Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nitrianska letná univerzita naučila mladých študentov veľa

VEDA NA DOSAH

Nitrianská letná univerzita

Mladý informatik, sokoliar, remeselník, vodič, fyziológ, ale aj redaktor či výtvarník. Ozaj rôzne profesie si mohli vyskúšať deti počas podujatia Nitrianska letná univerzita. Ide o projekt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, organizovaný v spolupráci s Mestom Nitra, v rámci ktorého sa účastníci hravou a tvorivou formou oboznámili s akademickým prostredím, charakterom štúdia na univerzite a vybranými zaujímavými témami, predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky študijných programov oboch nitrianskych univerzít. Tento rok sa konal už 11. ročník.

Program bol vybraný tak, aby bol vhodný pre deti vo veku 8 – 11 rokov. Nitrianska letná univerzita 2018 otvorila svoje brány 2. júla 2018 slávnostnou imatrikuláciou na pôde Univerzity Konštantína Filozofa a ukončená bola slávnostnou promóciou 13. júla 2018 v Aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, v rámci ktorej bol absolventom udelený certifikát s titulom Academicus Nitriensis Jr.

Počas úvodnej ceremónie dostali malí študenti svoje vlastné indexy, do ktorých im bola zapísaná účasť na jednotlivých aktivitách. Na akademickej pôde si mohli precvičiť aj cudzie jazyky – angličtinu, španielčinu a čínštinu. Zároveň si vyskúšali, aký je to pocit byť olympionikom, vodičom, botanikom, sokoliarom, ale aj remeselníkom, výtvarníkom, pedagógom či redaktorom. Už tradične získali informácie o právach a povinnostiach euroobčanov, ako aj občanov mesta Nitra.

Aktivity boli rozdelené do rôznych tematických okruhov:

Mladý informatik 

Deti pomocou počítača hravou formou riešili technické úlohy. Každé dieťa sedelo za vlastným počítačom a riešilo zadaný technický problém. Náročnosť úloh postupne narastala. Na konci prvej časti aktivity boli vyhodnotení najlepší riešitelia. V druhej časti aktivity dostali deti hravou formou základné informácie o práci s interaktívnou tabuľou, v jednoduchom programe vytvorili vlastné animácie zamerané na vybrané oblasti vzdelávania, ktoré následne prezentovali na interaktívnej tabuli. V záverečnej časti celej aktivity si overili svoje všeobecné vedomosti prostredníctvom interaktívnej tabule celotriednou interakciou v hre „Miliardár“.

Mladý výtvarník 

Deti v rámci tejto aktivity absolvovali viacero tvorivých činností zameraných na rozvoj kreativity a fantázie. Vyskúšali si maľovanie s akvarelom, ako aj prácu kostýmových výtvarníkov, pričom obe aktivity boli rámcované témou „Štyri ročné obdobia“. Motiváciou bol rozhovor s deťmi, charakteristika jednotlivých období, ich pocity spájajúce sa s daným obdobím. Maľovanie akvarelom bolo spojené s názornou inšpiráciou od niekoľkých umelcov. Inšpirácia kostýmovým výtvarníctvom bola koncipovaná do výsledného výstupu – pokrývky hlavy ako vyjadrovacieho prostriedku k danej téme. Materiálom na tvorbu boli okrem akvarelových farieb aj rôzne druhy papiera a fólie, jednoducho spájané strihaním, lepením a spínaním, čo sú základné činnosti vyhovujúce rôznym vekovým kategóriám detí a zároveň rozvíjajú ich jemnú motoriku. Finále tvorivej dielne bolo ukončené mini prehliadkou vytvorených modelov.   

Mladý geoinformatik 

Deti v úlohe mladých geoinformatikov riešili problémy spojené s krajinnou ekológiou. Využívali k tomu geografické informačné systémy a prístroj GPS.

Mladý remeselník 

Deti získali základné informácie o odpadovom materiáli a možnostiach jeho spracovania, recyklovania a estetického zužitkovania. Aktivita bola zameraná aj na praktickú časť, v ktorej si deti rozvinuli zručnosti pri práci s týmto materiálom. Deti sa naučili rozpoznávať rôzne druhy materiálov, spôsoby ich ručného opracovania. Na záver vzdelávacej aktivity zhotovili jednoduchý výrobok ako darček pre rodičov. Deti sa oboznámili so strojovým obrábaním materiálov. Na modelových školských zariadeniach si odskúšali elektroodporové delenie polystyrénu, drevených doštičiek a tvarovanie rotačne symetrickej súčiastky na modelovom sústruhu. Na záver vzdelávacej aktivity sa pokúsili vytvoriť jednoduchý úžitkový predmet.  

Mladý olympionik 

Deti sa zoznámili so základnými myšlienkami olympijských hier. Absolvovali vybrané športové disciplíny, v ktorých si mohli overiť svoje športovo–vôľové schopnosti a etické vlastnosti, ktoré sú základom olympionika. Každé dieťa dostalo po absolvovaní športového dňa olympijskú medailu.  

Mladý vodič 

Deti si overili svoje znalosti o dopravných značkách, od príslušníka dopravnej polície SR sa dozvedeli o bezpečnosti vodičov a chodcov na cestách. V praktickej časti si vyskúšali riadenie osobného motorového vozidla, motocykla a traktora. Zúčastnili sa súťaže v streľbe zo vzduchovky a bežeckých disciplínach. Po úspešnom absolvovaní všetkých aktivít a testov z pravidiel cestnej premávky deti získali vodičský preukaz.

Mladý chovateľ 

Deti navštívili Univerzitné vivárium a dozvedeli sa zaujímavosti o živote jeho exotických obyvateľov.  

Mladý sinológ 

Na hodine lektorky čínskeho jazyka Jinjin Li z Konfuciovho inštitútu sa deti zábavnou formou oboznámili so základnými frázami čínskeho jazyka a čínskou kultúrou.

Mladý hispanista 

Španielčina je druhým najrozšírenejším materinským jazykom na svete a ako úradný jazyk sa používa vo vyše 20 krajinách. Deti získali základné informácie o Španielsku, naučili sa, ako sa majú pozdraviť a predstaviť. Z množstva populárnych letných hitov sa naučili jednu pesničku a dozvedeli sa ako pripraviť výborný a veľmi jednoduchý španielsky pokrm.  

Mladý botanik 

Deti dostali základné informácie o Botanickej záhrade SPU a rastlinnej ríši. Naučili sa niečo o pestovaní rastlín, mali pripravený materiál na určovanie niektorých zaujímavých rastlín. Následne si mohli vyskúšať presádzanie rastlín v skleníkoch.

Mladý sokoliar 

Deti získali základné informácie o Univerzitnej zoologickej záhrade a svete zvierat. Naučili sa ako sa správať k sokolom v prírode a ako sa starať o tieto dravce. Pozreli si, ako prebieha kŕmenie zvierat a zároveň si niektoré druhy mohli chytiť a pohladkať.  

Mladý prírodovedec 

Kvíz na tému Viete, čo je biodiverzita? Je to živá príroda vo všetkých podobách – človek – zvieratá – rastliny – huby, všetko, čo je alebo bolo ich súčasťou. Deti sa dozvedeli, kde všade môžu naraziť na biodiverzitu a aké je dôležité ju ochraňovať, ako žiť ekologicky, múdro a šetrne. Hravo a tvorivo zistili, ako môžu prispieť k ochrane rozmanitosti prírody.  

Mladý hipológ 

Deti si osvojili základné charakteristiky plemien koní a naučili sa ako sa koníky správajú v jazdiarni, v boxe a vo výbehu. Cieľom bolo oboznámiť deti s chovateľským prostredím koní, naučiť ich základy správneho jazdenia a zásady ovládania koňa.

Mladý syrár 

Deti sa venovali mlieku a mliečnym produktom. Dozvedeli sa základné informácie o chuťových vlastnostiach a spracovaní mlieka a vyskúšali si výrobu vlastných mliečnych produktov.  

Mladý pekár 

Deti získali základné informácie o surovinách potrebných pri výrobe pekárskych výrobkov, o jednotlivých technologických krokoch výroby a hodnotení ich kvality. Nechýbala ani praktická realizácia rôznych druhov pekárskych výrobkov a senzorické hodnotenie.

Mladý fyziológ 

Deti získali vedomosti o úlohách červených krviniek v organizme a prakticky preskúmali význam osmotickej rovnováhy krvi. Dozvedeli sa zaujímavosti o trávení a zisku energie a mali možnosť vidieť, ako prebieha trávenie mlieka v žalúdku a tenkom čreve. V záverečnej časti sa deti zoznámili s počítačovým systémom analýzy pohyblivosti buniek, mohli pozorovať a vyhodnocovať motilitu živočíšnych reprodukčných buniek.

Mladý redaktor

Deti dostali základné informácie o príprave televíznych reportáží, následne boli rozdelené do redakčných štábov, kde v skupinách spracovali témy pre „televízne noviny“. Reportáže boli z rôznych oblastí a deti si mohli vyskúšať reálnu prácu pri tvorbe audiovizuálnych výstupov pre TV. Spracované reportáže boli zostrihané do celku, vrátane zvučiek, jinglov a exportované na youtube, kde si prácu mladých tvorcov mohli pozrieť aj rodinní príslušníci a kamaráti.

Mladý pedagóg

Deti mali možnosť oboznámiť sa s pedagogickou prácou učiteľa, s vlastným hodnotením činností pedagóga, vlastným oboznámením sa s osobnosťou, nachádzať tvorivosť v práci pedagóga, rozvoj kritického a hodnotiaceho myslenia.

Mladý angličtinár

Dov you speak English? – Hovoríte anglicky? – po anglicky veselo a hravo. Cieľom aktivity bolo predstaviť deťom úryvky z diel britského spisovateľa Roala Dahla prostredníctvom práce s textom, ukážkami filmu a dramatizácie v anglickom jazyku. Výstupom aktivity boli tradične krátke divadelné predstavenia.  

Mladý Nitran

Aktivita zabezpečovaná Mestom Nitra – deti navštívili MsÚ v Nitre, stretli sa s vedením Mesta Nitra a spoznali históriu a súčasnosť mesta.  

 

Informačný a foto zdroj:

https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/nitrianska-letná-univerzita-2018/

https://www.ukf.sk/media-a-marketing/dianie-na-univerzite/kalendar-udalosti/912-nitrianska-letna-univerzita-2018

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky