Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedecká kaviareň CVTI SR – Veda v CENTRE

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Vedecké kaviarne v súčasnosti existujú po celom svete a v poslednom čase sa tešia veľkej priazni návštevníkov. Ich rozmach nastal ešte koncom deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Prvé vedecké kaviarne vznikli vo Francúzsku, tie však mali pôvodne filozofický rozmer a aj sa nazývali filozofické kaviarne. Týmito stretnutiami intelektuálov, prevažne však umelcov, spisovateľov, ale aj verejne činných osobností, v dnešnom ponímaní politikov, sa nechali inšpirovať v Anglicku, kde vznikli terajšie vedecké kaviarne. Myšlienka diskutovať na vedecké témy v príjemnom kaviarenskom prostredí sa veľmi rýchlo šírila z Anglicka do celej Európy a napokon prenikla aj do celého sveta.

Aj na Slovensku sa v posledných rokoch veľmi sľubne rozvíja sieť vedeckých kaviarní. Tie prvé vznikali z iniciatívy vedeckých inštitúcií, alebo na akademickej pôde a až postupne sa presúvali do verejnejších priestorov s cieľom osloviť čo najširšie publikum, do knižníc, či rôznych záujmových klubov, a najnovšie sa vedecké diskusie „nasťahovali“ aj do opustených budov a priestorov zastaranej a nevyužívanej infraštruktúry, ktoré predtým slúžili na iné, napr. priemyselné účely.

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave, ktoré je národným informačným centrom pre vedu,ilustračné foto techniku, vývoj a inovácie a súčasne najväčšou špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou na Slovensku, logicky so vznikom nového odboru zameraného na popularizáciu vedy a techniky – Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, založilo tradíciu vlastných vedeckých kaviarní pod svojou značkou, Veda v CENTRE.

Prečo ten názov? Naša vedecká kaviareň sa realizuje pod garanciou Centra vedecko-technických informácií SR, tradične sa koná v jeho priestoroch a pravidelne ju organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Názov zároveň vyjadruje náš zámer podporený spoločenským dopytom dostať vedu do Centra pozornosti širokej verejnosti.

Ide o cyklus neformálnych stretnutí s osobnosťami slovenskej vedy a techniky pri káve, na ktoré pozývame vedcov a vedecko-výskumných pracovníkov diskutovať na vedecko-populárne témy. V našej Vede v CENTRE, logicky preferujeme prednostne témy z oblasti prírodných a technických vied. Spomínanými podujatiami prezentujeme nielen samotných vedcov – popularizátorov vedy, ale aj výsledky a úspechy slovenskej vedy, vedeckého bádania a výskumu.

Vedecká kaviareň Veda v CENTRE je určená pre vedeckú a odbornú komunitu, akademickú obec, študentov, aleVeda v CENTRE najmä pre laickú verejnosť, to znamená, že aj pre tých, ktorí nemajú príslušné odborné vzdelanie. Jednoducho pre každého, kto sa akýmkoľvek spôsobom zaujíma o vedu, o jej výsledky, a aj jej dôsledky na fungovanie nášho každodenného života. Vo vedeckej kaviarni tak vzniká vzácny priestor pre konfrontáciu vlastných poznatkov na akejkoľvek úrovni s tými, ktoré sú objavené a experimentálne overované v procese vedeckého výskumu. Ako v každej vedeckej kaviarni, aj v tej našej, na úvod predstavíme nášho hosťa – vedca, ktorý následne v prednáške populárnou a zrozumiteľnou formou predstaví predmet/objekt vedeckého bádania a objasní problematiku v základných rozmeroch a v kontexte súčasného vývoja vo vede. Dôležitou súčasťou podujatia je diskusia, v ktorej dostane príležitosť pýtať sa každý návštevník, a ktorá zvyčajne nastolí aj mnohé ďalšie otázky, mnohokrát aj také, ktoré možno zdanlivo s témou nesúvisia. Jednotlivé oblasti vedných disciplín sa snažíme striedať a témy aj aktualizovať, poprípade pri výbere témy zohľadňujeme objavy svetového významu, mimoriadne úspechy slovenskej vedy, alebo pripomíname míľniky vedy a techniky v kontexte súčasného vývoja vo vede, výskume a technike.

Vedecká kaviareň v Bratislave funguje od mája 2008 a môže sa pochváliť množstvom priaznivcov. Koná sa každý posledný štvrtok v mesiaci s výnimkou letných mesiacov a vianočného obdobia. Raz do roka organizujeme aj Letný špeciál Vedy v CENTRE, do ktorej pozývame mladých, nádejných a úspešných vedcov, ktorí sa svojou vedecko-výskumnou prácou presadili v zahraničí a dôstojne tam reprezentujú Slovenskú republiku. Popri mladých vedcoch pozývame do našej vedeckej kaviarne aj významných slovenských vedcov, ktorí dlhodobo pôsobia a pracujú v zahraničí a dosahujú tam výsledky porovnateľné so svetovou úrovňou.

Vzhľadom na to, že naším cieľom je popularizovať vedu v spoločnosti na národnej úrovni, postupne sa snažíme rozširovať sieť vedeckých kaviarní pod rovnakým názvom /našou značkou Veda v Centre aj do ostatných miest Slovenska. Doteraz sa nám podarilo úspešne zrealizovať Vedu v Centre napríklad v Nitre, Prešove, Banskej Bystrici a Piešťanoch. V pláne je taktiež rozširovanie tohto podujatia aj do ďalších miest.

Bratislavská Veda v CENTRE

 

Autor: PhDr. Zuzana Hajdu, NCP VaT pri CVTI SR

Foto a ilustrácie: CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky