Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Hudba budúcnosti v liečbe nádorov

VEDA NA DOSAH

ilustrácia tumorovej DNA

Hypoxické nádory sú také typy nádorov, ktoré možno označiť za najagresívnejšie. Bežné chemoterapeutiká, využívajúce sa ako liečivo, sú založené na prítomnosti iónov ťažkých kovov (Pt, Pd, Rh a pod.). Ich nevýhodou však je, že u takýchto formách nádorov nemajú takú odozvu ako u tých, ktoré vyžadujú na svoj rast kyslík. Na tieto účely je v súčasnosti testovaný tirapazamin. Už tri dekády je stredobodom výskumu mnohých odborníkov.

„Od prvej prípravy z roku 1972 boli vyvinuté zatiaľ len 3 reakčné postupy. Hoci syntéza zlúčeniny nie je v žiadnom zo známych postupov zdĺhavá, je pomerne náročné získať túto látku vo vysokej čistote, aká je vyžadovaná pre klinické testy. Svedčia o tom najmä vysoké ceny na trhu, pričom čistota je obvykle na úrovni +98 %. To bol hlavný dôvod, prečo sme hľadali novú a účinnú syntézu nielen s cieľom zvýšenia výťažkov, ale predovšetkým dosiahnuť podstatne vyššiu čistotu, keďže nečistoty môžu mať ťažko predvídateľný vplyv v klinickom testovaní,“ uvádzajú autori práce Nová cesta k tirapazaminu – hudbe budúcnosti v liečbe hypoxických nádorov Martina Piatriková, Lucia Krasničanová, Rami Saade (Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, SK) a Miroslav Horváth (Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, SK).

Zapojili sa do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda.

„Absolútnou prioritou pri návrhu celej práce bolo nájsť cestu k podstatne čistejšiemu tirapazaminu, než aký je zatiaľ dostupný na trhu. Z farmakologického a medicínskeho pohľadu je totiž nežiaduce, aby liečivo obsahovalo prímesi, ktoré môžu byť zdrojom nevyhovujúcich bioreakcií (napr. mutagénne účinky). Akékoľvek nežiaduce reakcie potom môžu byť zdrojom falošne negatívnych výsledkov, čo do značnej miery ovplyvňuje ďalší výskum,“ vysvetľuje RNDr. Miroslav Horváth, PhD.

Výsledky ich práce majú poskytnúť odbornej verejnosti napr. nápady ako riešiť podobné syntetické problémy. „Veľkou výzvou chémie je vždy snaha znížiť čo najviac výrobný čas, dosiahnuť maximálny možný výťažok s čo najvyššou čistotou. Všetky tieto parametre sa totiž vždy odrážajú v cene liečiva, čo zasiahne nielen priemyselnú výrobu (producent), ale aj pacientov a poisťovne (bežná populácia, spotrebiteľ), ktorí liečivo uhrádzajú,“ dopĺňa odborník.

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

Informácie a ilustráciu poskytol: RNDr. Miroslav Horváth, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky