Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Skúsenosti sestier sa skúmali priamo na klinickom pracovisku

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /zdravotná sestra/; zdroj: Pixabay.com /suyizailushang/

Výmena vedomostí a perspektíva harmonizácie v prístupe vzdelávania a prípravy sestier v klinickej praxi na zdravotníckom pracovisku je cieľom projektu Klinické pracovisko v zdravotníctve (Workplace training in healthcare), ktorý realizoval tím odborníkov na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity (PU) v Prešove v rámci programu Leonardo da Vinci.

Zodpovednými riešiteľkami za fakultu sú PhDr. Ľubica Rybárová, PhD. a doc. Mgr. Elena Gurková, PhD. V rámci realizácie projektu bola urobená analýza klinickej praxe v jednotlivých partnerských krajinách, čo pomohlo riešiteľom objasniť a podporiť ďalšiu orientáciu v procese organizácie výučby na pracovisku. V rámci toho boli špecifikované vzdelávacie ciele, potrebné zručnosti a kompetencie sestier, študentov a absolventov, ktorí nastúpia na pracovisko.

„Projekt bol profesijne orientovaný. V rámci neho sme sa sústredili na prípravu portfólia, ktoré by malo zabezpečiť vhodné prostredie na prípravu budúcich sestier. Vedúcim projektu boli kolegovia z Onze Lieve Vrouwziekenhuis v belgickom Aalste. Ide o privátnu nemocnicu, ktorá spolupracuje s University College (KAHO) v Sint-Lievene, ktorej študenti odboru ošetrovateľstva (budúce sestry) chodia do tejto nemocnice na prax. Nemocnica má svoju databázu mentorov, ktorí ich prax vedú, zároveň zabezpečuje vhodné učebné prostredie (environment) pre študentov,“ uviedla PhDr. Ľubica Rybárová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy a rozvoj Fakulty zdravotníckych odborov PU v Prešove a zároveň fakultný ERASMUS/ECTS koordinátor.

Vznikla tu podľa nej otázka, ako toto prostredie zabezpečiť tak, aby bolo „priateľské“ pre prípravu budúcich profesionálov. „Zaujalo to aj nás. Naša fakulta pripravuje budúce sestry v rôznych zdravotníckych zariadeniach. Na začiatku pracujú študenti pod vedením našich učiteľov, v poslednom ročníku priamo pod vedením vedúcich sestier kliník.“

Využijúc výsledky projektu a skúsenosti ďalších spoluriešiteľov sa koordinátori projektu v spolupráci s vedením Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove rozhodli v letnom semestri tohto akademického roka zaviesť systém vedenia odbornej praxe mentorom (sestrou špecialistkou). Počas riešenia projektu s nimi spolupracovala námestníčka pre ošetrovateľstvo z FNsP.

„Podstata je, že z organizačného hľadiska študenti 3. ročníka kopírujú pracovné služby (zmeny) svojho mentora (mentorky). Sú tak v reálnych podmienkach ošetrovateľskej starostlivosti s profesionálom. Fakulta zabezpečuje dohľad prostredníctvom učiteľa – tútora, ktorý komunikuje s mentorom aj študentom. Do tohto procesu sa zapojilo cca 70 mentorov (sestier), ktorí prešli inštruktážou na našej fakulte, aby vedeli v čom spočíva ich úloha. Pomohla nám k tomu aj publikácia, ktorú sme pre nich s použitím grantu vydali,“ poznamenala PhDr. Ľubica Rybárová, PhD.

Cenné podľa nej tiež je, že získali veľa informácií, ako prebieha praktická výučba v partnerských krajinách (Holandsko, Belgicko, Fínsko, Nórsko). „Prezentovali sme zároveň slovensky systém, ako aj náš (fakultný) model praktickej výučby.“ Z hľadiska presahu do praxe odborníčka pripomína, že informácie postupne zavádzajú do nového modelu praktickej výučby na fakulte.

projekt Klinické pracovisko v zdravotníctve (Workplace training in healthcare)

„Výučba a príprava sestier priamo na klinickom pracovisku (workplace learning) je dôležitou súčasťou ich profesionálnej kariéry a rastu. Nedostatok sestier a požiadavky ich pracovného zaradenia zintenzívňujú potrebu zvyšovania ich mentorských a koučingových kompetencií. V súčasnosti je veľká variabilita a rôznorodosť v definovaní a implementácii konceptov súvisiacich s mentorstvom, klinickou supervíziou, koučingom, tútorstvom, resp. preceptorstvom. Výskum skúseností sestier s ich klinickým učením a prípravou priamo na ich klinickom pracovisku potvrdzuje potrebu mentorstva,“ uviedli realizátori projektu. V súčasnosti však podľa nich nie je dostupný žiadny zlatý štandard postupu v supervízii sestier na pracovisku. „Mentori, kouči (na pracovisku) často poukazujú na nedostatočnú prípravu požiadaviek supervízie sestier na pracovisku, ako aj ich implementáciu v praxi. V súčasnosti existuje rozpor medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi v distribúcii požiadaviek a kompetencií v trajektórii prípravy a výučby sestier.“

Odborníci sú presvedčení, že zjednotenie požiadaviek medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi je v tomto procese kľúčové. „Na základe prehľadu a identifikácie rozdielov v rozdielnych klinických podmienkach, ich hĺbkovej analýze, objasnení a zistení ich silných stránok prebiehala počas trvania projektu príprava praktickej príručky pre mentorov, kontaktné sestry na pracovisku, študentov a absolventov odboru ošetrovateľstvo, resp. iných zdravotníckych odborov, ktorých príprava prebieha v klinických podmienkach, a manažérov zdravotníckych zariadení.“

Cieľom projektu je zlepšenie prípravy sestier na pracovisku v nemocniciach a iných zdravotných inštitúciách. Vzdelávacie inštitúcie v partnerstve asistovali pri tvorbe metodológie a diseminácii výsledkov v organizáciách, v ktorých pracujú. Zastrešené boli činnosti ako organizácia a naplnenie koučingových a mentorských rolí pre personál zdravotníckych zariadení, organizácia a naplnenie podporných a poradných rolí pre zamestnancov vzdelávacích inštitúcií, realizácia suplemetárnych a komplementárnych úloh v supervízii, zdieľanie ťažkostí a alokácie úloh medzi vzdelávacími inštitúciami a zdravotníckymi zariadeniami, vytvorenie zručností pre zdravotnícky personál, ktoré v dostatočnej miere podporia proces prípravy sestier na pracovisku.

Realizátori sa prostredníctvom tejto iniciatívy snažili zlepšiť koučingové a mentorské aktivity v zdravotníckych organizáciách a zosúladiť tieto aktivity s názormi odborníkov zo vzdelávacích inštitúciách. Tiež vysvetliť druhy učenia sestier na pracovisku a získavanie praktických zručností sestier v jednotlivých partnerských krajinách, urobiť prehľad kompetencií a zručností, ktoré sú potrebné pre učenie na pracovisku (pre mentorov a koučov), opísať organizačnú štruktúru a rozdelenie úloh v a medzi organizáciami participujúcimi na procese učenia na pracovisku, opísať rolu mentorov, koučov, supervízorov, kriticky posúdiť podmienky praktickej prípravy sestier v partnerských krajinách, spracovať literárny prehľad zahŕňajúci názory expertov (rozhovory a dotazníkové metódy na relevantnej vzorke mentorov, koučov a pod.), vytvoriť pracovnú verziu odporúčaní, rád a usmernení s názvom: „Mentorstvo, koučing a preceptoring v procese učenia na pracovisku a získavaní praktických zručností“, ale aj revidovať pracovnú verziu a vytvoriť finálnu verziu publikácie.

Ďalší partneri projektu:

  • Onze Lieve Vrouwziekenhuis Aalst, Belgium
  • University College Sint-Lieven (KAHO), Belgium
  • Telemark University College (TUC) Porsgrunn, Norway
  • UC Lillebælt, Odense, Denmark
  • University of Vaasa, Vaasa, Finland
  • Stichting Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen, The Netherlands

 

Zdroj informácií a ilustrácie: www.unipo.sk

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /suyizailushang/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky