Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V nedeľu sa začne štvrtý ročník Školy SFEL

VEDA NA DOSAH

Podujatie v Liptovskom Jáne sa po dvoch rokoch bude opäť konať prezenčne.

Blíži sa štvrtý ročník vedeckej školy užívateľov XFEL a synchrotónového žiarenia. Zdroj: SFEL

Blíži sa štvrtý ročník vedeckej školy používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia. Zdroj: SFEL

Od nedele 6. novembra do štvrtka 10. novembra 2022 sa v Hoteli Sorea Máj v Liptovskom Jáne uskutoční štvrtý ročník Školy používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia (SFEL). Podujatie sa zameriava na podporu vedeckej komunity používajúcej zdroje fotónov a neutrónov na výskumné projekty slovenských vedcov, propagáciu zariadenia XFEL v slovenskej vedeckej komunite a výchovu budúcich používateľov XFEL.

Účastníci vedeckej školy sa oboznámia s vybranými experimentálnymi technikami, ktoré využívajú významné zdroje synchrotrónového a neutrónového žiarenia. Zvýšenú pozornosť organizátori budú tentoraz venovať neutrónovému rozptylu, zobrazovacím technikám a biologickým i materiálovým aplikáciám.

Na účastníkov podujatia čakajú prednášky, kratšie ústne referáty a príspevky v kategórii Poster, v ktorej sa zároveň uskutoční súťaž o najhodnotnejší príspevok doktoranda.

K slovu sa dostanú špičkoví vedeckí riaditelia XFEL a používatelia zdrojov neutrónov v ILL Grenoble,  JINR Dubna, BNC Budapešť, CV Řež, zdrojov synchrotrónového žiarenia, ako je ESRF Grenoble, Max IV Lab of Lund University, Diamond Light Source Ltd, Solaris Krakow, DESY Hamburg a ďalší. Priestor na prezentáciu svojich skúseností budú mať aj slovenskí vedci, ktorí odborne participujú na metodikách XFEL a synchrotrónových či neutrónových zdrojoch.

Na škole, ktorá sa v Liptovskom Jáne bude po dvoch rokoch opäť konať prezenčne, by sa malo zúčastniť približne sto ľudí z desiatich krajín. Aktívnym účastníkom programový výbor podujatia plánuje udeliť viac ako 70 grantov zo zdrojov poskytnutých European XFEL, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Participácia kvalitných zahraničných aj slovenských prednášateľov na SFEL 2022 je podľa organizátorov predpokladom toho, že raz sa aj slovenská vedecká komunita bude môcť úspešne uchádzať o projekty na špičkových röntgenových, synchrotrónových a neutrónových zariadeniach. Škola totiž poskytuje okrem iného aj priestor na dialóg o spolupráci na vedeckých  projektoch.

Priestor na prezentáciu moderných röntgenových zariadení

Po prvý raz na podujatí sa škola bude venovať prezentácii moderných laboratórnych röntgenových zariadení.

Najvýkonnejší röntgenový laser na svete European X-Ray Free Electron Laser v Hamburgu (European XFEL) je od 1. septembra 2017, takmer po desiatich rokoch, aj za účasti slovenských vedcov v skúšobnej prevádzke.

Organizátormi školy sú popri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) aj Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty (ÚFV PF UPJŠ) a Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov (CCVaPP). Aktuálny ročník podujatia podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a jeho Sekcia vedy a techniky (SVT), Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH (European XFEL GmbH).

Rokovacím jazykom vedeckej školy bude výhradne anglický jazyk. Po jej ukončení organizátori vydajú zborník abstraktov.

Zdroj: TS UPJŠ v Košiciach

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky