Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

September – mesiac Alzheimerovej choroby

VEDA NA DOSAH

Alzheimerova choroba

Na Slovensku žije asi 60 000 osôb s Alzheimerovou chorobou, o ktorých sa stará približne 120 – 140-tisíc opatrovateľov. Ide pritom o vážnu a nebezpečnú chorobu. Ako vysvetľuje psychologička Mgr. Petra Brandoburová, PhD., prejavy Alzheimerovej choroby sa s postupom ochorenia v čase vyvíjajú a menia.

„Zmeny v mozgu spôsobené Alzheimerovou chorobou sa dejú ešte skôr, ako ich môžeme navonok pozorovať. V dôsledku toho ľudia s týmto ochorením vyhľadajú odborníka často až v pokročilom štádiu ochorenia, kedy aj naše možnosti pomoci sú obmedzenejšie, než by tomu bolo pri včasnom zahájení spolupráce.“

Súčasne nebezpečenstvom Alzheimerovej choroby je podľa odborníčky jej nesprávne vnímanie ako ochorenie až veľmi vysokého veku. Nie je to pravda, pretože existuje aj forma so včasným nástupom, ktorá sa prejavuje už v mladšom veku. „Závažnosť ochorenia vnímame nielen v narastajúcom trende jej výskytu, ktoré súvisí s celkovým starnutím nášho obyvateľstva, predlžovaním sa priemernej doby dožitia, ale aj so samotným meniacim sa životným štýlom. Súčasne toto ochorenie prináša narastajúcu závislosť osoby s Alzheimerovou chorobou na pomoci a starostlivosti svojho okolia, čo je samozrejme nesmierne psychicky náročné pre pacienta samotného, ako aj jeho rodinu.“

V diagnostike platí zásada diagnostikovať skoré štádiá ochorenia včas a správne, pokračuje Mgr. Petra Brandoburová, PhD. Využívajú sa čoraz pokročilejšie neurozobrazovacie metódy, ktoré je v prípade potreby možné vhodne doplniť o vyšetrenie mozgo-miešneho moku. „Dôraz v diagnostike sa presúva do oblasti interdisciplinárneho prístupu, kde spolupracujú špecialisti ako psychiater a neurológ podľa potreby s klinickým psychológom špecializovaným na neuropsychológiu či logopédom. Trendom je okrem záchytu rizikových faktorov rozvoja ochorenia tiež záujem o protektívne faktory – čo a koho pred týmto ochorením chráni.“

V súčasnosti žiaľ napriek pokrokom v tejto oblasti neexistuje účinná liečba, ktorá by Alzheimerovu chorobu vyliečila. „K dispozícii ale máme celé spektrum liečby, ktorými môžeme spomaliť a zmierniť prejavy ochorenia a zlepšiť kvalitu života človeka s Alzheimerovou chorobou a jeho blízkych.“ Odborníčka pripomína, že dôležitú oblasť farmakologickej liečby tvoria tzv. kognitíva. Liečba sa zameriava okrem ovplyvnenia tzv. kognitívnych funkcií tiež na zvládnutie prejavov sprevádzajúcich ochorenia, akými je liečba porúch nálady, spánku, zmiernenie nepokoja alebo zvládnutie stavov úzkosti.

„Okrem farmakologickej liečby máme k dispozícii aj doplnkovú nefarmakologickú liečbu. Zaraďujeme medzi ňu rôzne formy kognitívnej stimulácie a tréningu kognitívnych funkcií, arteterapiu, muzikoterapiu, reminiscenčnú terapiu a iné.“

Mesiac september je celosvetovo venovaný Alzheimerovej chorobe. Pri tejto príležitosti sa v Bratislave v dňoch 20. – 21. 09. 2018 stretne na medzinárodnej konferencii približne 160 odborníkov a profesionálov zo Slovenska a z okolitých krajín, ktorých zaujíma toto ochorenie. Podujatie sa uskutočňuje v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR a v priestoroch Centra MEMORY n. o. na Mlynarovičovej 21, Bratislava.

Hlavnými organizátormi podujatia sú Centrum MEMORY n. o., Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Neuroimunologický ústav SAV. Záštitu nad podujatím prijala ministerka zdravotníctva doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. Konferenciu podporila Komisia SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami.

Ako pozvaní hostia v priebehu dvoch dní vystúpia v rámci prednášok a praktických workshopov 16 prednášajúci s témami z oblasti aktuálnych trendov v diagnostike a liečbe demencie, vrátane nefarmakologických prístupov. Fórum je ojedinelé špecializovanými témami, ktoré v odbornom priestore tradične nedostávajú priestor. V tomto roku organizačný výbor zvolil témy, akými je problematika sexuality u pacientov s demenciou, etické aspekty ich opatrovania, možnosti terénneho opatrovateľstva či supervízia pre pracovníkov, ktorí starostlivosť poskytujú.

Druhý deň podujatia je venovaný získavaniu zručností v poskytovaní špeciálnych terapeutických a aktivizačných prístupov k človeku s demenciou. Do Bratislavy tak zavítajú zahraniční kolegovia, ktorí predstavia neuropsychologickú rehabilitáciu, muzikoterapiu či Montessori prístup, ktoré sú v prípade Alzheimerovej choroby nenahraditeľné. Konferencia zároveň reprezentuje Slovensko v kalendári podujatí siete európskych organizácií Alzheimer Europe a svetových Alzheimer´s Disease International. 

Bližšie informácie

 

Informácie poskytla: za Centrum MEMORY n. o. Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto:

www.centrummemory.sk

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky