Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenený rektorom UK bol aj doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., odborník v oblasti chirurgie

VEDA NA DOSAH

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.

Patrí medzi významných odborníkov v oblasti chirurgie. Bol zodpovedným riešiteľom projektu Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení. V spolupráci s teoretickými pracoviskami Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine implementovali nové postupy v diagnostike chemorezistencie nádorových buniek z odobraných vzoriek od pacienta s nádorovým ochorením, ako aj princípy genomiky v definovaných skupinách pacientov s nádorovými ochoreniami.

To sú hlavné dôvody, pre ktoré bol ďakovný list udelený doc. MUDr. Dušanovi Mištunovi, PhD., Chirurgická klinika a transplantačné centrum Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin.

Patrí medzi 30 pedagógov, ktorých pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká je vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

D. MIŠTUNA: Veľmi si vážim ocenenie UK v Bratislave za prácu vedecko-pedagogického pracovníka, ktorú som vykonával na JLF UK v Martine od roku 1972.

S. C.: Čím konkrétne sa na fakulte zaoberáte?

D. MIŠTUNA: V súčasnosti pracujem vo funkcii prodekana pre rozvoj fakulty a riaditeľa Kompetenčného centra pre diagnostiku a liečbu nádorových ochorení.

S. C.: Čo považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

D. MIŠTUNA: S odstupom času hodnotím ako najcennejší prínos pre rozvoj fakulty začatie výstavby fakultného kampusu v období, keď som vykonával funkciu dekana JLF UK v rokoch 2007 až 2011.

S. C.: Prečo ste si zvolili prácu pedagóga? Napĺňa vás?

D. MIŠTUNA: Študoval som na Lekárskej fakulte v Martine v období jej vzniku. Na základe podnetu prednostu Chirurgickej kliniky prof. MUDr. Andreja Kukuru som dostal ponuku a začal som pracovať ako asistent chirurgickej kliniky na polovičný úväzok v školskom roku 1970/1971 a odvtedy pracujem na tomto pracovisku. V období 1997 až 2014 ako prednosta kliniky.

S. C.: Aký je váš názor na súčasný proces vyučovania na VŠ?

D. MIŠTUNA: Proces vyučovania na lekárskych fakultách má špecifické rysy podmienené definíciou registrovaného povolania v zdravotníckych profesiách. Ak chceme vychovávať absolventov uplatniteľných i v zahraničí, musíme akceptovať základné charakteristiky študijných programov. Tento proces nám umožňuje používať modernú techniku v procese vyučovania, ale nie je možné úplne vynechať postavenie pacienta a jeho aktívnu spoluprácu i so študentmi. Žiaľ, narastá počet pacientov, ktorí odmietajú účasť študentov pri diagnostickom a terapeutickom procese, čo môže negatívne ovplyvniť výsledný proces vyučovacieho procesu. Je to podmienené akcentáciou ochrany osobných údajov (GDPR) v zdravotníctve i dodržiavaním práv pacienta a nepochopením podstaty a špecifity problémov vo vyučovacom procese.

S. C.: Čo by bolo dobré v rámci neho vylepšiť?

D. MIŠTUNA: Pre proces zlepšovania by bolo vhodné výraznejšie zapojiť do kampane verejnoprávne médiá, ktoré by informovali budúcich pacientov o ich prínose pre uvedený systém vyučovania lekárov. Komunikácia a práca študentov s pacientmi je nenahraditeľná.

S. C.: Čo by ste odkázali študentom, ktorí majú reálny záujem o štúdium a chcú v ňom napredovať?

D. MIŠTUNA: Napriek demografickým údajom s poklesom počtu stredoškolákov je záujem o štúdium na lekárskych fakultách naďalej väčší ako stanovený počet študijných miest. Preto študenti, ktorí zvládli prijímacie pohovory a potvrdili svoje špičkové vedomosti, dostali sa do klubu vysokoškolákov spĺňajúcich medzinárodné kritériá platné i na tzv. top univerzitách v Európe. Ich uplatnenie je možné na celom svete, keďže naše lekárske fakulty sú akreditované na medzinárodnej úrovni. Preto musia títo vysokoškoláci intenzívne študovať, aby dosiahli a potvrdili špičkovú úroveň našich absolventov prijímaných na funkčné miesta lekárov tak, ako znie ich diplom. Je to uznanie práce našich pedagógov, i keď z pohľadu lokálnych záujmov odchod značnej časti týchto absolventov do zahraničia je strata pre Slovensko.

 

Rozhovor poskytol: doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

https://vedanadosah.cvtisr.sk/osobnosti-jlf-uk-ocenene-za-rozvoj-univerzitneho-osetrovatelstva

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky