Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Motivujúce študentské súťaže

Martina Pitlová

Mottom súťaže Zenit je „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť“

S príchodom nového roka sú pre stredoškolákov otvorené nové možnosti, kde si môžu porovnať svoje sily, prezentovať talent a preukázať svoje zručnosti v odborných súťažiach. Hneď niekoľko takýchto súťaží organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), pričom zameraním ponúka žiakom široký priestor na sebarealizáciu.

Jednou z takýchto súťaží je ZENIT, ktorej celoštátne kolo sa konalo 7. – 9. februára 2017 na Strednej priemyselnej škole v Novom meste nad Váhom. Mottom súťaže Zenit je „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„  a je zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách určených žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií. Cieľom tejto súťaže je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve.

Na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch sa 15. februára uskutoční národné kolo súťaže Gastro Junior. Tu sa predstavia najlepší budúci kuchári, ktorí postúpili zo semifinálového kola.

V marci sa stredoškoláci zídu na obchodnej akadémii v Rožňave, kde si zmerajú sily v spracovaní informácií na počítači.

Alternatívne zdroje energie  

Apríl bude patriť vedomostiam a zručnostiam v energetike, kedy si žiaci svoje sily zmerajú v súťaži ENERSOL-SK. Táto súťaž je zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave a vytvára trvalý vzťah k ochrane životného prostredia. Žiaci v súťaži riešia túto problematiku na základne vlastného pozorovania v špecifických odborných témach zacielených na využívanie alternatívnych zdrojov energie. Taktiež je úlohou súťažiacich skúmať technické parametre, popísať finančné úspory, zostaviť výrobky na základe vlastného výskumu, obhájiť svoje sofistikované výrobky na trhu. Celoslovenské kolo súťaže ENERSOL-SK sa uskutoční na Strednej odbornej škole V. P. Tótha v Senici 11. – 12. apríla 2017.

Stredoškolská odborná činnosť

Na Strednej priemyselnej škole J. Murgaša v Banskej Bystrici a Strednej odbornej škole Pod Bánošom 80 v Banskej v Bystrici sa 25. – 28.apríla 2017 uskutoční celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Cieľom súťaže SOČ je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných  žiakov stredných škôl, rozvíjanie ich tvorivých kompetencií, kritického myslenia, odborno-teoretickcýh vedomostí a odborno-praktických schopností a zručností. Podmienkou je prihlásenie žiaka do súťaže on-line systému prihláškou a autori musia svoje práce obhájiť ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou. Žiaci zapojením sa do súťaže riešia aktuálne témy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a hospodárskej praxe. Mimoriadne úspechy žiakov sú zohľadňované pri prijímaní na vysoké školy.

Celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutoční 25. – 28. apríla 2017

V súťaži MLADÝ EKOFARMÁR si súťažiaci zmerajú sily a znalosti v študijnom odbore agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena a v ďalších odboroch súvisiacich s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiu.

Jeseň bude už tradične patriť súťaži v aranžovaní kvetov na Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch.

Benefity pre súťažiacich

Každá z týchto súťaží je svojím zameraním orientovaná na iný sektor hospodárstva a študijné odbory. S každou z nich sa pre úspešných súťažiacich spájajú aj konkrétne benefity. Napríklad, ak bol žiak úspešným riešiteľom práce SOČ v poslednom predmaturitnom ročníku, môže počítať s uznaním odbornej práce zo súťaže ako maturitnej skúšky. Víťazom celoslovenských súťaží patria aj hodnotné vecné ceny a dary od sponzorov a certifikáty dokladujúce ich vedomosti. „Takéto súťaže podporujú a rozvíjajú individuálny prístup a mladé talenty, pričom pomáhajú šíriť dobré meno školy a jej pedagógov,“ hovorí riaditeľ ŠIOV Michal Bartók. Súťaže v réžii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania sú realizované vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Všetky ďalšie potrebné informácie o súťažiach sa dozviete na web stránke Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.  

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: www.siov.sk

Foto: www.siov.sk, NCP VaT

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky