Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Otvárame ďalší ročník Ceny za transfer technológií na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Vedecké objavy nám zlepšujú život každý deň. Avšak medzi tým, než sa teória dostane do praxe, je často dlhá a neľahká cesta. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) si to uvedomuje, a preto sa inštitúcia rozhodla aj tento rok odmeniť technológie a inovácie, ktorým sa ju podarilo úspešne prejsť.

Cena za transfer technológií na Slovensku, Zdroj: CVTI SR

Nominácie na ocenenie môžu nahlasovať Centrá pre transfer technológií, jednotlivci z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií a Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT pri CVTI SR).

Ako?

Nominácie do súťaže môžete zasielať elektronicky vyplnením formulára, ktorý nájdete na stránke www.nptt.sk, a jeho zaslaním na emailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk. Veľkosť zaslaného emailu nesmie prekročiť 5MB. Neoddeliteľnou súčasťou formulára je písomný súhlas.

Do kedy?

Nominácie je možné zaslať do 15. septembra 2020.

Kategórie

INOVÁCIA Kategória INOVÁCIA je určená pre originálne, unikátne a zároveň najlepšie využiteľné výsledky (technológie) vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Ocenenie získa pôvodca/pôvodkyňa alebo pôvodcovský kolektív.

NOVÁTOR/INOVÁTORKA Kategória INOVÁTOR/INOVÁTORKA je určená pre nominácie osôb (pôvodcov/pôvodkyne) alebo pôvodcovských kolektívov s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti a následnej komercializácie. Ocenenie získa pôvodca/pôvodkyňa alebo pôvodcovský kolektív.

POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ Do kategórie POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ je možné nominovať počin s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku alebo konkrétny prípad vykazujúci známky systematického prístupu ochrany a komercializácie duševného vlastníctva zo strany lokálneho centra transferu technológií alebo obdobnej organizačnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie či jednotlivcov z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií. Ocenenie získa osoba/kolektív alebo organizačná jednotka verejnej vedeckovýskumnej inštitúcie zodpovedná za transfer technológií.

Koho môžete nominovať?

Do súťaže môžete prihlásiť technológie a inovácie, ktorých vznik bol nahlásený vedeckovýskumným inštitúciám v období od 1. júla 2019 do 30. júna 2020.

(DK)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.