Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci pokročili pri diagnostike porúch plodu

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Slovenskí vedci posunuli možnosti vedy a jej aplikácie do praxe ešte o niečo ďalej. Pracovali na výskume v oblasti tzv. neinvazívnej prenatálnej diagnostiky, teda genetickej diagnostiky plodu analýzou krvnej vzorky tehotných žien. TRISOMY test + dokáže na základe DNA analýzy zachytiť prítomnosť 12 syndrómov plodu. Na vyšetrenie postačuje 10 ml krvi matky.

Vďaka ešte hlbšej analýze DNA plodu z krvi matky vedia najnovšie okrem Downovho, Edwardsovho a Patauovho syndrómu, odhaliť aj ďalšie poruchy chromozómov. Tehotná žena tak môže získať detailnejší obraz o zdraví svojho ešte nenarodeného dieťaťa. S rozhodnutím, či podstúpiť neinvazívne prenatálne testovanie, pomáhajú tehotným ženám gynekológovia a genetici na celom Slovensku. 

Výskumu v oblasti tzv. neinvazívnej prenatálnej diagnostiky, sme sa začali venovať od roku 2007, hovorí jeden z členov tímu RNDr. Tomáš Szemes, PhD. vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

„Možnosť zistenia chromozómových porúch plodu, ako napr. Downovho syndrómu, bola nerealizovateľná s vtedy dostupnými metódami. Moja špecializácia na metódy sekvenovania DNA (čítania písmenka po písmenku) a vtedy prebiehajúca technologická ´revolúcia´ v tejto metodike spôsobená príchodom technológie sekvenovania novej generácie dávali tušiť, akým smerom by sa mohol uberať vývoj spoľahlivej metódy na detekciu chromozomálnych porúch plodu,“ uvádza vedec.

Pokračuje, že v roku 2009 sa rozhodli uberať práve týmto smerom. „No už v tomto roku bol publikovaný ´proof of concept´ renomovanou skupinou v USA, že práve takto je možné Downov syndróm dieťaťa odhaliť. My sme v tej dobe ani len nemali prístup k takýmto zariadeniam – sekvenátorom novej generácie. Výskum zahraničných skupín napredoval míľovými krokmi, no my sme stáli na mieste. Až v roku 2013 sme sa dostali k prístroju, na ktorom sa to takpovediac oplatilo skúsiť. Teda začali sme v roku 2013.“

ilustračné foto

V tej dobe už iné skupiny mali podľa neho dostupnú metódu, ktorá však využívala tie najdrahšie sekvenátory novej generácie. RNDr. Tomáš Szemes, PhD. uvádza, že stoja okolo 1,5 milióna EUR a výskumníci potrebujú ďalšie nákladné prístrojové vybavenie. „Takto sa to oplatí robiť len vo veľkom, preto sa to aj istý čas robilo len v niekoľkých laboratóriách sveta. Náš prístup bol iný. Vyvíjali sme metódu, ktorá by spoľahlivo fungovala aj na menších a lacnejších prístrojoch (okolo 100 000 EUR  a bez nutnosti špeciálnych prístrojov) a bola by ekonomicky efektívna aj pre menšie laboratóriá. Vyvinuli sme špeciálny výpočtový algoritmus, ktorý to umožnil. Až prekvapivo dobre sa nám darilo pri validácii testu v momente, ako sme získali vzorky, na ktorých sa to dalo testovať. Komplikované bolo práve získanie vzoriek krvi tehotných žien od našich lekárov. S výnimkou dvoch lekárov nám nikto vzorky nechcel poskytnúť.“

Nakoniec najcennejšie vzorky, ktoré vedeckému tímu umožnili validovať metódu, teda krvné vzorky tehotných, u ktorých bol potvrdený nález niektorej z trizómií, sa podarilo získať vďaka zahraničnej spolupráce s Dr. Bálintom Nagyom zo Semmelweisovej univerzity v Budapešti. Samotná validácia na značnom počte vzoriek bola nákladná, čo tiež nebolo jednoduché zabezpečiť, pripomína RNDr. Tomáš Szemes, PhD.

Aké využitie teda test má? Vedec hovorí, že od roku 2015 je dostupný tehotným ženám nielen na našom trhu, ale aj na niekoľkých zahraničných. „Test umožňuje vysoko spoľahlivý skríning na najčastejšie sa vyskytujúce trizómie (Downov syndróm, Edwardsov syndróm a Patauov syndróm). Test nenahrádza diagnostiku vychádzajúcu z odberu plodovej vody (amniocentézy). Ak v teste zistíme niektorý syndróm, práve pomocou diagnostiky vzorky z amniocentézy sa musí potvrdiť. Pomáha však výrazne znižovať počet zbytočných amniocentéz vykonaných kvôli nízkej špecificite štandardných metód skríningu. Dokáže taktiež odhaliť pozitívne prípady, ktoré štandardnému skríningu unikli.“

Rozšírené vyšetrenie TRISOMY test + tak dokáže zo vzorky krvi odhaliť aj raritné ochorenia plodu. Po odbere putuje vzorka do laboratória, ktoré zabezpečí jej spracovanie, analýzu a vyhodnotenie výsledkov. Tie následne tehotnej žene interpretuje indikujúci lekár. „Test je zameraný na širšie spektrum genetických porúch plodu, ktoré sú viazané na poruchy početnosti jednotlivých chromozómov alebo ich častí. Keďže indikácia a interpretácia výsledkov TRISOMY testu + sú odborne veľmi náročné a vyžadujú si detailné znalosti prenatálnej genetickej diagnostiky, toto vyšetrenie by mal odporučiť svojej pacientke špecialista v odbore lekárska genetika,“ vysvetľuje manažér rozvoja genetiky v Medirexe RNDr. Gabriel Minárik, PhD.

Downov, Edwardsov a Patauov syndróm predstavujú až 75 % podiel chromozómových porúch, ktoré sa môžu u plodu vyskytnúť, a jeho spoľahlivosť dosahuje 99 %. V prípade záujmu stanoví test aj pravdepodobné pohlavie plodu.

RNDr. Tomáš Szemes, PhD. a RNDr. Gabriel Minárik, PhD.

„Všetky prenatálne testy treba hodnotiť komplexne, spolu s výsledkami biochemického skríningu a ultrazvuku. To je práve úlohou gynekológov a genetikov, ktorí najlepšie zdravotný stav svojich pacientok poznajú a vedia im odporučiť vhodný postup zdravotnej starostlivosti. Napríklad, ak je riziko už z biochemického skríningu veľmi vysoké a ultrazvuk signalizuje pravdepodobné postihnutie plodu, NIPT testy sa vo všeobecnosti neodporúča absolvovať. Vtedy je pre tehotnú vhodnejšie podstúpiť amniocentézu alebo odber choriových klkov – ak ide o záchyt v skoršom štádiu tehotenstva,“ objasňuje RNDr. Gabriel Minárik, PhD.

Ako pripomína RNDr. Tomáš Szemes, PhD., tento vedecký tím momentálne pracujeme ďalej na vývoji testu, najmä na jeho zdokonaľovaní v zmysle schopnosti identifikovať viaceré poruchy plodu. Zároveň skúmajú potenciálne využitie získaných dát aj na zisťovanie rôznych aspektov zdravotného stavu tehotnej ženy. „Totiž to, čo principiálne robíme, je analýza celého genómu, a to má rozsiahlejšie využitie ako len identifikácia porúch plodu. To budeme zrejme onedlho využívať aj na odhalenie nádorových ochorení analýzou krvi, keďže aj nádorové bunky uvoľňujú svoj genetický materiál do krvného riečišťa a ten sa dá odlíšiť. Prvé naše analýzy vyzerajú nádejne.“

Vedci tiež pracujú na komplexných genetických testoch, resp. softvéroch na ich vyhodnocovanie, ktoré v budúcnosti nielen umožnia lepšie robiť diagnostiku genetických ochorení, ale bude sa môcť využiť komplexný genetický obraz aj pri prevencií závažných ochorení či na efektívnejšie liečenie závažných ochorení. Venujú sa aj výskumu genomómov iných organizmov ako človeka – od vírusov cez baktérie a kvasinky až po napr. mačku.

 

Informácie a foto poskytli: RNDr. Tomáš Szemes, PhD. vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec z Prírodovedeckej fakulty, Katedra molekulárnej biológie a Veronika Habovčíková, hovorkyňa MEDIREX GROUP

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

 

Viac o TRISOMY testoch

TRISOMY test + je rozšíreným variantom TRISOMY testu, ktorý okrem troch najčastejších syndrómov (Downov, Patauov, Edwardsov) zisťuje aj riziko porúch počtu pohlavných chromozómov (napríklad Turnerov či Klinefelterov syndróm), vďaka čomu stanovuje aj chromozómové pohlavie plodu. Plusový variant navyše dáva informáciu aj o riziku prítomnosti vybraných tzv. mikrodelečných syndrómov, spôsobených chýbajúcou časťou niektorého z chromozómov (napríklad DiGeorgeov, Angelmanov/Praderov-Williho syndróm). Tie sú však zriedkavé a aj ich spoľahlivý záchyt je preto v porovnaní so základným TRISOMY testom nižší. 

Časté, ale aj zriedkavejšie chromozómové poruchy plodu (poruchy počtu pohlavných chromozómov alebo mikrodelécie), sa doposiaľ zisťovali najmä genetickým vyšetrením z odberu plodovej vody, amniocentézy. TRISOMY testy predstavujú ďalšiu možnosť pre tehotné ženy, ktoré sa invazívnemu vyšetreniu chcú vyhnúť alebo ho úplne odmietajú, ale zároveň chcú vedieť, či ich plod nebude mať niektorú z porúch, ktoré TRISOMY testy vyšetrujú. Tieto testy nezisťujú všetky genetické poruchy, ktoré sa môžu vyskytnúť. Ide o skríningové vyšetrenia, nie diagnostické, čo znamená, že každý pozitívny výsledok je potrebné overiť diagnostickým vyšetrením (amniocentéza, odber choriových klkov). Aj keď sa TRISOMY test a TRISOMY test + robia na žiadosť tehotnej ženy a zdravotné poisťovne ich nepreplácajú (stoja 350,00 € a 500,00 €), vyšetrenie musí odporučiť vždy lekár. Ten okrem konzultácie a odberu krvi zodpovedá aj za interpretáciu výsledkov. Zoznam lekárov, ktorí tieto vyšetrenia poskytujú, je dostupný na www.trisomytest.sk

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky