Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí neurovedci si zmerali svoje sily

VEDA NA DOSAH

ocenené s komisiou

Mladí vedeckí pracovníci mali možnosť zapojiť sa do prvého ročníka Súťaže mladých neurovedcov, venovanej pamiatke prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc. Podujatie organizoval Neurobiologický ústav SAV.

Ako konštatovali organizátori, úroveň súťažných prác bola výborná, celý súťažný deň „zbehol“ pri zaujímavých prezentáciách veľmi rýchlo. „O to ťažšiu úlohu mala hodnotiaca komisia pri rozhodovaní, ktoré práce sú najlepšie.“ Keďže mladí vedeckí pracovníci boli z rôznych kategórií, začínajúci doktorandi, doktorandi pred obhajobou  a aj postdoktorandi, členovia komisie sa rozhodli vybrať z každej kategórie po jednej práci a oceniť ju rovným dielom. Ocenenia z prvého ročníka súťaže si odniesli Mgr. Kristína Lukáčová, PhD. z Centra biovied SAV v Bratislave, RNDr. Zuzana Gombalová z PF UPJŠ v Košiciach a Mgr. Petra Arnoulová z NbÚ SAV v Košiciach.

Prvá z ocenených Mgr. Kristína Lukáčová, PhD. pôsobí ako samostatný vedecký pracovník Centra biovied, má na starosti koordináciu prebiehajúcich projektov, školenie študentov bakalárskeho a magisterského stupňa, ale aj prácu v laboratóriu či prezentáciu výsledkov na domácich a zahraničných konferenciách.

Podieľa sa na príprave projektov ako Učenie a neuroná – Učenie a nervová plasticita spevavcov či Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány.

Prínos práce ďalšej z ocenených RNDr. Zuzany Gombalovej z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach spočíva v neurobiologickom diagnostikovaní, venuje sa napríklad skúmaniu reakcii cerebrospinálneho moku kontaktujúcich neurónov miechy na jej poškodenie.

A do tretice Mgr. Petra Arnoulová z Neurobiologického ústavu SAV sa okrem iného venuje neurologickému výskumu v súvislosti s ochranou zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely.

Ocenení získali finančnú odmenu a travel grant na 8. Medzinárodné sympózium o experimentálnej a klinickej neurobiológii

Súťaž sa niesla v duchu pracovného kréda prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc.: Zostať verný k vedeckej pravde. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo umožniť mladým slovenským a českým neurovedcom získať skúsenosti s prezentáciou svojich výsledkov a vytvoriť im priestor pre osobné stretnutia, ktoré  môžu vyústiť do potenciálnych spoluprác. Svoje súťažné práce prihlásilo spolu jedenásť súťažiacich, a to nielen z Košíc, ale aj z Martina, Bratislavy a českého Liběchova.

Práce hodnotila komisia zložená zo skúsených vedeckých pracovníkov. Viedla ju predsedníčka komisie a členka Predsedníctva SAV prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. z BMC SAV v Bratislave. Členmi komisie boli prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD. z UVLaF v Košiciach, doc. RNDr. Zuzana Daxnerová CSc. z PF UPJŠ v Košiciach, RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc. z NbÚ SAV v Košiciach a prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. z Jesseniovej LF UK v Martine. Hodnotiaca komisia mala nielen otázky k odbornej stránke prezentovaných prác, ale mladých vedcov v dobrom upozorňovala na ich  prípadné „prehrešky“ a usmerňovala ich v ďalšej vedeckej práci. Aj to je benefit takéhoto typu súťaže. Súťažné príspevky boli uverejnené v editovanom zborníku prác.

Súťaž skončila spoločným neformálnym posedením súťažiacich, hodnotiacej komisie a organizátorov. Súťažiaci ocenili možnosť stretnúť sa a už sa pýtali na ďalšie ročníky súťaže. „A čo môže byť lepšie pre organizátorov, ako požiadavka účastníkov pokračovať ďalej? Odkaz prof. Maršalu si takýto záujem určite zaslúži,“ konštatovali v závere organizátori.

Profesor MUDr. Jozef Maršala, DrSc.Profesor MUDr. Jozef Maršala, DrSc. bol jedným zo zakladateľov a pilierov neurovedného výskumu na Slovensku. Založil a bol prvým a dlhoročným riaditeľom Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach. V roku 2005 založil Slovenskú spoločnosť pre neurovedy (SSN) pri SAV, ktorá sa pod jeho vedením integrovala do dvoch medzinárodných spoločností (FENS a IBRO). Je autorom viac ako 230 pôvodných vedeckých publikácií, napísal sedem kníh a monografií, ktoré mali zásadný význam pre slovenské neurovedy. Prof. Maršala bol taktiež obľúbený a uznávaný vysokoškolský pedagóg. Za svoju prácu získal viaceré významné ocenenia.

 

Informačný a foto zdroj: Neurobiologický ústav SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová)

Uverejnila. VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky