Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2017

Marta Bartošovičová

Štatutári oceňovania Vedec roka SR: zľava prof. Ján Turňa, prof. Pavol Šajgalík a prof. Dušan Petráš

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v tomto roku zorganizovali už 21. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2017.

Cieľom podujatia Vedec roka Slovenskej republiky je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Martina Lubyová.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 15. mája 2018 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií a ďalší hostia. S príhovorom v  mene prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku vystúpil pán Michal Luciak, riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidenta SR. V mene Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prítomným prihovorila štátna tajomníčka pani Oľga Nachtmannová.

Ocenenia boli udelené v piatich kategóriách: Vedec roka SR, Mladý vedecký pracovník, Inovátor roka, Technológ roka a Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Prestížne ocenenia za rok 2017 získali nasledujúce osobnosti:                               

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.V kategórii Vedec roka SR – prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky, Matematický ústav SAV. Ocenenie získal za  mimoriadnu publikačnú aktivitu v roku 2017 zahrňujúcu monografiu a ďalších 18 článkov publikovaných v prestížnych matematických časopisoch, ako aj za výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch.

RNDr. Daniel Reitzner, PhD.V kategórii Mladý vedecký pracovník – RNDr. Daniel Reitzner, PhD., Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied. Ocenenie získal za prácu v oblasti kvantových kráčaní a ich využitia pre efektívne kvantové vyhľadávania v grafoch ako aj v oblasti kvantových meraní a ich nekompatibility.

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.V kategórii Inovátor roka – prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ocenenie získal za vynikajúce výsledky a prínosy vo výskume, vývoji a návrhu nových progresívnych riešení konštrukčných uzlov, strojov, zariadení a technologických liniek vo výrobnej technike a pri zhodnocovaní odpadov.

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. V kategórii Technológ roka – prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Centrum interdisciplinárnych biovied, Technologický a inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ocenenie získal za vývoj nanotechnológií na selektívnu a citlivú detekciu perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí a potravinách potvrdenú ziskom prestížneho medzinárodného grantu v rámci schémy H2020 SME – instrument.

prof. Ing. Milan Dado, PhD.V kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce – prof. Ing. Milan Dado, PhD., Žilinská univerzita v Žiline. Ocenenie získal za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky na báze medzinárodnej spolupráce a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí cez projekty medzinárodnej vedecko technickej spolupráce.

Partnermi podujatia sú spoločnosti SPP, BayerDatalan. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark a Parlamentný Kuriér.

Informácie o podujatí Vedec roka SR 2017 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR. Videomedailóny ocenených nájdete na YouTube CVTI SR v sekcii Vedec roka SR. 

Na úvodnej fotografii sú štatutári ocenenia Vedec roka Slovenskej republiky (zľava):

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied (SAV)

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS)

 

Laureáti Vedca roka 2017 sú (zľava): Pavol Miškovský; Milan Dado; Ľubomír Šooš; Daniel Reitzner; Michal Fečkan

Laureáti ocenenia Vedec roka 2017 sú (zľava): Pavol Miškovský, Milan Dado, Ľubomír Šooš, Daniel Reitzner, Michal Fečkan

 

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Tlačová správa, Bratislava, 15. 5. 2018

Foto: NCP VaT a z archívu ocenených

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky