Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Príprava budúcich investícií EÚ do zdravia

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: EU invests in health

Zdravotná starostlivosť je v centre záujmu občanov EÚ. Z výsledkov posledného prieskumu Eurobarometer vyplynulo, že zdravotná starostlivosť sa považuje za hlavný problém, ktorému budú regióny čeliť v budúcnosti, pričom tretina respondentov (34 %) ju označila za najpálčivejšiu otázku.

Z fondov politiky súdržnosti sa podporujú projekty, ktorými sa zlepšuje prístup k zdravotnej starostlivosti a vyrovnávajú nerovnosti v rámci nej, reformujú systémy zdravotnej starostlivosti, rozvíja elektronické zdravotníctvo a digitálne riešenia, ako aj výskum a inovácie, zdravotné povedomie, zdravé starnutie, ako aj zdravie a bezpečnosť na pracovisku.

V programovom období 2014 – 2020 sa do zdravotníctva investovalo 8 mld. EUR z fondov politiky súdržnosti vrátane 4 mld. EUR spolufinancovania EÚ. V rokoch 2014 – 2020 by 44,5 milióna ľudí v EÚ malo využívať lepšie zdravotnícke služby. 

Infografika: Health Care

Zdroj: Investment Plan for Europe

Plánovanie budúcich investícií EÚ do zdravotníctva

Vývoj zdravotnej starostlivosti si vyžaduje rôzne investície do infraštruktúry, či už do zariadení primárnej a komunitnej starostlivosti alebo do programov prevencie, integrovanej starostlivosti a odbornej prípravy pracovníkov. Politika súdržnosti môže byť nástrojom na podporu týchto investícií.

Plánovanie budúcich investícií do zdravotníctva

Zdroj: Use of Structural Funds in Health

Členské štáty a regióny musia vypracovať dlhodobé investičné stratégie, ktoré budú zahŕňať infraštruktúru, ľudský kapitál, inovačné technológie a nové modely poskytovania starostlivosti. Na podporu týchto stratégií možno kombinovať fondy politiky súdržnosti s inými nástrojmi EÚ, a to napríklad Fondom InvestEU, alebo s vnútroštátnymi programami. Komisia je pripravená podporiť členské štáty a regióny pri plánovaní týchto stratégií.

Zdravotníctvo bude tento rok nová kategória ocenenia RegioStars

Ocenenie RegioStars sa udeľuje každý rok za najlepšie a najinovačnejšie projekty v oblasti politiky súdržnosti v Európe v piatich tematických kategóriách, medzi ktoré patrí aj téma roka. V snahe inšpirovať členské štáty a regióny bude tento ročník zameraný na ocenenie kvalitných projektov v oblasti zdravotníctva.

Online platforma na podávanie prihlášok je dostupná do 9. mája 2019. Nezávislá porota vyhodnotí prihlásené projekty a ocení víťazov na slávnostnom odovzdávaní ocenení RegioStars, ktoré sa bude konať v októbri 2019 v Bruseli.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje a ďalšie informácie:

Investície politiky súdržnosti do zdravotníctva

The European Structural and Investment Funds (ESIF)pre zdravotníctvo

Investment Plan for Europe

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1173_sk.htm

Graf: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/funding/docs/2019_esif20142020_pres_en.pdf

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky