Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzinárodná vedecká konferencia o probiotikách a prebiotikách

VEDA NA DOSAH

ilustračný obrázok liekov

Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ zorganizoval v júni tohto roka v Budapešti ďalšiu medzinárodnú vedeckú konferenciu o probiotikách a prebiotikách – IPC 2017. V poradí už  jedenáste odborné podujatie a štvrté, ktoré bolo organizované v maďarskej metropole.

Konferenciu IPC od roku 2014 organizuje Ústav experimentálnej medicíny v spolupráci s Pamida International v Budapešti predovšetkým kvôli dobrému leteckému spojeniu pre účastníkov z celého sveta. Tí tohoroční ocenili nielen vynikajúcu úroveň odborného programu, ale rovnako tak aj veľmi žičlivú a priateľskú atmosféru, k čomu výraznou mierou prispeli tradične netradičný otvárací ceremionál a veľmi pekný spoločenský večer.

Aloiz BombaPodľa vyjadrení prednostu Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a predsedu organizačného výboru konferencie MVDr. Alojza Bombu, DrSc. pozvanie na konferenciu International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics  IPC 2017, konanú v dňoch 20. až 22. júna, prijalo 360 hostí z 78 krajín sveta a hodnotili ju ako mimoriadne vydarené a úspešné podujatie.

„Jeho históriu sme začali písať v roku 2000 a sme hrdí na to, že rokmi získalo vynikajúce renomé a stalo sa najväčším svetovým vedeckým podujatím venovaným výskumu, vývoju a aplikácii probiotík a prebiotík v praxi,“ hovorí prednosta Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a predseda organizačného výboru konferencie MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

Podľa slov organizátorov tohtoročná konferencia mala vynikajúcu vedeckú úroveň. Svoje príspevky predniesli najuznávanejší odborníci v oblasti probiotického výskumu z celého sveta. Prezentované poznatky poukázali na mimoriadne významnú úlohu črevnej mikrobioty pri zachovaní zdravia a v patogenéze chronických chorôb, čo poukazuje na to, že v blízkej budúcnosti bude možné moduláciou črevnej mikrobioty výrazne zefektívniť prevenciu a terapiu viacerých chronických chorôb. Prezentované príspevky boli veľkým prínosom aj pre objasnenie mechanizmu účinku probiotík na molekulovej úrovni, ale zároveň poukázali na skutočnosť, že v tejto oblasti zostávajú mnohé otázky zatiaľ nezodpovedané a odpovede si vyžadujú ďalší intenzívny výskum.

Pohľad do sály konferencie

Najväčšie ocenenia

Najväčšieho ocenenia sa dostalo prezentáciám profesora Sin-Hyeog Ima a Dr. Yosepa Ji z Južnej Kórei, ktoré boli venované vplyvu probiotík na črevnú mikrobiotu a metabolický syndróm a selekcii probiotík ako imunomodulátorov, profesorky Rebeky M. Stumpf z USA o unikátnosti črevnej mikrobioty človeka z hľadiska jej diverzity v porovnaní s primátmi, profesora Marca Venturu z Talianska o dialógu medzi mikrobiotou a hostiteľom na molekulovej úrovni, profesora Roberta Rastalla z Veľkej Británie o prebiotikách novej generácie, či prednáške Dr. Filipa Kiekensa z Belgicka o význame lyofilizácie probiotických mikroorganizmov pre vývoj nových farmabiotík.

Podľa vyjadrenia MVDr. Alojza Bombu, DrSc. bol vedecký program IPC 2017 venovaný novým poznatkom v oblasti výskumu výroby a využitia probiotík a prebiotík so zameraním na ich význam v podpore zdravia, v prevencii, ale aj terapii chorôb. „Cieľom konferencie zameranej na prezentáciu poznatkov založených na vedeckých dôkazoch prospešných účinkov probiotík a prebiotík na zdravie ľudí a zvierat získaných v rámci experimentálnych a klinických štúdií bolo predovšetkým poskytnúť vedecké fórum pre všetkých, ktorí sa zoberajú problematikou probiotík a prebiotík a umožniť im vzájomnú výmenu poznatkov. K vysokej vedeckej úrovni podujatia prispeli významnou mierou aj príspevky mladých, talentovaných výskumných pracovníkov z celého sveta,“ poznamenáva MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

Ocenenia pre mladých

Na odbornom podujatí boli kvôli motivácii špeciálne ocenení mladí vedeckí pracovníci. Cenu za najlepšie prednášku si v kategórii mladých vedeckých pracovníkov spolu s odmenou 500 EUR získali Kim de Paepe z Univerzity v Gente (Belgicko) venovanej kolonizácii črevného mikrobiómu v simulátore tráviaceho traktu a Eun Chong Huang z Handong Global University (Južná Kórea). Jeho prezentácia bola zameraná na moduláciu črevnej mikrobioty pri poruchách správania. Cenu za najlepší poster v tejto kategórii a odmenu 500 EUR si odniesla Lenka Micenková z Masarykovej univerzity v Brne za svoju prácu o vývoji črevnej miktrobioty detí v prvom roku života.

Tohoročná konferencia sa konala len niekoľko dní po návrate MVDr. Alojza Bombu, DrSc. zo spoločného kongresu Japonskej asociácie gnotobiológie a Spoločnosti pre mikrobiálnu ekológiu a choroby (SOMED) v Tokiu, na ktorom ako pozvaný rečník prezentoval prednášku „Cielená modulácia a transplantácia črevnej mikrobioty v prevencii a liečbe chorôb“. Na podujatí ho členovia výboru  spoločnosti  požiadali o usporiadanie budúcoročného kongresu SOMED v rámci konferencie IPC 2018. Po vzájomnej dohode sa kongres uskutoční v júni 2018 v Budapešti ako súčasť IPC a bude venovaný vzťahu mikrobioty, zdravia a chorôb. „Mojím zámerom ako prezidenta uvedeného podujatia je poskytnúť veľký priestor predovšetkým mladým vedeckým pracovníkom, čo dáva možnosť aj naším mladým kolegom tak z Lekárskej ako aj Prírodovedeckej fakulty UPJŠ prezentovať výsledky svojej výskumnej činnosti na medzinárodnom fóre,“ podotýka MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

Pohľsd do sály konferencie

Čo sú probiotiká
Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie sú to živé organizmy, ktoré po ich podaní v stanovenom množstve zlepšujú zdravotný stav organizmu.
Záujem o probiotiká sa prvýkrát objavil koncom 19. storočia, keď Ilja Iljič Mečnikov publikoval prácu, v ktorej pripísal dlhovekosť ľudí žijúcich na Balkáne vysokému príjmu kyslomliečnych nápojov obsahujúcich prospešnú mikroflóru. Bol prvým, ktorý poukázal na vzťah medzi zdravím a dlhovekosťou a užívaním probiotických baktérií. Tento pojem bol však zavedený až neskôr a boom probiotík sa objavil koncom 20. storočia v súvislosti s rozmachom užívania antibiotík a ich negatívnym dôsledkom.

Prebiotiká

sú definované ako nestráviteľné časti potravy, ktoré majú priaznivý vplyv na organizmus stimuláciou rastu a aktivity baktérií v hrubom čreve. Prebiotikom je najčastejšie potravinová vláknina – inulín a rôzne oligosacharidy.

Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

Ústav experimentálnej medicíny UPPJŠ  sa sústredí na štúdium úlohy črevnej mikroflóry v patogenéze chronických chorôb človeka a možnosti ich prevencie a terapie s využitím cielenej modulácie črevnej mikroflóry. Dôležitým cieľom Ústavu experimentálnej medicíny je uplatňovanie poznatkov získaných v rámci riešenia výskumných projektov pre vývoj nových probiotických prípravkov, ktoré napomôžu zefektívniť prevenciu a terapiu chronických chorôb.

Podľa aktuálnych poznatkov sú zmeny v zložení, diverzite a funkčnosti črevnej mikroflóry (dysbióza) spojené s rozvojom chronických chorôb. Aj napriek neustálemu vedeckému pokroku v tejto oblasti, stále nie sú objasnené korelácie medzi kvalitatívno-kvantitatívnym zložením, funkčnosťou črevnej mikroflóry človeka a rozvojom týchto ochorení.

Vedeckovýskumná činnosť pracoviska je vzhľadom k uvedeným skutočnostiam zameraná na detailné štúdium črevnej mikroflóry človeka a možností jej cielenej modulácie a transplantácie v prevencii a terapii chronických chorôb ľudí. Pracovníci ústavu využívajú na svoj výskum aj unikátny in vitro experimentálny model SHIME (Simulátor črevného mikrobiálneho ekosystému človeka Prodigest, Belgicko).

ÚEM aktívne spolupracuje s viacerými pracoviskami Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, SAV, UVLF v Košiciach a NPPC v Nitre a rozvíja intenzívnu medzinárodnú spoluprácu s partnermi z Belgicka, Francúzska, Írska, Južnej Kórei, Ukrajiny a Českej republiky.

 

Informácie a foto poskytla RNDr. Jaroslava Oravcová, PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach.

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky