Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Radón v životnom prostredí – meranie, riziká a aplikácie

VEDA NA DOSAH

radón

V júnovej vedeckej kaviarne budeme hovoriť o rádioaktívnom plyne, ktorý je všade okolo nás, napriek tomu sa o ňom vo verejnosti len málo hovorí. Dozvieme sa ako a kde vzniká, aké má vlastnosti, ako sa dostáva do našich obydlí a domov, a prečo by sme sa mali pred ním chrániť. Dá sa mu vôbec vyhnúť v bežnom živote? A ako sa dajú využiť jeho vlastnosti? 

Radón je rádioaktívny plyn, ktorý je emanovaný z hornín a pôd a má tendenciu sa hromadiť v uzatvorených priestoroch, ako sú bane, jaskyne a domy. Po jeho rádioaktívnej premene sú jeho produkty premeny rýchlo zachytené na aerosólových časticiach vyskytujúcich sa vo vzduchu. V ovzduší uzatvorených priestorov a tiež vo vonkajšej atmosfére vykazujú koncentrácie radónu denné a sezónne variácie. Hlavným zdrojom radónu v domoch je jeho prísun z pôdy. Koncentrácie radónu v domoch sú ovplyvňované ich konštrukciou a ventiláciou. V prednáške vysvetlíme, ako sa správa v domoch, jaskyniach, vo vode a vo vonkajšej atmosfére a ako sa dá merať. Nedávne štúdie ukázali, že radón zapríčiňuje výskyt rakoviny pľúc a riziko vzniku rakoviny vzrastá úmerne s rastom radónovej expozície. Radón je dokonca Svetovou zdravotníckou organizáciou považovaný za druhú najdôležitejšiu príčinu vzniku rakoviny pľúc po fajčení. Na druhej strane je radón široko využívaný v environmentálnych štúdiách ako stopovač rôznych prírodných procesov. V prednáške predstavíme ďalšie konkrétne aplikácie radónu v environmentálnych štúdiách a objasníme, čo je to radónový potenciál pôd a načo sa využíva. Na záver si povieme, čo je národný akčný radónový plán a na čo bude slúžiť.

doc. RNDr. Karol Holý, CSc.Jadrový fyzik doc. RNDr. Karol Holý, CSc., pochádza z Novej Bane. Na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave vyštudoval odbor fyzika so špecializáciou na jadrovú fyziku. Po skončení vysokoškolského štúdia pôsobil na tamojšej Katedre jadrovej fyziky a neskôr prešiel na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky, kde pôsobí až doteraz. V roku 2002 habilitoval na docenta. Desať rokov (2002 – 2012) vykonával aj funkciu vedúceho spomínanej katedry. Počas pôsobenia na FMFI UK absolvoval pracovnú stáž na Birminghamskej univerzite vo Veľkej Británii a viacero krátkodobých pracovných pobytov v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne na Ukrajine.

Odborne sa zameriava na experimentálnu jadrovú fyziku a radiačnú fyziku. Od roku 1990 sa zaoberá štúdiom variácií rádionuklidov v prírodných prostrediach, vplyvom jadrových elektrární na ich okolie a aplikáciami jadrovo-analytických metód na štúdium znečistenia prízemnej vrstvy atmosféry s využitím biomonitorov. V poslednom období sa zameriava na výskum správania sa radónu v rôznych prostrediach a využitím rádionuklidov ako stopovačov prírodných procesov.

Je zakladateľom Radónovej školy na Slovensku. Spolupodieľal sa na riešení mnohých domácich a zahraničných grantov, napríklad VEGA, Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu IAEA vo Viedni, Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne či v rámci Medzinárodného Vyšehrádskeho fondu – IVF. Podieľal sa aj na príprave takých projektov ako je Centrum fyziky ťažkých iónov na UK, Cyklotrónové centrum SR a Centrum nukleárnych a urýchľovačových technológií na FMFI UK. Je autorom a spoluautorom viac ako 300 pôvodných vedeckých prác a spoluautorom vysokoškolských učebníc. Bol vedúcim projektu prípravy internetovej učebnice s názvom Ionizujúce žiarenie a radiačná ochrana. Za jeho doterajšiu vedecko-výskumnú prácu ho ocenili Zlatou medailou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Striebornou medailou UK a získal aj Pamätnú medailu pri príležitosti 125 rokov Metrickej konvencie. Je čestným členom Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a členom Slovenskej nukleárnej spoločnosti.

Vedec a pedagóg, jadrový fyzik doc. RNDr. Karol Holý, CSc. z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave bude hosťom vedeckej kaviarne Veda v Centre, kde bude prezentovať tému Radón v životnom prostredí – meranie, riziká a aplikácie. Vedecká kaviareň sa uskutoční vo štvrtok 27. júna 2019 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, v Bratislave.

Spracovala: Zuzana Hajdu, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: UK v Bratislave a NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky