Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovensko sa stalo pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry (ESA)

VEDA NA DOSAH

Pridružené členstvo v ESA otvorí nové možnosti vedcom, firmám, startupom, ale aj študentom.

Sonda ESA-BepiColombo nad Merkúrom (Zdroj: ESA)

Sonda ESA-BepiColombo sa v októbri 2021 po troch rokoch letu priblížila k planéte Merkúr. V roku 2025 sa má zachytiť na jej orbite, aby ju mohla lepšie preskúmať. Zdroj: ESA

Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na uzavretie Zmluvy o pridružení medzi Slovenskou republikou a ESA. Pridružené členstvo v ESA otvorí nové možnosti vedcom, firmám, startupom, ale aj študentom. Pre Slovensko to predstavuje nielen nové pracovné príležitosti, ale ponúka tiež príležitosti na transformáciu slovenského hospodárstva, rozvoj jeho inovačného potenciálu a možnosť spolupráce na vesmírnom výskume či participáciu v ESA programoch.

Slovenský vesmírny sektor bude mať viac možností

Pridruženým členstvom sa výrazne rozšíria možnosti pre slovenský vesmírny sektor, ktorý bude môcť začať naplno využívať svoje medzinárodné kontakty nadobudnuté aj vďaka aktivitám Slovenskej vesmírnej kancelárie.

„Slovensko má vo výskume vesmíru dlhú tradíciu a aktívne sa podieľa aj na výskume vesmírnej fyziky a astronautike. Status pridruženého člena ESA prinesie Slovenskej republike možnosť zapojiť sa do zvýšeného objemu projektov, posilnenie nášho výskumného potenciálu a nové možnosti pre slovenské firmy. Tie sa budú môcť zapojiť do transformácie ekonomiky, a získajú tak možnosť byť dodávateľmi alebo subdodávateľmi dodávateľov ESA,“ približuje štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis.

Slovensko teda v praxi získa nové kontrakty pre slovenské subjekty v oblasti vesmírnych technológií a výskumu, bude môcť spolupracovať na vesmírnom výskume a participovať na programoch ESA, bude mať príležitosť priamo sa zapájať do tendrov a výziev ESA či dodávateľských reťazcov. Prinesie to tiež pracovné príležitosti pre slovenských odborníkov a podporu pre slovenské startupy, malé a stredné podniky.

Slovensko spolupracuje s ESA už dvanásť rokov

Slovenská republika spolupracuje s ESA už od roku 2010 a dlhodobo preukazuje záujem o vesmírne aktivity a pochopenie ich významu i dôležitosti pre ďalší rozvoj vesmírneho ekosystému a budovania vesmírnej infraštruktúry na Slovensku.

ESA pozitívne vníma pokrok Slovenska v rámci vesmírneho výskumu, akým je napríklad vznik Vesmírnej kancelárie na MŠVVaŠ SR a taktiež vyzdvihuje aktivity SR v danej oblasti, medzi ktoré patrí vybudovanie štruktúr medzirezortnej spolupráce.

Európska vesmírna agentúra (ESA) vznikla v roku 1975 a je jedným z kľúčových aktérov vo vesmírnom priestore. ESA zastrešuje vesmírne projekty v Európe a združuje 22 štátov, medzi ktorými sú napríklad aj naši susedia Rakúsko a Česká republika.

Zdroj: TS MŠVVaŠ SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky