Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedecká a technická spolupráca medzi EÚ a Ruskou federáciou má byť obnovená

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Kooperácia Zdroj: Pixabay.com

Platnosť súčasnej dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Ruskom uplynie 20. februára 2019. Je v záujme EÚ túto dohodu obnoviť, aby sa aj naďalej uľahčovala spolupráca s Ruskou federáciou v spoločných prioritných oblastiach vedy a techniky, ktorá je prínosom pre obe zmluvné strany.

Pôvodná Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie bola podpísaná v Bruseli 16. novembra 2000 a nadobudla platnosť 10. mája 2001. Odvtedy bola dohoda obnovená trikrát, a to v rokoch 2004, 2009 a 2014, vždy na obdobie 5 rokov.

Spolupráca v oblasti vedy, techniky a inovácií medzi EÚ a Ruskom

Rusko je najdôležitejším aktérom v oblasti vedy, techniky a inovácií v susedstve EÚ, ktorý nie je spojený s programom Horizont 2020. Spolupráca v oblasti vedy, techniky a inovácií medzi EÚ a Ruskom bola tradične veľmi aktívna, najmä v oblasti výskumných infraštruktúr, dopravy a životného prostredia. Napriek tomu, že v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a technického rozvoja (FP7) bolo Rusko najaktívnejším účastníkom z nepridruženej tretej krajiny, v rámci iniciatívy Horizont 2020 je úroveň spolupráce oveľa nižšia ako je jej potenciál. Vo veľkej miere je to spôsobené zmenou pravidiel financovania v programe Horizont 2020, podľa ktorých právnické subjekty z Ruska (spolu s Brazíliou, Indiou, Čínou a Mexikom) už nie sú automaticky oprávnené na financovanie z EÚ, ale aj politickými okolnosťami.

Rusko sa v súčasnosti spomedzi nepridružených krajín nachádza na 6. mieste, pokiaľ ide o účasť na projektoch spolupráce v rámci programu Horizont 2020. Pracovný program Horizont 2020 na roky 2018 – 2020 sa okrem toho zameriava na prehĺbenie spolupráce s Ruskom v otázkach spoločného záujmu a prospechu. Okrem všeobecnej otvorenosti programu Horizont 2020 pre všetky subjekty z celého sveta vrátane Ruska existujú dve hlavné iniciatívy bilaterálnej spolupráce s Ruskom, a to v oblasti výskumných infraštruktúr a zdravotníctva, ako aj hlavná iniciatíva multilaterálnej spolupráce v oblasti aeronautiky, ktorá je zameraná aj na Rusko.

Dôvody obnovenia dohody

Obnovenie dohody je v súlade s prístupom EÚ založeným na piatich hlavných zásadách na riadenie súčasných vzťahov EÚ s Ruskom, ktoré sa dohodli na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci 14. marca 2016 a boli potvrdené na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci 16. apríla 2018. Vedecká diplomacia môže byť v našich vzťahoch s Ruskom užitočným nástrojom, keďže poskytuje pozitívny program spolupráce a je zdrojom „mäkkej moci“, ktorá môže pomôcť pri vytváraní a rozvoji komunikačných kanálov a budovaní dôvery medzi našimi spoločnosťami. Dohoda poskytuje rámec na posilnenie osobných kontaktov a spolupráce v oblasti vedy, techniky a inovácií, ktoré v nadchádzajúcich rokoch predstavujú pre EÚ strategický záujem, s cieľom čeliť trendu znižujúcej sa intenzity vo vedeckej spolupráci.

Dohoda poskytuje rámec na posilnenie osobných kontaktov a spolupráce v oblasti vedy, techniky a inovácií, ktoré v nadchádzajúcich rokoch predstavujú pre EÚ strategický záujem, s cieľom čeliť trendu znižujúcej sa intenzity vo vedeckej spolupráci medzi účastníkmi z EÚ a Ruska. Z týchto dôvodov je vhodné dohodu obnoviť na ďalšie päťročné obdobie uvádza sa v Dôvodovej správe – COM (2019) 7 final z 18. 1. 2019.

Na zasadnutí spoločného výboru EÚ – Rusko pre spoluprácu v oblasti vedy a techniky ustanoveného dohodou, ktoré sa konalo 28. septembra 2018 v Moskve, obidve strany vzali na vedomie svoj zámer obnoviť dohodu na ďalšie päťročné obdobie bez akýchkoľvek zmien, čím uznali pokrok dosiahnutý pri prehlbovaní spolupráce medzi EÚ a Ruskom v oblasti výskumu a inovácií.

Obsah obnovenej dohody bude totožný s obsahom súčasnej dohody tak, ako bol prediskutovaný a odsúhlasený s ruskou protistranou. Pre EÚ nevznikajú žiadne nové práva a povinnosti, ale namiesto toho sa predĺži právny režim, ktorý už existuje medzi zmluvnými stranami v oblasti v oblasti vedecko-technickej spolupráce.

 

 Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 Zdroj: COM (2019) 7 final z 18. 1. 2019

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky