Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prihláste sa na 23. ročník festivalu AMAVET

VEDA NA DOSAH

V októbri prebehnú krajské kolá súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT), ktoré organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku v spolupráci s klubmi pôsobiacimi v rámci Slovenska. Žiaci II. stupňa základných škôl aj stredoškoláci môžu prihlasovať svoje bádateľské projekty individuálne alebo v dvojčlenných tímoch.

Ilustračný obrázok: roboty, ľudia, počítačový monitor. Zdroj: iStock

Súťažiaci krajských kôl Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT) z Košického a Prešovského kraja sa stretnú v Košiciach, v Žiline bude súťažiť Žilinský kraj, v Partizánskom Trenčiansky kraj, v Nitre účastníci z Nitrianskeho kraja a v Bratislave sa odprezentujú školáci z Trnavského a Bratislavského kraja.

Dátum ukončenia registrácie projektov pre všetky krajské kolá je 7. októbra 2020 (vrátane). Podrobné informácie o krajských kolách a registrácii na FVAT nájdete na http://www.festivalvedy.sk/

Najúspešnejší súťažiaci z krajských kôl postúpia na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku od 11. do 13. novembra 2020. Vzhľadom na opatrenia pred šírením COVID-19 formu realizácie celoslovenského finále prispôsobíme aktuálnej situácii a budeme o nej informovať na webovej stránke súťaže www.festivalvedy.sk, zdôraznil výkonný riaditeľ súťaže Dávid Richter. „Veľkou motiváciou žiakov na tvorbu projektov a prihlasovanie sa do súťaže je to, že každoročne víťazi celoslovenského finále FVAT získavajú postup na prestížne svetové a európske prehliadky, súťaže a vecné ceny.“

Pre zaistenie zdravia všetkých účastníkov platia na krajských kolách i celoslovenskom finále epidemiologické opatrenia: účasť na podujatí len s prekrytím horných dýchacích ciest, pri vstupe dezinfekcia rúk, respiračná etiketa – kašlať, kýchať do vreckovky a zahodiť ju do koša, nepodávať si ruky (nahradiť napr. úsmevom alebo úklonom), odstup od cudzích osôb aspoň 2 m. Organizátor zabezpečí maximálny počet účastníkov podľa aktuálne platných opatrení.

Prehľad termínov krajských kôl FVAT AMAVET:

Košický a Prešovský kraj: Košice, 16.10.2020, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Jesenná 5, Košice.

Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, 16.10.2020, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica.

Žilinský kraj, 16.10.2020, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina.

Trenčiansky kraj: Partizánske, 16.10.2020, Budova Mestskej umeleckej agentúry, Makarenkova 214, Partizánske.

Nitriansky kraj: Nitra, 16.10.2020, Centrum voľného času Štefánikova trieda 63, Nitra.

Bratislavský a Trnavský kraj: Bratislava 23.10.2020, Zážitkové centrum vedy Aurelium, Bojnická 3, Bratislava.

Súčasne so „starším bratom (FVAT)“ sa v Aureliu uskutoční aj Festival štyroch živlov (F4Ž) pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl. Po výborných skúsenostiach pri objavovaní talentov v prírodných vedách v mladšej vekovej skupine, medzi žiakmi základných škôl, Asociácia pre mládež, vedu a techniku zorganizuje už tretí ročník F4Ž. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Podrobnejšie informácie o Festivale štyroch živlov a registrácii sú na https://www.amavet.sk/festival-styroch-zivlov/

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) – Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy – je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 30 rokov! Združuje 4.500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, celoslovenské kolo svetovej robotickej súťaže RoboRAVE, multidisciplinárny online seminár LaBáK, Cesty za vedou – do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom.

Od apríla 2018 je AMAVET „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV). Projekt v rámci Operačného programu Ľudské zdroje napĺňa ambíciu 30-ročných skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania podieľať sa na rozvoji potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. Cieľom projektu CVV je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

V roku 2018 sa AMAVET aktívne zapojil do procesu zvýšenia digitálnej gramotnosti na Slovensku. Začal spolupracovať s IT Asociáciou Slovenska a stal sa aj členom Digitálnej koalície. AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami, Združením Slovenských vedecko-technických spoločností a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V AMAVET-e pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov.

AMAVET má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je členom mládežníckej organizácie MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži. V rámci členstva rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách.

Viac na www.amavet.sk

Tlačová správa AMAVET

(GC)

Ilustračný obrázok: iStock

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky