Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Intenzita výskumu a vývoja nad 3 % vo Švédsku, Rakúsku, Dánsku a Nemecku. Slovensko nedosahuje ani 1 %

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok:grafy (Zdroj: Pixabay.com)

V roku 2017 členské štáty Európskej únie (EÚ) vynaložili spolu takmer 320 miliárd EUR na výskum a vývoj. Intenzita výskumu a vývoja, t. j. výdavky na výskum a vývoj ako percento HDP, dosiahla v roku 2017 2,07 % v porovnaní s 2,04 % v roku 2016. Pred desiatimi rokmi (2007) bola intenzita výskumu a vývoja 1,77%.

Pokiaľ ide o ostatné veľké ekonomiky, intenzita výskumu a vývoja v EÚ bola oveľa nižšia ako v Južnej Kórei (4,22 % v roku 2015) v Japonsku (3,28 % v roku 2015) a v Spojených štátoch (2,76 % v roku 2015), zatiaľ čo bola približne rovnaká ako v prípade Číny (2,06 % v roku 2015) a oveľa vyššia ako v Rusku (1,1% v roku 2015) a Turecku (0,96 %).

S cieľom poskytnúť stimuly k konkurencieschopnosti EÚ je zvýšenie intenzity výskumu a vývoja na úroveň 3 % v EÚ do roku 2020 jednou z piatich hlavných cieľov stratégie Európa 2020.

Sektor podnikania je aj naďalej hlavným odvetvím, v ktorom boli vynaložené výdavky na výskum a vývoj, a to za 66 % celkového objemu výskumu a vývoja vyplatených v roku 2017, po ktorom nasleduje sektor vysokoškolského vzdelávania (22 %), vládny sektor (11 %) a súkromný neziskový sektor (1 %).

Tieto informácie o výskume a vývoji v EÚ poskytol Eurostat, štatistický úrad Európskej únie. Výskum a vývoj je hlavnou hnacou silou inovácií a výdavky a intenzita výskumu a vývoja sú dve kľúčové ukazovateľov používaných na monitorovanie zdrojov venovaných pre oblasť vedy a techniky na celom svete.

R&D expenditure as % of GDP

Intenzita výskumu a vývoja nad 3 % vo Švédsku, Rakúsku, Dánsku a Nemecku

V roku 2017 zaznamenali najvyššiu intenzitu výskumu a vývoja vo Švédsku (3,33 %) a Rakúsku (3,16 %), po ktorých nasledovalo Dánsko (3,06 %) a Nemecko (3,02 %), pričom všetky výdavky na výskum a vývoj presahujú 3 % HDP, zatiaľ čo Fínsko (2,76 %), Belgicko (2,58 %) a Francúzsko (2,25 % v roku 2016) zaznamenali výdavky na výskum a vývoj medzi 2,0 % a 3,0 % HDP.

Na opačnom konci stupnice zaznamenalo osem členských štátov intenzitu výskumu a vývoja pod 1 %: Rumunsko (0,5 %), Lotyšsko (0,51 %), Malta (0,55 %), Cyprus (0,56 %), Bulharsko (0,75 %), Chorvátsko (0,86 %), Litva a Slovensko 0,88 %).

V posledných desiatich rokoch intenzita výskumu a vývoja vzrástla v dvadsiatich členských štátoch s najvyšším rastom v Rakúsku (z 2,42 % v roku 2007 na 3,16 % v roku 2017 a Belgicku (z 1,84 % v roku 2007 na 2,58 % v roku 2017. Intenzita výskumu a vývoja sa naopak znížila v šiestich členských štátoch a najsilnejšie Fínsko (-0,59 pb) a Luxembursko (-0,33 pb). Na Malte zostala intenzita výskumu a vývoja na úrovni 0,55 %.

R&D expenditure as % of GDP

Najvyšší podiel výdavkov na výskum a vývoj v podnikateľskom sektore v Slovinsku a Maďarsku

Hlavným sektorom, v ktorom sa uskutočnil výskum a vývoj v roku 2017, bol sektor podnikania vo všetkých členských štátoch, okrem Cypru a Lotyšska (kde sektor vysokoškolského vzdelávania bol dominantným výkonným sektorom) a Litva (kde podiel sektora vysokoškolského vzdelávania bol rovnaký ako v sektore podnikania).

Najvyšší podiel výdavkov na výskum a vývoj vykonaných v podnikateľskom sektore bol zaznamenaný v Slovinsku (75 %), Maďarsko (73 %), Írsko a Švédsko (oba 71 %), Bulharsko a Rakúsko (obaja 70 %), Belgicku a Spojenom kráľovstve (oba 68 %).

Najvyšší podiel výdavkov na výskum a vývoj vo vládnom sektore v Rumunsku a vysokoškolské vzdelávanie v Lotyšsku

V prípade vládneho sektora zaznamenali najvyššie podiely v Rumunsku (32 %), Litve (28 %), Luxembursku a Lotyšsko (oba 26 %). Najvyšší podiel výskumu a vývoja vykonaného v rámci sektora vysokoškolského vzdelávania bol zaznamenaný v Lotyšsku (47 %), Portugalsku (43 %), Cyprus (42 %) a Estónsko (40 %).

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Tlačová správa EUROSTAT: R&D expenditure in the EU increased slightly to 2.07% of GDP in 2017 z 10. 1. 2019

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky