Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Profesor Lukáš Plank získal Cenu za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky 2019

Marta Bartošovičová

Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Cenu za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky získal profesor Lukáš Plank za vedeckú a inovatívnu odbornú prácu v oblasti bioptickej a molekulovo-patologickej diagnostiky onkologických a hematologických ochorení, významnú pre personalizovanú liečbu pacientov.

Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., je profesorom v odbore patologická anatómia, medzinárodne akceptovaným vedcom a odborníkom v oblasti bioptickej diagnostiky onkologických a hematologických ochorení, prednostom Ústavu patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine, ktorý je súčasne sídlom dvoch referenčných centier onkologickej bioptickej diagnostiky.

Dlhodobo sa zaoberá identifikáciou diagnosticky a prognosticky relevantných histomorfologických, fenotypových a genotypových znakov biopticky vyšetrovaného nádorového tkaniva, a to nádorových buniek a mikroprostredia, v ktorom nádor rastie, s cieľom verifikácie ich významnosti pre stanovenie klinicky relevantnej diagnózy. Zaviedol aj inovatívne analýzy tkanivových a tzv. tekutých biopsií, v ktorých sa s využitím moderných technológií určuje prítomnosť tzv. prediktívnych biomarkerov ako základná podmienka cielenej personalizovanej liečby onkologického pacienta.

V rámci precíznej medicíny sa zaoberá dôkazom tzv. aktivujúcich „driver“ mutácií a iných genetických alterácií zodpovedných za rast zhubného nádoru a jeho šírenie, ako aj analýzou imunitného stavu mikroprostredia nádoru a jeho tzv. strážnych bodov imunity v rámci imunoonkológie. Tieto analýzy sa začali používať nielen vo vstupnej diagnostickej fáze nádorového ochorenia, ale rovnako aj v priebehu ochorenia v rámci verifikácie úspešnosti cielenej liečby, alebo pri jej zlyhávaní pre vznik rezistentných genetických alterácií vyžadujúcich zmenu liečebných postupov.

Prof. Plank vytvoril a vedie niekoľko programov centralizovanej bioptickej diagnostiky najčastejších zhubných nádorov v našej populácii umožňujúcich identifikáciu a verifikáciu uvedených prediktívnych biomarkerov, napr. centralizovaný program bioptickej diagnostiky rakoviny prsníka, zhubných nádorov pľúc, žalúdočno-črevného traktu, malígnych lymfómov, leukémií a pod. Na základe týchto vedeckých a odborných aktivít vytvoril slovenskú vedeckú školu modernej bioptickej a molekulovo-patologickej diagnostiky onkologických a hematologických ochorení významnej pre personalizovanú liečbu pacientov.

Tieto aktivity viedli v roku 2017 k vymenovaniu ním vedeného pracoviska a tímu spolupracovníkov z Biomedicínskeho centra JLF UK a Martinského bioptického centra, s.r.o., Ministerstvom zdravotníctva do pozície dvoch referenčných centier – Národného centra bioptickej diagnostiky lymfoidných a myeloidných nádorov a Národného centra bioptickej diagnostiky zriedkavých nádorových ochorení. Výsledky jeho práce a ním vedenej skupiny spolupracovníkov a vedeckej školy tým prispeli aj k zlepšeniu a spresneniu diagnostiky nádorových a hematologických ochorení, čo je základnou podmienkou zlepšovania ich liečby a prognózy onkologických pacientov.

Jeho vedeckovýskumné a odborné aktivity ho priviedli do pozície národného reprezentanta pre bioptickú diagnostiku nádorov v rôznych európskych onkologických klinických štúdiách a v pracovnej skupine CECOG (Central European Cooperative Oncology Group). Medzinárodný a európsky ohlas práce prof. Planka dokazuje aj fakt, že sa ako jediný slovenský vedec stal spoluautorom celoeurópskeho projektu pod gesciou European Society of Pathology – tvorby elektronickej a knižnej verzie ENCYCLOPEDY of PATHOLOGY, do ktorej bol prizvaný napísať 6 kapitol. Jeho práce boli citované v 1404 evidovaných citačných ohlasoch, z toho 1024 ohlasov sú citácie registrované v zahraničných publikáciách, jeho Hirschov index je 15.

Bol riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých grantových výskumných úloh VEGA, APVV a MZ SR v oblasti onkologickej patológie a molekulovej patológie nádorov, národným koordinátor programu EÚ – COST MPN&MPNr-EuroNet, COST action BM0902, spolugarant a riešiteľ Centra excelencie v perinatológii CEPV I. Molekulová biológia rakoviny krčka maternice na JLF UK v Martine (od r. 2009) a BIOMED JLF UK, ako aj národným koordinátorom „Program of the European Comission programme MEDINE – Thematic Network for Medical Education in Europe, UK – Erasmus – TNPP.

Za svoju prácu získal viacero významných ocenení, akými sú dve Jesseniove a jedna Guothova cena Predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) za publikovanie monografie, resp. za súbory publikácií, bol menovaný za čestného člena Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně – Spoločnosti českých patológov, získal Zlatú medailu SLS. V roku 2018 sa stal laureátom Krištáľového krídla v kategórii Medicína a veda.

Profesor Lukáš Plank si prevzal Cenu za vedu a techniku 2019 z rúk ministerky Martiny Lubyovej

Pri príležitosti udelenia významného ocenenia sme prof. MUDr. Lukáša Planka, CSc., požiadali o rozhovor.

V rámci Týždňa vedy a techniky vám bola udelená Cena za vedu a techniku 2019 v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. Čo pre vás znamená toto ocenenie?

„Verím, že to nevyznie ako „klišé“, ale je to pre mňa ocenenie práce celého nášho tímu lekárov aj nelekárov, práce pre každého klinického spolupracovníka a jeho pacienta, ktorý nám s dôverou zveril vzorku svojho tkaniva na čo najpresnejšiu analýzu. Je to pre mňa spoločenské ocenenie za roky a desaťročia našej práce v medicínskom akademickom priestore a zdravotníctve.“

Cenu ste získali za vedeckú a inovatívnu odbornú prácu v oblasti bioptickej a molekulovo-patologickej diagnostiky onkologických a hematologických ochorení, významnú pre personalizovanú liečbu pacientov. Mohli by ste nás aspoň stručne oboznámiť s podstatou vašej práce? 

Bioptická diagnostika znamená analýzu vzorky tkaniva alebo buniek, odobratých pacientovi pri podozrení na rôzne choroby, resp. v procese potvrdenia predpokladanej diagnózy. Pri tejto analýze prenikáme od úrovne mikroskopickej histologickej diagnostiky až na úroveň genetických zmien DNA, čím sa diagnostický proces individualizuje. Súčasne takto zistené poznatky odovzdané klinickému lekárovi mu pomáhajú nájsť pre každého pacienta personalizovanú, t.j. na mieru šitú liečbu. Tým sa dnešná patológia stala skutočne nielen „vedou pre živých“, ale je súčasťou zásadných rozhodovacích procesov modernej medicíny.

Ako jediný slovenský vedec ste boli spoluautorom celoeurópskeho projektu pod gesciou European Society of Pathology – tvorby elektronickej a knižnej verzie ENCYCLOPEDY of PATHOLOGY. Ako došlo k tejto spolupráci? 

V rámci našich výskumných a diagnostických aktivít som bol opakovane pozvaný na rôzne medzinárodné a európske fóra prednášať o našich výsledkoch v oblasti diagnostickej histopatológie a molekulovej patológie, najmä hematoonkologických ochorení a niektorých iných nádorových ochorení. Vďaka publikačným a prednáškovým výstupom som bol prizvaný zúčastniť sa uvedeného celoeurópskeho projektu, čo bolo pre mňa najmä veľkou výzvou, nielen poctou.

Čím je pre vás práca vedca príťažlivá a čo vás najviac teší pri spätnom pohľade na svoju doterajšiu prácu?

Príťažlivosť mojej práce vyplýva zo skutočnosti, že je zmesou vedeckej činnosti a každodennej diagnostiky, do ktorej môžeme preniesť nové získané poznatky a uplatniť ich v dennej praxi „reálneho“ klinického života, ako aj možnosťou prezentovať ich študentom v pregraduálnej aj postgraduálnej výchove a na vedeckých a odborných fórach. Teší ma, že sme v tomto procese obstáli nielen na celoštátnej, ale aj na medzinárodnej scéne, že sme v našom tíme mohli vychovať ďalšie generácie odborníkov a špecialistov. Súčasne sme umožnili aj pacientom – občanom SR prístup k moderným diagnostickým postupom zameraným v rámci personalizovanej medicíny aj na voľbu správnej individualizovanej liečby ich ochorenia.

Čo by ste odkázali mladým ľuďom, ktorí sa rozhodujú pre štúdium lekárskych vied?

Ako vysokoškolský učiteľ vždy zdôrazňujem „svojim“ študentom, že ich čaká zaujímavé, ale vlastne celoživotné štúdium a súčasne veľa výziev – byť otvorený novým poznatkom rýchlo sa rozvíjajúcej súčasnej medicíny, byť otvorený a úprimný k svojim pacientom, jednoducho byť skutočne dobrým lekárom. Súčasne rád dodávam pre tých, ktorí majú ambície zaujať riadiace a menežerské až ministerské pozície, že je pred nimi aj celospoločenská výzva – výzva transformácie a modernizácie nášho zdravotníckeho systému.

Ďakujem vám za rozhovor a aj v mene redakcie Veda na dosah vám gratulujeme k oceneniu.

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky