Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Telemedicína súčasťou manažmentu infarktov a mozgových príhod

VEDA NA DOSAH

aplikácia STEMI

Náhla cievna mozgová príhoda znamená zablokovanú mozgovú tepnu. Podobne aj pri infarkte myokardu ide o zablokovanú srdcovú tepnu. V oboch prípadoch okamžite začnú odumierať mozgové, či srdcové bunky. Čím dlhšie toto zablokovanie trvá, tým je poškodenie spomínaných orgánov väčšie, a pacient nemusí príhodu prežiť. Od rozsahu poškodenia závisí nielen to, či prežije akútnu fázu, ale aj to , ako dlho a s akými následkami bude žiť zvyšok života.

Analýza Slovenského registra akútnych koronárnych syndrómov (SLOVAKS) ukázala, že pri manažmente pacientov s infarktom myokardu (nazývaným tiež STEMI) existujú 2 hlavné príčiny časových strát: prvým je neskoré vyhľadanie zdravotnej pomoci pacientom a druhým je skutočnosť, že pacienti nie sú veľakrát prevezení priamo do špecializovaného centra, kde im môže byť vykonaný nevyhnutný zákrok, ale sú tam prevezení až sekundárnym transportom, počas ktorého sa stráca drahocenný čas. Analýza zistila, že viac ako u tretiny pacientov bol tento zákrok vykonaný po odporúčanom časovom limite a medián celkového ischemického času bol približne 230 minút, a to hlavne z dôvodu sekundárnych transportov.

doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC Prednosta Kardiologickej kliniky Kardiocentrum FNsP J. A. Reimana, PrešovRiešenie priniesla komunikačná technológia STEMI, ktorú spoločne so svojím tímom vyvinul prednosta Kardiologickej kliniky Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove MUDr. Martin Studenčan, starší. Aplikácia predstavuje telemedicínu v smartfóne, ktorá pomáha zdravotníckym profesionálom – záchranárom, kardiológom a neurológom pri manažovaní pacienta vo včasnej fáze srdcového infarktu a mozgovej príhody. Aplikácia STEMI výrazne skracuje celkový ischemický interval u týchto pacientov a zlepšuje ich prognózu.

Jednoducho povedané, STEMI je smartfónová aplikácia, ktorá umožňuje EKG a hlasovú konzultáciu medzi záchranárom v teréne a lekárom v centre na diaľku. Výsledkom toho je rýchlejšie stanovenie diagnózy infarktu, zredukovanie časových strát a minimalizovanie počtu sekundárnych transportov.

Testovacie obdobie aplikácie prebehlo v roku 2016 na území Prešovského kraja, teda spádovej oblasti Kardiocentra FNsP J. A. Reimana v Prešove. Do pilotného projektu boli zapojené všetky vozidlá záchrannej služby v danom regióne.

Ukázalo sa, že vďaka komunikačnej technológii STEMI bolo možné znížiť počet sekundárnych transportov z 35 % na 12 % a skrátiť ischemický čas u pacientov s infarktom z 243 na 181 minút.

A ako funguje STEMI v praxi? „Záchranár v teréne pri podozrení na infarkt vždy natočí EKG. Keďže jeho skúsenosť s EKG je limitovaná, niekedy nemá istotu v diagnostike infarktu pomocou EKG. Podľa slovenskej štatistiky u viac ako 1/3 týchto pacientov ich nesprávne dopraví do lokálnej nemocnice, kde sa potvrdí diagnóza infarktu a až následne je pacient transportovaný do špecializovanej nemocnice – kardiocentra, kde sa pacient ihneď podrobí špeciálnemu invazívnemu zákroku na srdci, ´PKI´, alebo koronárna angioplastika.  Tento sekundárny transport  spôsobuje nežiadúce veľké časové straty a znižuje šancu na záchranu pacienta. Aplikácia umožňuje okamžitý prenos EKG z terénu ku kardiológovi, špecialistovi v kardiocentre, a naviazanie hlasového kontaktu. Po takejto konzultácii a potvrdení diagnózy srdcového infarktu je pacient priamo transportovaný na katetrizačný sál kardiocentra, kde sa medzičasom už pripravuje invazívny tím a sála. Dnes už okrem tohto modulu pre srdcový infarkt majú záchranári v aplikácii aj modul pre mozgové príhody, ktorým obdobne komunikujú so špecialistom neurológom v neurocentrách. Nepreposiela sa EKG, ale špeciálna tzv. CMP kartička s klinickými údajmi o pacientovi a popisom základných symptómov mozgovej príhody. Do budúcna pripravujeme aj trauma modul,“ vysvetľuje M. Studenčan. Zároveň zdôrazňuje, že ako invazívneho kardiológa z praxe ho trápilo, že veľká časť pacientov s infarktom myokardu mala potrebný zákrok, spomínané PKI, vykonaný až mimo odporúčaný časový limit a niektorí ho už dokonca nestihli. Dnes už komunikačnú technológiu STEMI pre infarkty aj pre mozgové príhody využívajú všetky záchranky v Slovenskej republike a spolu približne 50 nemocníc. V anonymnej ankete robenej na vzorke 400 záchranárov, až 75 % potvrdilo, že im táto technológia uľahčuje prácu a 87 % z nich verí, že významne pomáha pacientom.

katetrizačná sála

Záštitu nad celým projektom prevzalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Do projektu je zapojených všetkých 43 slovenských neurocentier, 7 mozgových intervenčných centier a všetkých 6 slovenských kardiocentier. Za posledných 10 mesiacov záchranári na Slovensku vykonali pomocou technológie STEMI vyše 4 200 konzultácií so špecialistami kardiológmi a neurológmi v špecializovaných centrách. Táto komunikačná technológia sa stala rutinnou súčasťou ich každodennej práce. „Takéto jednotné nasadenie telemedicíny pre včasný manažment infarktov a mozgových príhod v celej krajine má charakter medzinárodného unikátu,“ uzavrel M. Studenčan, st.

aplikácia STEMI

 

Informácie a fotografie poskytol: MUDr. Martin Studenčan, st., prednosta Kardiologickej kliniky Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove

Zdroj informácií: www.stemiglobal.sk

Spracovala: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Zdroj informácií:

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky