Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Septembrová Veda v CENTRE: Vzduch dnes a o sto rokov

VEDA NA DOSAH

O kvalite ovzdušia na Slovensku a vo svete sa budeme rozprávať s odborníčkou na znečistenie vzduchu Janou Matejovičovou.

Banner k podujatiu Vedecká kaviareň na tému Vzduch dnes a o sto rokov. Prednášajúca: Mgr. Jana Matejovičová

Zdroj: CVTI SR

Pozývame vás do vedeckej kaviarne, v ktorej sa budeme venovať kvalite ovzdušia na Slovensku a vo svete. Povieme si o emisiách, ich rozptyle a prenose na krátke i dlhé vzdialenosti. Diskutovať budeme aj o monitorovaní a modelovaní kvality ovzdušia a ukážeme si, ako sa také meranie realizuje.

O tom všetkom sa dozviete v septembrovej Vede v CENTRE vo štvrtok 29. septembra 2022 o 17.00 hod. v Univerzitnej knižnici v Bratislave v prednáškovej sále na Ventúrskej 11. Našou hostkou bude Mgr. Jana Matejovičová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.

Hovorí sa, že človek začal znečisťovať ovzdušie vo chvíli, keď sa naučil klásť oheň. V rámci prednášky sa porozprávame o tom, ako sa emisie v ovzduší vyvíjali, ako sa tento vývoj mení a čo sa bude s emisiami diať podľa odhadov ďalej. Povieme si, aké množstvo a zloženie znečisťujúcich látok máme vo vzduchu a aký je ich osud.

Spomenieme dominantné zdroje emisií v ovzduší v minulosti a súčasnosti a ich vplyv na Slovensko, pričom sa pokúsime tiež o porovnanie s inými krajinami. Rovnako ako sa na hranici medzi fyzikou a chémiou naskytá otázka, čo sa stane ďalej so znečisťujúcimi látkami vypustenými do ovzdušia, je veľkou témou aj vplyv meteorologických podmienok na ich rozptyl a prenos v ovzduší.

Povieme si aj o histórii a súčasnosti monitorovania kvality ovzdušia na Slovensku, ale i to, ako by sa mohlo za ideálnych podmienok meranie vyvíjať v budúcnosti. Porovnáme rozdiely medzi našou monitorovacou sieťou a podobnými sieťami v iných krajinách. Zmienime sa aj o smogovom varovnom systéme, prečo vôbec vznikol, ako fungoval v minulosti a ako pracuje v súčasnosti.

O modelovaní kvality ovzdušia nemá väčšinou verejnosť dostatok informácií, preto si priblížime, čo to je a aký má význam. Na záver prednášky príde na rad krátky workshop, v rámci ktorého budeme interpretovať rôzne ukážky výstupov modelovania kvality ovzdušia a taktiež nepovinný kvíz, kde si overíme pochopenie týchto informácií.

Záznam z prednášky bude dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 28. septembra 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.

Spoluorganizátorom podujatia je Univerzitná knižnica v Bratislave a partnermi špecializované knižnice v Univerzitnej knižnici v Bratislave, konkrétne Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO a Depozitná knižnica NATO.

Mgr. Jana Matejovičová pracuje v Slovenskom hydrometeorologickom ústave na úseku kvalita ovzdušia. Od príchodu do SHMÚ sa venovala úlohám rôzneho zamerania, ako je výpočet emisií perzistentných organických látok a prachových častíc, spracovanie údajov z monitorovania znečisťujúcich látok a príprava vstupov pre modelovanie kvality ovzdušia. Podieľa sa aj na príprave podkladov pre programy na zlepšenie kvality ovzdušia.

Za slovenskú stranu viedla projekt Emisie dioxínov v kandidátskych krajinách a pracovala ako člen Regionálnej organizačnej skupiny pri Štokholmskom dohovore o perzistentných organických látkach. Zúčastňuje sa taktiež na aktivitách medzinárodnej platformy pre modelovanie kvality ovzdušia podľa požiadaviek Európskej únie (FAIRMODE).

Táto prednáška je sprievodným podujatím v rámci podujatia Európska noc výskumníkov (ENV) 2022. Hlavný program ENV sa uskutoční 30. 9. 2022 v priestoroch Starej tržnice a okolitých lokalitách. Jeho súčasťou budú rôzne sprievodné aktivity, ako sú vedecké kaviarne, Vedecké cukrárne, workshopy, súťaže či podcasty, ktoré prinesú zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov.

Bližšie informácie nájdete na www.nocvyskumnikov.sk a www.vedanadosah.sk.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008.

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky