiáloch.

LAUDATIO:

Doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD., pracuje na Katedre experimentálnej fyziky, Fakulty matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave ako vedecký pracovník v oblasti fyziky tuhých látok. Už počas štúdia sa zapájal do budovania Laboratória pokročilých technológií a v rámci neho aj do riešenia úloh v oblasti supravodivých materiálov a kryoelektronických štruktúr. Jeho vedecké aktivity sa z roka na rok rozširovali. Vynikajúce výsledky v roku 2015 boli dosiahnuté v oblasti senzoriky. V Laboratóriu pokročilých technológií sa doc. Plecenik so svojím tímom zaoberá vývojom a štúdiom vlastností chemorezistívnych senzorov plynov na báze tenkovrstvových oxidov kovov. Spomínaný typ senzorov je veľmi perspektívny z hľadiska citlivosti na detekované plyny. Doc. Tomáš Plecenik s kolektívom navrhli a zrealizovali nový typ senzora vodíka pracujúci pri izbovej teplote s bezprecedentnou spätnou väzbou. Spomínaný typ senzora je zaujímavý hlavne pre automobilový priemysel, a to v elektromobiloch, ktoré využívajú vodíkové palivové články, na čerpacích staniciach s možnosťou tankovať vodík, ale aj v iných oblastiach priemyslu využívajúcich vodíkové hospodárstvo. Na tento typ senzora bol v roku 2015 udelený Úžitkový vzor SK 143-2014U. V roku 2015 dosiahol doc. Plecenik aj ďalšie úspechy nielen vo vývoji senzorov vodíka.

 

Víťazi v jednotlivých kategóriách: zľava Ing. Ján Tkáč, DrSc. (Vedec roka SR); doc. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. (Vedkyňa roka SR); Ing. Daniel Šlosár (Osobnosť roka v oblasti technológií); prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. (Osobnosť roka v programoch EÚ); doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. (Mladá osobnosť vedy)

Víťazi jednotlivých kategórií súťaže Vedec roka SR 2015: zľava Ing. Ján Tkáč, DrSc. (Vedec roka SR); doc. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. (Vedkyňa roka SR); Ing. Daniel Šlosár (Osobnosť roka v oblasti technológií); prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. (Osobnosť roka v programoch EÚ); doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. (Mladá osobnosť vedy) 

 

Partneri podujatia sú spoločnosti SPP, Datalan, Bayer, INFOkey.sk a SVOP. Mediálnymi partnermi Vedca roka SR 2015 sú RTVS, Quark, vedanadosah.sk, science.sk, teraz.sk, TASR, Parlamentný kuriér a VAT – magazín o vede a technike. Za podporu podujatia vyjadrujeme veľké poďakovanie všetkým partnerom.

 

Informácie o súťaži Vedec roka SR 2015

 

© CVTI SR – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, 2016

 

Zdroj: Tlačová správa NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Michálik, NCP VaT pri CVTI SR

Redigovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

 

Rozhovory s víťazmi jednotlivých kategórii súťaže Vedec roka SR 2015 Vám prinesieme v nasledujúcich dňoch.

Prvý rozhovor s víťazom v kategórii Vedec roka SR 2015, Ing. Jánom Tkáčom, DrSc. Vám prinesieme už dnes popoludní !

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky