Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prof. Juraj Payer: Za svoj najväčší úspech považujem vybudovanie najväčšej internej kliniky na Slovensku

Marta Bartošovičová

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Uznávaný lekár a odborník na osteoporózu prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, je prednostom V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, prodekan LF UK v Bratislave a hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor vnútorné lekárstvo a odbor endokrinológia. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zameriava najmä na metabolické ochorenia kostí a ich vzťah k endokrinným ochoreniam.

Juraj Payer sa narodil v roku 1958 v Bratislave. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo (MUDr.). V roku 1986 absolvoval atestáciu 1. stupňa a v roku 1997 atestáciu 2. stupňa  z vnútorného lekárstva v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve. V roku 1994 obhájil titul kandidáta lekárskych vied (CSc.) v odbore vnútorné lekárstvo. V roku 1997 habilitoval na docenta vnútorného lekárstva. V roku 2002 bol menovaný za profesora vnútorného lekárstva na LF UK. V roku 2015 absolvoval špecializáciu odborník v riadení verejného zdravotníctva (MPH) na FVZ Slovenskej zdravotníckej univerzity.    

V rokoch 1983 – 2004 pracoval na I. internej klinike LF UK a FN v Bratislave ako sekundárny lekár, ordinár pre endokrinológiu a externý odborný asistent LF UK. V rokoch 2004 – 2006 pôsobil na Internom oddelení NsP Ružinov Bratislava ako primár oddelenia. Od roku 2006 doteraz je prednostom V. internej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov Bratislava.

Prof. Juraj Payer je prvý viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), predseda Kategorizačnej komisie pre endokrinológiu MZ SR, člen prezídia SLS, prezident Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS, viceprezident Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS, viceprezident Slovenskej internistickej spoločnosti SLS, člen výboru Spoločnosti pre menopauzu a andropauzu, člen panelu expertov EÚ pre problematiku osteoporózy pri Európskom parlamente, člen Americkej osteologickej spoločnosti, člen Americkej endokrinologickej spoločnosti, člen Európskej endokrinologickej spoločnosti.

V knihe Mozaika slovenskej medicíny je aj rozhovor s prof. Jurajom Payerom

V knihe Mozaika slovenskej medicíny je aj rozhovor s prof. Jurajom Payerom

Na Lekárskej fakulte UK v Bratislave je predsedom skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky z vnútorného lekárstva, garant pre výučbu Internej propedeutiky a Internej medicíny pre odbor všeobecné lekárstvo, garant pre špecializačné štúdium v odbore endokrinológia a predseda skúšobnej komisie pre špecializačnú skúšku z odboru endokrinológia. Je tiež členom Akademického senátu a Vedeckej rady LF UK v Bratislave, členom skúšobnej komisie pre atestačnú skúšku z odboru endokrinológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, členom redakčnej rady časopisov Osteologický Bulletin, Slovenský Lekár, Medicínsky monitor, Forum Diabetologicum, Via practica a Vnitřní Lékařství. Je čestným členom viacerých lekárskych spoločností na Slovensku a v Českej republike a tiež vo Fellowship of Royal College of Physicians, Royal College of Physicians London, UK (2014).

Za svoju prácu získal viaceré ocenenia a vyznamenania, z ktorých vyberáme: Jesseniova cena SLS za monografiu Osteoporóza, Bratislava 2013, Zlatá medaila SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť, Bratislava 2013, Medaila Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS za rozvoj medicíny v oblasti osteoporózy a metabolických ochorení kostí, Bratislava 2013, Prémia literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012 v kategórii biologické a lekárske vedy, Dérerova cena SLS za vedeckú a publikačnú činnosť, Bratislava 2010, Jesseniova cena SLS za monografiu Dictionary of Rheumatology, Bratislava 2010, Bronzová medaila Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2008, Strieborná medaila SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť, Bratislava 2008.

V publikačnej činnosti je autorom a spoluautorom viac ako 650 publikácií v zahraničnej a domácej tlači a z toho vyše 220 originálnych prác a vyše 100 v databázach WOS a SCOPUS, citácie viac ako 440 v zahraničnej a domácej tlači. Je autorom a spoluautorom 16 kníh a autor a editor prvej slovenskej monografie o osteoporóze.

 

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Pán profesor, keďže pochádzate z lekárskej rodiny, bolo pre Vás štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského jasnou voľbou?

J. PAYER: Áno, obaja moji rodiča boli lekári, rovnako ako prastarý a starý otec. Aj môj syn si zvolil túto dráhu. Napriek tejto rodinnej determinácii som nikdy nebol doma vedený k akejsi predurčenosti. Pre môjho otca bolo prvoradé, aby zo mňa vychoval slušného človeka. Dlho som koketoval s inými odbormi, ako sú napríklad archeológia a história. V období normalizácie však pre dieťa lekárov – nestraníkov nebolo jednoduché si vyberať.

M. B.: Čo Vám najviac utkvelo v pamäti zo študentských čias?

J. PAYER: Asi ako každému mladosť a poznávanie. Štúdium medicíny je naozaj ťažké a najmä prvé tzv. predklinické ročníky mi dali zabrať. Od začiatku tretieho ročníka, kedy sa študenti prvýkrát dostávajú do styku s pacientmi, už bolo štúdium nielen štandardnou rehoľou, ale i radosťou zo získavania nových informácií a zručností.

M. B.: Aké boli Vaše začiatky v medicíne?

J. PAYER: Splnil sa mi môj pracovný sen už v treťom ročníku počas štúdia internej medicíny, kedy som si zamiloval endokrinológiu, teda odbor zaoberajúci sa žľazami s vnútorným vylučovaním. Na I. internej klinike Lekárskej fakulty UK a Fakultnej nemocnice Bratislava som začínal v roku 1983. Strávil som tam viac ako 20 rokov.

M. B.: V marci ste oslávili životné jubileum, ku ktorému Vám aj v mene redakcie srdečne blahoželáme. Pri jubileách sa zvykne bilancovať. Ako by ste zhodnotili svoju doterajšiu činnosť a čo považujete za svoj najväčší úspech?

J. PAYER: Veľmi pekne ďakujem za gratuláciu. Moja pracovná kariéra sa napĺňala prirodzene a plynule. Môžem za to vďačiť svojim učiteľom a spolupracovníkom. Splnil som si všetky sny, ktoré mi medicína mohla poskytnúť. Za svoj najväčší úspech považujem vybudovanie najväčšej internej kliniky na Slovensku – V. internej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorá je lídrom v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zároveň má vedúcu pozíciu vo vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti. Rovnako som hrdý na všetko čo sa nám podarilo v starostlivosti o pacientov s epidemiologicky tak závažnými ochoreniami ako je osteoporóza.

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, v Univerzitnej nemocnici v Bratislave

M. B.: Ste rešpektovaným odborníkom na osteoporózu. Čo by ste nám poradili ako prevenciu tejto choroby?

J. PAYER: Ide o ochorenie, ktorému možno naozaj často predchádzať. Medzi základné preventívne opatrenia patria správna životospráva – dostatok vápnika, vitamínu B, pohybu ako aj včasná liečba všetkých ochorení vedúcich k tzv. sekundárnej osteoporóze.

M. B.: Čo je spúšťačom osteoporózy a aké výsledky sa dosahujú pri jej liečbe?

J. PAYER: Spúšťačom osteoporózy býva menopauza, teda pokles ženských pohlavných hormónov – estrogénov. Výskyt osteoporózy u mužov súvisí tiež s poklesom hladiny testosterónu, ktorého výskyt však nie je natoľko markantný a častý. Na Slovensku disponujeme všetkými terapeutickými možnosťami, ktoré nám aktuálna medicína ponúka. Ide o lieky, ktoré redukujú riziko osteoporotických zlomenín. Najdôležitejším faktorom je však dodržiavanie správnej liečby.

M. B.: Otázka na záver – ako najradšej relaxujete?

J. PAYER: Medzi moje veľké záľuby patrí šport, pri ktorom rád relaxujem. Aktívne sa venujem tenisu a futbalu. Som vášnivý cestovateľ a s veľkou obľubou spoznávam kultúru, mentalitu a tiež aj kuchyňu iných národov. V tomto smere si rozumieme s mojou partnerkou Andreou, ktorá má podobné záľuby a čo tiež veľmi oceňujem aj pochopenie pre moje aktivity. Rád trávim čas so svojim synom a najbližšími priateľmi z detstva.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

 

Uznávaný lekár a odborník na osteoporózu prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, bude hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE, kde vystúpi na tému: Osteoporóza – „tichý vykrádač kostí“. Vedecká kaviareň sa uskutoční vo štvrtok 26. apríla 2018 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, na Patrónke, v Bratislave. Vstup pre verejnosť je voľný!

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu prof. Juraja Payera

Medailón prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky