Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Najnovší prehľad drogovej problematiky v Európe

VEDA NA DOSAH

Opioidy infografika

Správa s názvom Trendy a vývojové zmeny ponúka prehľad drogovej problematiky v Európe na najvyššej úrovni. Pozornosť sa v nej zameriava na ponuku drog, ich užívanie, problémy súvisiace s verejným zdravím, ako aj na protidrogovú politiku a reakcie v tejto oblasti. Spolu s online štatistickým bulletinom a 30 správami o drogách z jednotlivých krajín tvorí súbor publikácií s názvom Európska správa o drogách za rok 2017.

Hlavná publikáciu centra EMCDDA, Európska správu o drogách 2017: Trendy a vývojové zmeny obsahuje najnovšie údaje o drogovej situácií a reakciách v Európe. Nájdete v nej obsiahly a komplexný súbor informácií a analýz vychádzajúci z najnovších údajov a štatistík, ktoré poskytli národní partneri.

Správa z roku 2017 je doplnená o nové národné prehľady vo forme 30 správ o drogách z jednotlivých krajín, v ktorých sú uvedené online prehľady národných trendov a vývojových zmien súvisiacich s drogami v politike a postupoch uplatňovaných v európskych krajinách.

V tejto publikácii sa poskytuje ročná aktualizácia informácií o drogovej problematike v Európe, vychádza sa však v nej aj z trojročnej správy o drogových trhoch v EÚ EU Drug Markets Report uverejnenej v roku 2016 a neskôr v tomto roku bude doplnená o prvú osobitnú správu EÚ o zdravotných a sociálnych reakciách na drogy.

Odhady užívania drog v EÚ v skratke

Úlohou v centre EMCDDA je zhromažďovať údaje a dbať na to, aby zodpovedali účelu. V rámci toho sa EMCDDA usiluje predkladať čo najlepšie dôkazy, a tak prispieť k naplneniu vízie o zdravšej a bezpečnejšej Európe. Cieľom správy, ktorá obsahuje prehľad a analýzu trendov a vývojových zmien súvisiacich s drogami na najvyššej úrovni, je ponúknuť ako užitočný nástroj pre európskych a národných tvorcov politík a pre osoby zodpovedné za plánovanie, ktorých záujmom je, aby sa ich stratégie a intervencie zakladali na najnovších dostupných informáciách. V súlade s týmto cieľom, ktorým je poskytovanie služieb vysokej kvality zainteresovaným stranám, táto najnovšia správa umožní prístup k údajom, ktoré možno použiť na rôzne účely: ako počiatočné údaje a následné údaje pre hodnotenia politík a služieb, na poskytnutie kontextu a pomoci pri definovaní priorít pre strategické plánovanie, na umožnenie porovnaní medzi situáciami v jednotlivých krajinách a súbormi údajov a na poukázanie na nové hrozby a problémy.

Užívanie látok medzi študentmi škôl v Európe a USA

V tejto správe sa poukazuje na niektoré potenciálne znepokojujúce zmeny na trhu s nelegálnymi opioidmi, látkami, ktoré sa spájajú s vysokou mierou chorobnosti a úmrtnosti v Európe. Zaznamenávame celkový nárast úmrtí súvisiacich s predávkovaním opioidmi, ako aj nárast správ o problémoch spojených s liekmi používanými na substitučnú opioidovú liečbu a s novými syntetickými opioidmi. Drogová situácia sa neustále vyvíja a na základe toho sa musí vyvíjať aj príslušná reakcia Európy. Rámec pre spoločné opatrenia stanovené v európskej protidrogovej stratégii na obdobie rokov 2013 – 2020 to umožňuje. Európska komisia navrhla nový protidrogový akčný plán na obdobie rokov 2017 – 2020, ktorý bol prerokovaný v Európskom parlamente a Rade. Vychádza z výsledkov hodnotenia v polovici trvania súčasnej protidrogovej stratégie EÚ a záverečného hodnotenia akčného plánu na obdobie rokov 2013 – 2017. Práca centra EMCDDA na podporu prípravy protidrogovej politiky v Európe založenej na dôkazoch sa odráža v týchto kľúčových politických dokumentoch.

Prínosom pre správu bola aj spolupráca s ďalšími európskymi partnermi: Európskou komisiou, Europolom, Európskou agentúrou pre lieky a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Nelegálne stimulanty v Európe

K hlavným nelegálnym stimulantom v Európe patrí kokaín, amfetamín, metamfetamín a MDMA. Maloobchodná hodnota trhu stimulantov v Európskej únii sa odhaduje na 6,3 mld. EUR až 10,2 mld. EUR. Pokiaľ ide o najčastejšie zachytený stimulant (obrázok), panujú tu výrazné regionálne rozdiely, ktoré sú ovplyvnené umiestnením vstupných prístavov a trás obchodovania s drogami, hlavných výrobných centier a veľkých spotrebiteľských trhov. Kokaín je najčastejšie zachyteným stimulantom v mnohých západných a južných krajinách, čo sa úzko spája s miestami, cez ktoré sa droga dostáva do Európy. Záchyty amfetamínov prevládajú v severnej a strednej Európe, pričom metamfetamín je najčastejšie zachyteným stimulantom v Českej republike, Lotyšsku, Litve a na Slovensku. MDMA je najčastejšie zachytenou drogou v Chorvátsku, Rumunsku a Turecku.

Všetky publikácie na túto tému nájdete na adrese:
www.emcdda.europa.eu/publications

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Európska správa o drogách 2017: Trendy a vývojové zmeny

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky