Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Máte záujem inkubovať? Navštívte Univerzitný technologický inkubátor STU InQb

VEDA NA DOSAH

TÍM INQB

V súčasnosti sa veľa hovorí o vznikoch malých firiem, ktoré častokrát zakladajú už študenti počas svojho vysokoškolského štúdia. Start-upy. Fenomén dnešnej doby v oblasti podnikania sa rozvíja aj na Slovensku a prináša podporu rozvoja rôznych podnikateľských nápadov, ako aj know-how a inovatívnych nápadov do praxe. Pribúdajú rôzne start-up centrá, coworkingové a networkingové centrá, inkubátory a mnohé iné. Jedným z inkubátorov je už dlhodobo aj Univerzitný technologický inkubátor STU InQb, ktorý ponúka možnosti a služby začínajúcim podnikateľom, či už s rozbehom firmy alebo aj rozvinutím vlastných inovatívnych nápadov. Neváhali sme a oslovili sme tím InQb na rozhovor.

Z. VETRECIN ČEPLÍKOVÁ: Ako Univerzitný technologický inkubátor STU InQb funguje,  aká je jeho úloha a hlavný cieľ?

TÍM INQB: Univerzitný technologický inkubátor STU InQb bol založený na univerzitnej pôde v roku 2005. Už 14 rokov sa snažíme pomáhať študentom a začínajúcim podnikateľom. Našou hlavnou úlohou je podporovať technologické nápady a rozvíjať ich do úspešného podnikania. To všetko sa nám darí vďaka čiastkovým aktivitám, ktoré vykonávame. Poskytujeme mentoring v oblastiach, ako je financovanie, právo, dane, marketing, soft-skills a iné. Inkubanti, ako nazývame tých, ktorí sú súčasťou inkubátora, môžu tiež využívať pravidelné vzdelávacie podujatia, ktoré s pomocou našich lektorov spolu organizujeme. Primárnym cieľom inkubátora je inkubovať nielen študentské projekty, ale každého, kto je zapálený pre to, čomu sa venuje, prichádza so zaujímavou myšlienkou, a záleží mu na tom, aby sa o jeho produkte dozvedela verejnosť. Snažíme sa dbať na to, aby sa projekt, ktorý do InQb prichádza, venoval niečomu, čo zlepšuje a zefektívňuje život ľudí, ale aj našu planétu. Aby sme to zhrnuli, usilujeme sa previazať vedu, výskum a inovácie s podnikateľskou praxou. Počas svojho fungovania, inkubátor podporil už vyše 65 firiem, z čoho 60 stále pôsobí, nielen na slovenskom trhu.

Z. V. Č.: Ako sa dá prihlásiť do InQb? Kto môže podať žiadosť?

TÍM INQB: InQb je určený pre každého, kto chce rozvíjať svoj technologický nápad. Podporujeme tých, ktorí chcú svoju myšlienku zhodnotiť, ale aj tých, ktorí už majú založenú inovatívnu firmu a majú záujem spoznávať ďalších nadšencov inovácií a získavať rady a tipy od širokej škály mentorov. Záujemca o inkubáciu nás môže jednoducho len kontaktovať, následne si s ním dohodneme stretnutie, na ktorom preberieme všetky dôležité náležitosti. Porozpráva nám o svojom nápade, cieľoch a výzvach, ďalej podiskutujeme o možnostiach podpory a priebehu inkubácie. Následne si záujemca vyplní prihlášku, ktorá je odoslaná na našu hodnotiacu komisiu. Tá sa väčšinou do dvoch týždňov vyjadrí, či žiadosť prijíma alebo zamieta. Po pozitívnej odpovedi môže byť záujemca inkubovaný a stáva sa našim členom.

Z. V. Č.: Aké sú jednotlivé fázy inkubovania, resp. aké programy ponúkate? Čo všetko môže firma alebo ľudia inkubovaním v InQb získať?

TÍM INQB: Záujemcovia o inkubáciu si môžu vybrať z našich dvoch základných programov. Prvým je Startup kancelária, akceleračný program určený pre študentov a absolventov vysokých škôl, ktorí majú v hlave zaujímavý inovatívny nápad a chcú ho rozvinúť ďalej. V tejto fáze pomáhame inkubantom s vypracovaním podnikateľského plánu, výberom adekvátnej právnej formy, či aj so samotným založením firmy.

Druhý program, do ktorého môžu uchádzači vstúpiť, je Program InQb, inkubačný program. Prostredníctvom neho podporujeme firmy, ktoré sú už zapísané v Obchodom registri SR. V tomto programe poskytujeme firmám cenný mentoring, networking, vzdelávacie podujatia, či účasť na rôznych startup súťažiach. Disponujeme veľkou škálou kontaktov, a preto majú naši členovia tiež možnosť získať voľné vstupy na rôzne akcie, ktoré sa týkajú podnikania a sú obohatené o hodnotné diskusie a workshopy.

Čo sa týka nášho mentoringu, mentor je odborník, človek z praxe, ktorý poskytuje inkubantom svoje rady a profesionálny pohľad. S našimi firmami vedieme pravidelné stretnutia, na ktorých preberáme to, ako sa im darí, resp. s čím potrebujú pomôcť. Na základe toho ich prepájame s mentormi a následne sa spoločných stretnutí zúčastňujeme aj my. Našu škálu mentorov a lektorov budujeme už od vzniku inkubátora a snažíme sa inkubantom poskytnúť to najlepšie.

jedna z aktivít InQb

Z. V. Č.: Aké typy firiem, resp. nápady z akých vedných oblastí podporujete?

TÍM INQB: Inkubátor za 14 rokov svojej činnosti podporil už viac ako 65 nápadov a firiem, z čoho je 60 stále aktívnych. Projekty, ktoré podporujeme, poväčšine pôsobia v oblasti informačných technológií a elektrotechniky. Taktiež k nám prichádzajú firmy zo stavebníctva, strojárstva a architektúry. Tešíme sa, že sme boli pri zrode firiem ako je napríklad Innovatrics, Solargis, AI-maps, či Facemedia, ktoré sa neustále rozrastajú. Momentálne v inkubátore prevládajú firmy z odvetvia architektúry a IT. Už teraz čakajú na schválenie žiadosti inkubácie ďalšie dve firmy, z ktorých sa jedna venuje umelej inteligencii a druhá optimalizácii výrobných procesov. Tešíme sa, že spolupráca s fakultami STU sa čoraz viac prehlbuje. Rodia sa tam naozaj zaujímavé a inovatívne myšlienky.

Z. V. Č.: Čo všetko v rámci inkubátora inkubantom ponúkate v súčasnosti? 

TÍM INQB: Vedúca inkubátora (Martina Vavreková) má dlhoročné skúsenosti i s podnikaním. Inkubantom poskytujeme profesionálnu a najmä reálnu podporu v primeranom čase. Niektoré projekty rastú tak rýchlo, že preskočia prvotný akceleračný program a založia si firmu ešte počas schvaľovacieho procesu. Tieto startupy si vyžadujú okamžitú reakciu. Nie je priestor na zbytočné vyčkávanie. Inkubanti si pochvaľujú pravidelný individuálny prístup „case by case“ s našim tímom. Radi využívajú účasť na podujatiach, súťažiach a konferenciách. Je dôležité spomenúť aj vzájomné prepájanie inkubantov s našimi partnermi alebo inými inkubantami. Vznikajú tak zaujímavé spolupráce.

Z. V. Č.: Aká je Vaša vízia do budúcnosti?

TÍM INQB: Sme nový tím zložený z ľudí z praxe. V zmysle cieľov nového pána rektora STU sme prepracovali aj tie naše.

Prvým cieľom je na fakultách postupné zakladanie menších tematických inkubátorov, kde budeme nielen inkubovať startupy, ale aj organizovať podujatia, workshopy a prednášky na zaujímavé technologické a soft skills témy pre študentov, pedagógov a verejnosť. Ďalším cieľom je reálna a zmysluplná podpora startupov prostredníctvom intenzívnych inkubačných programov.

Tretím cieľom, resp. víziou do najbližšej budúcnosti je posilniť marketing STU cez naše sociálne siete, blog, interview so študentami, profesormi, úspešnými startupmi, článkami a rozhovormi v printových a e-médiách, návštevami rôznych konferencií, podujatí a súťaží. Patrí sem aj spolupráca so súkromným sektorom, formou organizovania študentských súťaží, hackathonov, shadowing, možnosť stáže vo firmách alebo priama účasť firiem na vybraných predmetoch formou zadávania tém do tímového projektu. Študenti tak pracujú na reálnych zadaniach a testujú svoje teoretické vedomosti. Snažíme sa vypracovať vzájomne výhodnú spoluprácu nielen pre firmy a STU, ale aj pre študentov, ktorí by mali byť pre každú univerzitu najdôležitejším meradlom úspešnosti.

Z. V. Č.: Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspešných inkubovaných firiem aj do budúcnosti 🙂

 

Martina Vavreková – riaditeľka Univerzitného technologického inkubátora STU InQbMartina Vavreková – riaditeľka Univerzitného technologického inkubátora STU InQb

Po štúdiu Obchodnej fakulty a Fakulty manažmentu na Ekonomickej univerzite vo Viedni pracovala v rodinnom podniku, ktorý bol najväčším výrobcom sviečok a voskových výrobkov na Slovensku. Osem rokov viedla obchodné a logistické oddelenie, ktoré budovala na domácej a medzinárodnej úrovni.

Pre uľahčenie komunikácie medzi dodávateľmi a odberateľmi vyvinula a zrealizovala vlastný program, ktorý pomohol firme zdvojnásobiť jej tržby. Po vyše 25 rokoch existencie firmy aktívne pomáhala pri jej likvidácií. Prostredníctvom práci vo firme získala praktické skúsenosti s podnikaním od založenia firmy, rastu, financovania, due diligence, predaja, až po jej likvidáciu.

Následne vďaka práci na obchodom oddelení v medzinárodných firmách Amazon a Strabag si rozšírila pohľad na štruktúru a fungovanie zahraničných korporácií.

Ako riaditeľka InQb – Univerzitného technologického inkubátora STU, má možnosť pracovať vo výnimočnom tíme, s ktorým pomáhajú rásť nielen univerzitným startupom. Zabezpečujú spoluprácu firiem z praxe so študentami STU a pomáhajú univerzite nastaviť danú spoluprácu.

Skúsenosti v súkromnom a verejnom sektore jej vytvorili triezvy pohľad na podnikanie, ako aj na prácu v korporáte, či verejnej správe. Viac ako technologické inovácie je podľa Martiny Vavrekovej potrebné inovovať naše myslenie, či už v podpore vzdelávania, ekológie, podnikania alebo v medziľudských vzťahoch.

 

Rozhovor a fotografie poskytli: Martina Vavreková, Eliška Badurová, inkubátor STU InQb

Zhovárala sa: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky