Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aprílová Veda v CENTRE: Nanomateriály pre nové technológie

VEDA NA DOSAH

S chemikom Milanom Sýkorom sa budeme rozprávať o výskume a vývoji nových nanomateriálov, ako aj o ich praktickom využití.

Zdroj: CVTI SR

Rýchly technický pokrok a dopyt po inovatívnych a výkonných technológiách stavajú vedcov pred výzvu potreby vývoja nových nanomateriálov. Ich štúdiom a vývojom sa zaoberajú vedecké tímy v laboratóriách, kde hľadajú, ktoré z nich majú vlastnosti optimálne pre praktické využitie. Takéto laboratórium máme aj na Slovensku.

O jeho vzniku a fungovaní, ale aj o nanomateriáloch sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 27. apríla 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Naším hosťom bude RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD., z Laboratória pokročilých materiálov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 26. apríla 2023 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Budúcnosť patrí nanomateriálom

Výskum a vývoj nových nanomateriálov patria v súčasnosti k najdynamickejším vedným oblastiam na rozmedzí chémie, fyziky, biológie a materiálových vied. Vývoj nanomateriálov aplikovaním tvorivých chemických metód, ich štúdium a hľadanie možností ich využitia v praxi sú niekoľkými zo zameraní výskumného programu novozaloženého laboratória na Univerzite Komenského v Bratislave – Laboratória pokročilých materiálov.

V prvej časti prednášky sa dozvieme o doterajších pokrokoch a skúsenostiach pri zriaďovaní nového laboratória. V ďalšej si zhrnieme základné definície a kategorizáciu nanomateriálov, ako aj stručný prehľad oblastí, kde už nanomateriály využívame. Následne si vysvetlíme, ako a prečo sa vlastnosti nanomateriálov menia v závislosti od veľkosti a tvaru a aké výhody to poskytuje v porovnaní s materiálmi známymi z každodenného života. Súčasťou budú príklady možností využitia nových skupín nanomateriálov pri vývoji inovatívnych technológií.

RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD., vyštudoval odbor anorganická chémia na Univerzite Komenského v Bratislave. Doktorát získal na Marquette University v americkom štáte Wisconsin, kde sa vo výskume zameriaval na vývoj materiálov na konverziu a uskladnenie slnečnej energie. Po ukončení doktorandského štúdia bol postdoktorandským výskumníkom na University of North Carolina at Chapel Hill v Severnej Karolíne, kde sa pod vedením prof. Thomasa J. Meyera venoval štúdiu prenosu elektrónov a vývoju materiálov s využitím vo fotokatalýze a fotovoltike. Šestnásť rokov pracoval v Národnom laboratóriu v Los Alamos (LANL) v americkom štáte Nové Mexiko. Bol vedúcim mnohých medzinárodných výskumných tímov, zástupcom riaditeľa LANL Centra pre pokročilú solárnu fotofyziku a členom Rady vedenia LANL pre energetickú bezpečnosť. V roku 2019 bol na základe medzinárodného výberového konania zvolený na pozíciu ERA Chair a vedúceho novozriadeného Laboratória pokročilých materiálov na Univerzite Komenského v Bratislave. Je spoluautorom 58 odborných publikácií v prestížnych periodikách vrátane Nature, Nature Communications, Proceedings of the National Academy of Sciences a ďalších, ktoré boli doteraz citované viac než 3 900-krát. Je tiež spoluvynálezcom piatich patentov udelených v USA. Svoje výskumné výsledky prezentoval na desiatkach konferencií a pozvaných prednášok na univerzitách v USA a Európe.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. mája 2008.

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky