Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cenu za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy získal doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

VEDA NA DOSAH

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. počas preberania ocenenia

V kategórii Popularizátor vedy sa držiteľom Ceny za vedu a techniku stal doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., odborník v oblasti Informačné systémy a technológie na podporu rozhodovania v krízovom manažmente. Je prorektorom pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline a docentom na Katedre krízového manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Ocenenie sa mu udeľuje za popularizáciu vedy a techniky medzi mladými ľuďmi a mimoriadne výsledky vo svojej vedecko-výskumnej práci. Pri tejto príležitosti vám s doc. Ing. Jozefom Ristvejom, PhD. prinášame rozhovor.

S. CIGÁŇOVÁ: Ako by ste zareagovali na zisk tohto ocenenia? Bolo to pre vás prekvapením?

J. RISTVEJ: Bol som milo potešený, že ma komisia pre oceňovanie a pani ministerka vybrali za laureáta tejto ceny. Vážim si toto uznanie mojej práce.

S. C.: Popíšte, čím sa vo svojej práci zaoberáte?

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.J. RISTVEJ: Zaoberám sa problematikami podpory informačných systémov a technológií na podporu rozhodovania v krízovom manažmente, modelovaním systémov a simuláciami. Tiež sa venujem popularizácii vedy a techniky medzi mladými ľuďmi.

S. C.: Čo vás viedlo k tomu venovať sa práve tejto problematike?

J. RISTVEJ: Pokiaľ ide o prácu na katedre, bolo to postupné. Viedol ma najmä záujem o aplikovanie moderných technológií do krízového manažmentu a ochrany obyvateľstva.

Ak hovoríme o popularizácii vedy medzi mladými ľuďmi, to bol najmä otec, ktorý ma pritiahol k AMAVET-u tým, že bol pri jeho založení a dodnes pôsobí v Martine, kde sa venujeme najmä robotike a robotickým krúžkom.

S. C.: Aký je najvýznamnejší počin, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

J. RISTVEJ: Práca na projektoch 7. Rámcového programu a programu H2020. Dve karentované publikácie a vlastné Laboratórium modelovania a simulácie krízových javov v doprave so zameraním na podporu rozhodovania pri mimoriadnych udalostiach, vybudované v rámci Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline, projektu zo Štrukturálnych fondov EÚ 2007 – 2013.

S. C.: Čo by ste odkázali mladej generácii vedcov, aby čo najlepšie napredovali a vydržali v neľahkých úlohách?

J. RISTVEJ: Aby sa vedy a techniky nebáli. Je potrebné vedu študovať, poznávať a rozvíjať. Vďaka vede môžeme zodpovedať mnohé otázky a mnohé nové otázky sa pýtať.

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. (v strede) na Žilinskej univerzite v Žiline

*********************************************

Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. sa zaoberá problematikou podpory informačných systémov a technológií na podporu rozhodovania v krízovom manažmente, modelovaním systémov a simuláciami. Pre rok 2012/2013 ho Európska komisia menovala za veľvyslanca na Slovensku pri príležitosti 25. výročia programu Erasmus v EÚ. Bol a je spoluriešiteľom viacerých domácich a zahraničných vedeckovýskumných úloh. Najvýznamnejším bol výskumný projekt 7. Rámcového programu v oblasti Bezpečnosť, projekt Komplexná obnova zameraná na spoločnosť – COBACORE. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (v Spojených štátoch amerických na Pittsburskej univerzite a na Kalifornskej univerzite v Berkeley, v Holandskom kráľovstve na Tillburgskej univerzite a Technickej univerzite v Delft, v Portugalsku a Taliansku). Publikuje na renomovaných zahraničných konferenciách a v časopisoch, spolu je to 100 vedeckých a odborných publikácií, vrátane jednej monografie a piatich vysokoškolských učebníc. Je aktívnym členom medzinárodných organizácií ISCRAM (Information Systems for Crisis Response and Management) so sídlom v Bruseli a členom Spoločnosti pre vedu a spoločnosť SSP (The Society for Science and Public) so sídlom vo Washingtone, D. C., USA. Vo voľnom čase sa venuje popularizácii vedy medzi mladými ľuďmi, je predsedom občianskeho združenia AMAVET a popritom na túto tému vydal v spoluautorstve s Gabikou Kukolovou a Andrejom Ferkom odbornú publikáciu „Ako vyhrať vedeckú súťaž” – pre mladých vedcov a ich rodičov.

 

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: archív doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky