Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

O transfere technológií a iných odborných témach na Noci výskumníkov 2018

VEDA NA DOSAH

Ján Turňa, generálny riaditeľ, Centrum vedecko-technických informácií SR

V Galérii Archa sa počas tohtoročnej Noci výskumníkov v Bratislave uskutočnia aj prednášky a diskusie tzv. odborná časť podujatia týkajúca sa vednej politiky Slovenska. Prebiehať budú diskusie so špičkovými odborníkmi o vede z rôznych aspektov. Hlavnými témami budú transfer technológií, excelentná veda a mobilita ľudských zdrojov vo vede a technike, návrat odborníkov zo zahraničia, ako aj medzinárodná spolupráca, mobilita a rozvoj kariéry výskumníkov.

V prvej odbornej panelovej diskusii Univerzity a biznis. Ako môžu univerzity pomáhať rozbiehať start-upy? sa bude rozoberať, ako by mohli výskumníci z univerzít spolupracovať s priemyslom a ako podporovať transfer poznatkov do praxe.

O transfere technológií sa u nás hovorí už dlhodobo. Požiadavka na to, aby univerzity a výskumné inštitúcie okrem základného výskumu podporovali aj inovácie sa neustále zvyšuje. Slovensko pritom práve v oblasti prenosu poznatkov do praxe stále zaostáva za európskym priemerom. Práve o tomto bude prvá téma tejto diskusie – Ako funguje transfer technológií na Slovensku? Čo funguje a čo nie? – Aké sú bariéry a aká je najlepšia prax v zahraničí a v okolitých krajinách? V druhej časti sa diskusia bude zameriavať na problémy, prečo u nás nevznikajú spin-offy a čo by sme mali robiť, aby sa to zmenilo. V diskusii vystúpia zaujímavé osobnosti: Ján Turňa, generálny riaditeľ, Centrum vedecko-technických informácií SR, priblíži podporné služby pre akademické inštitúcie poskytované Národným centrom transferu technológií SR (NCTT SR), Marián Peciar, prorektor, Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktorý sa bude venovať transferu technológií a spin-off spoločnostiam v podmienkach STU, ďalej vystúpia František Simančík, manažér pre vedu a výskum, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV ocenený v r. 2013 Cenou za transfer technológií – za prístup inovátora k realizácii TT a Igor Kočiš, CEO, GA Drilling, ktorý v r. 2014 bol vybratý na exkluzívny zoznam TOP 100 inovátorov pochádzajúcich zo strednej a východnej Európy. Diskusiu bude moderovať Peter Kolesár, CEO z Neulogy.

Noc výskumníkov 2018, Galéria Archa

Transfer technológií v skratke

Transfer technológií predstavuje komplexný proces prenosu poznatkov a technológií z univerzity či výskumnej inštitúcie, miesta svojho vzniku, na priemyselnú firmu alebo inú organizáciu, kde je poznatok alebo technológia priamo či nepriamo využitá ku komerčnému uplatneniu na trhu. Transfer sa realizuje rôznymi nástrojmi a metódami. Jedným z nástrojov, ktorý sprostredkúva prenos poznatkov a technológií, sú centrá a kancelárie transferu techno-lógií, ktorý sa začal v SR uplatňovať od roku 2009 budovaním centier transferu technológií prostredníctvom štrukturálnych fondov Európskej únie.

Fungujúci transfer poznatkov a technológií medzi akademickou a priemyselnou sférou má celý rad prínosov ako pre priamych aktérov, tak aj pre spoločnosť. Dôležité je pochopenie úlohy transferu technológií zo strany akademických inštitúcií, ktoré pri svojom tradičnom poslaní ako vzdelávanie a výskum, priberajú ďalší významný prvok s pridanou hodnotou podnikania. Na druhej strane úlohou spoločnosti je vytvárať motivačné podmienky pre spoluprácu akademického a podnikateľského sektora, podporu firemného výskumu a vhodnými stimulačnými nástrojmi sa snažiť o odstránenie bariér v kontexte s kvalifikačným rastom a finančným ohodnotením výskumníkov. Priaznivé podmienky v akademickom prostredí by zlepšili výsledky výskumnej činnosti, čo by sa prenieslo do inovatívnosti podnikateľského sektora. (Zdroj: Ekonomický ústav SAV)

Vo svete môžeme čoraz častejšie vidieť interdisciplinárne prístupy. Spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom predstavuje dôležitý zdroj transferu poznatkov, ako aj toku znalostí. Navyše existuje pozitívny vzťah medzi úrovňou spolupráce medzi týmito dvoma sektormi a kvalitou výskumného a inovačného systému v krajinách.

O tejto problematike, ako aj o vyššie spomenutých, si môžete prísť podiskutovať na podujatie Noc výskumníkov 2018 do Galérie Archa. Prednášky sa začínajú o 9.30 hod.

Miesto konania: Galéria Archa, Uršulínska 6, Bratislava

Diskusie sa konajú v rámci odbornej sekcie Festivalu vedy Noc výskumníkov 2018 – (pozri aj Program)

Pre účasť na diskusiách je potrebná REGISTRÁCIA

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Noc výskumníkov 2018

Ekonomický ústav SAV (Mária Kačírková: Motivácia akademického sektora k využitiu poznatkov výskumu v Slovenskej republike)

Viac k problematike transféru technológií nájdete aj v Centre transferu technológií pri CVTI SR  (CTT CVTI SR).  Je to pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou zamerané na poskytovanie podpory v oblastiach ochrany a komerčného zhodnocovania duševného vlastníctva a prepájania akademickej sféry so súkromnou.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky