Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dajte o sebe vedieť a dajme o sebe vedieť – PopVaT Day 2014

VEDA NA DOSAH

Konferencia sa uskutočnila dňa  12. 11. 2014 pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako hlavné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Ideou tohto podujatia bolo poskytnúť priestor na prezentáciu  svojich aktivít všetkým inštitúciám, organizáciám, firmám, ale aj jednotlivcom, ktorí pôsobia v oblasti vedy a techniky predovšetkým v oblasti popularizácie vedy a techniky, ako aj hľadať možnosti spolupráce, nových kontaktov a partnerov, výmenu skúseností a informácií a v neposlednom rade aj priestor na predstavenie aktivít zameraných na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku vo všetkých jej formách.

Program konferencie

Počas programu v dopoludňajších hodinách sa uskutočnili  dva workshopy:

  • Popularizácia vedy a techniky prostredníctvom webových stránok a sociálnych sietí ( Daniel Duriš )
  • Komunikácia s médiami  ( Martin Maruniak )

Daniel Duriš

  Workshop: Popularizácia vedy a techniky prostredníctvom webových stánok a sociálnych sietí 

Prezentácia firmy Pizza SEO

Daniel Duriš

Prezentácia bola zameraná na prácu s webom, SEO optimalizáciu stránok a ich prepojenie na sociálne siete – so zameraním na propagáciu vedy a techniky prostredníctvom týchto nástrojov. Bližšie informácie o spoločnosti Pizza SEO nájdete na webovej stránke www.pizzaseo.com. Daniel Duriš je senior konzultant spoločnosti Pizza SEO. Už od roku 2003 pracuje v oblasti optimalizácie pre vyhľadávače. Dnes sa špecializuje na použiteľnosť a prístupnosť webových stránok.

 Workshop Mediálna džungľa? Aj veda si zaslúži byť videná!

Martin Maruniak Prezentácia – Martin Maruniak
Médiá vraj iba obchodujú s ilúziami a reklamou. Je v nich priestor aj pre seriózne informácie a vedu? Áno, ale ak chcete upútať správou o svojom projekte alebo výsledkoch výskumu, je dôležité, aby vaše informácie vynikli medzi ostatnými tuctovými. Ako ale najlepšie osloviť médiá? Ako sa vyostrujúci konkurenčný boj o čitateľa, diváka a poslucháča prejavuje na fungovaní médií? Na seminári bolo vysvetlené ako fungujú súčasné médiá. Podrobne bolo zanalyzované  hlavné dôvody neúspechu vydávaných tzv. vedeckých správ … resp. aký je rozdiel medzi informáciami pre televízneho, rozhlasového a píšuceho novinára. Detailne boli vysvetlené pravidlá pre písanie tlačových správ a pozvánok. Na príkladoch sa prezentovali dobré vedecké správy, ktoré správne pracujú s príbehom a účastníkov oboznámil autor prednášky, čo je vlastne pre médiá príbehom. Na negatívnych príkladoch naopak ukázal tie najväčšie zlozvyky súčasných tlačových správ. A pretože trendom sú vizuálne prezentácie, ukážkou niekoľkých typov na rýchle a jednoduché nástroje, ktoré vaše prezentácie vizuálne zatraktívnia, oživil prednášajúci svoje vystúpenie.

Martin Maruniak vyštudoval odbor Všeobecná biológia (špecializácia Klinická antropológia) na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a Manažment organizácií na SVŠES v Prahe. Absolvoval prestížnu London School of PR a dva stupne certifikovaného vzdelávacieho programu pre profesionálnych koučov ČNP Consulting, registrovaného Českou asociáciou koučov ČAKO. Prakticky celý svoj profesijný život (viac ako 20 rokov) sa venuje komunikácii, médiám, public relations a media relations – teda vzťahom s médiami. V rokoch 1994 – 2000 spolupracoval s televíziami VTV, STV a TV Markíza. Pracoval tiež ako dramaturg a moderátor publicistických relácií Rádia Twist. Od roku 2000, po príchode do ČR, sa podieľal na riadení strategickej komunikácie rôznych spoločností pod hlavičkou agentúry GCI/Grey Praha. Šesť rokov (2005 – 2011) bol pražským korešpondentom TV Markíza.

Spolupracoval s denníkom Mf DNES, týždenníkom Plus 7 dní alebo magazínom PROFIT. Posledných 10 rokov pracoval ako editor správ najpočúvanejšieho českého Rádia Impuls. Od októbra 2014 v pražskej pobočke celosvetovej komunikačnej agentúry Ogilvy PR vedie novo vzniknutú jednotku Creative Content Lab, ktorej cieľom je vytvárať pre klientov originálny kreatívny spravodajský obsah (tzv. real time content) použiteľný ako pre tradičné, tak pre sociálne médiá. Venuje sa aj lektorskej činnosti, okrem iného aj v rámci kurzov Asociácie Public Relations Agentur. Posledných 5 rokov v spolupráci s Akadémiou vied ČR a Sympóziom Sychrov organizuje vzdelávacie zážitkové semináre pre popularizátorov vedy.

V druhej časti, vo vopred stanovenom poradí, aktívni účastníci konferencie prezentovali vyše 20 príspevkov, ktoré boli prihlásené a zaradené do programu. Prezentácie boli neformálne, netradičné a aj vtipné.

Na úvod popoludňajších aktivít programu konferencie, riaditeľka NCP VaT Mgr. Andrea Putalová vo svojej prezentácii Popularizácia v CENTRE, predstavila aktivity NCP VaT týkajúce sa popularizácie vedy a techniky a projekt PopVaT.

Odborná konferencia bola organizovaná aj z dôvodu, aby sa účastníci mohli navzájom oboznámiť o svojich popularizačných aktivitách, hľadať prienik týchto aktivít smerom k vzájomnej spolupráci a možnosti  zaradenia  prezentujúcich aktivít do aktuálneho projektu PopVaT.

Ako zaujímavý príklad uvádzame prezentáciu Veda ma budúcnosť, kde nás  Radim Zabadal, AISIS, o. s.  oboznámil s rovnomenným  projektom, ktorý vznikol v roku 2011. Vychádza z úspešnej írskej iniciatívy School Business Partnership. Cieľom projektu je prostredníctvom dlhodobej štrukturovanej spolupráce firiem a škôl zvýšiť atraktivitu prírodovedných a technických odborov pre žiakov základných a študentov stredných škôl a ukázať im, že kariéra v tejto oblasti má budúcnosť. Na Slovensku projekt beží od roku 2013 pod patronátom firmy Bayer. Spoluorganizátorom projektu je občianske združenie AISIS. Projekt prebieha pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied.

Viac prezentácií nájdete na stránke Týždeň vedy a techniky.

Podmienka, aby každý popularizačný projekt či  aktivita  boli prezentované v maximálnom rozsahu 5 minút sa naplnila. Prezentácie boli vecné,  dynamické a zaujímavé. Podobné formáty prezentácie si postupne získavajú obľubu nielen v zahraničí, ale aj u nás. Príkladom môžu byť napríklad úspešné formáty ako PechaKucha či TEDx.

Na záver  mali účastníci priestor na individuálne stretnutia, diskusie, hľadanie kontaktov a možností spolupráce medzi jednotlivými prezentovanými aktivitami.

PoP VaT Day 2014 - publikum

Garanti konferencie

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR)
  • Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR)
  • Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR (NCP VaT)


Program

logo pre TVT

 

 

 

 

 

Mgr. Mária Izakovičová
Foto: Ing. Alena Oravcová

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky