Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzi ocenených pedagógov UK patrí aj prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.

VEDA NA DOSAH

tím prof. Eriky Zemkovej na jednom z projektov

Jej vedeckovýskumná práca je orientovaná predovšetkým na zdokonaľovanie metód a postupov funkčnej diagnostiky výkonnosti športovcov i bežnej populácie a ich aplikácie do praxe. V rokoch 2012 – 2015 bola hosťujúcou profesorkou na Faculty of Health and Life Sciences, Coventry University (Veľká Británia). V ostatných 15 rokoch získala viaceré granty na vedeckovýskumnú činnosť na zahraničných univerzitách.

To sú hlavné dôvody, pre ktoré bola ocenená prof. Mgr. Erika Zemková, PhD., Katedra športovej kinantropológie Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Ďakovné listy 30 pedagógom pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká je vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

E. ZEMKOVÁ: Rozporuplná.

S. C.: Čím konkrétne sa na fakulte zaoberáte?

E. ZEMKOVÁ: Ocenená som bola za „vedeckú, publikačnú a pedagogickú činnosť v oblasti funkčnej diagnostiky výkonnosti športovcov“ a touto problematikou sa aj vo svojej práci zaoberám.

S. C.: Čo považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

prof. Mgr. Erika Zemková, PhD., Katedra športovej kinantropológie, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v BratislaveE. ZEMKOVÁ: V oblasti pedagogickej ma poteší každý úspech študentov, ktorých som viedla, či už športový alebo ten začínajúci vedecký vo forme ocenenia na konferenciách ŠVOUČ. Za úspech považujem, ak študenta doktorandského štúdia zláka veda a zostane v tejto oblasti pracovať. Dve z mojich študentiek napríklad získali postdoktorandské miesto na Univerzite Palackého v Olomouci. Jednou z nich je Zuzana, ktorá po skončení postdoc získala ďalší projekt na spomínanej univerzite. Táto mimoriadne nadaná mladá vedecká pracovníčka totiž ani po opakovaných žiadostiach nedostala možnosť pracovať na našej fakulte. Druhá je Gabriela, ktorá na postdoc tento rok ešte len začína, avšak medzitým bola úspešná pri získaní Interreg projektu. Naším spoločným úspechom je, že našli uplatnenie v práci, ktorá ich baví. Na druhej strane je smutné, že úsilie do nich vložené sa nám nevracia na domovskú pôdu.

V oblasti vedeckovýskumnej považujem za úspech, ak sa nami vyvinuté diagnostické metódy či testovacie protokoly využívajú v praxi. V mojom prípade k tomu prispeli aj skúsenosti z pobytov na zahraničných univerzitách. Za všetky možno spomenúť štipendium na Research Institute for Olympic Sports v Jyväskylä a Fulbright Award na NeuroMuscular Research Center, Boston University. Metódy, s ktorými som sa na týchto pracoviskách oboznámila, vrátane meraní na moderných diagnostických zariadeniach, sa napr. využívajú v rámci spolupráce s kolegami z Medical University of Vienna & Vienna General Hospital pri testovaní jedincov po transplantácii pľúc. Takéto vzájomné využívanie poznatkov a skúseností len podčiarkuje slová vyslovené pri príležitosti slávnostného odovzdávania tohto ocenenia, že môžeme byť vďační za možnosti, ktoré dnešná doba poskytuje v porovnaní s časmi železnej opony.

S. C.: Prečo ste si zvolili prácu pedagóga? Napĺňa vás?

E. ZEMKOVÁ: V druhom ročníku štúdia na vysokej škole som prijala ponuku MUDr. Dzurenkovej z Kliniky telovýchovného lekárstva podieľať sa na funkčnej diagnostike trénovanosti športovcov. Táto spolupráca vyústila do prvých príspevkov na konferenciách a otvorila dvere k mojej nadchádzajúcej práci vedeckovýskumnej pracovníčky na Oddelení telovýchovného lekárstva Ústavu vied o športe na FTVŠ UK v Bratislave. S tým bola spojená aj pedagogická práca.

A či ma napĺňa? Pokiaľ budú mladí ľudia dychtiví po vedomostiach, práca pedagóga má zmysel aj naplnenie.

S. C.: Aký je váš názor na súčasný proces vyučovania na VŠ?

E. ZEMKOVÁ: Vo všeobecnosti nie je zle nastavený, všetko je však o ľuďoch a ich prístupu k vyučovaniu. A týka sa to tak pedagógov, ako aj študentov.

S. C.: Čo by bolo dobré v rámci neho vylepšiť?

E. ZEMKOVÁ: Zmeniť vyučovanie z „pasívneho počúvania“ na aktívnu diskusiu. Študentom by to pomohlo zlepšiť schopnosť komunikácie a obhajovania si vlastných názorov či skúseností získaných zo športovej praxe a učiteľov by to donútilo sledovať nové poznatky, aby aj s postupom času mohli byť tejto diskusie účastní.

S. C.: Čo by ste odkázali študentom, ktorí majú reálny záujem o štúdium a chcú v ňom napredovať?

E. ZEMKOVÁ: Aby využili možnosti študijných pobytov v zahraničí, ktoré univerzita ponúka a získali tak nové skúsenosti a poznatky nielen v oblasti, ktorú študujú, ale aj v prístupe ku štúdiu na iných univerzitách.

 

Rozhovor poskytla: prof. Mgr. Erika Zemková, PhD., Katedra športovej kinantropológie, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

http://www.rsz.upjs.sk/

a

http://vedeckykaleidoskop.cvtisr.sk/2016/2-2016/silovy-a-aerobny-trening-v-boji-proti-zvysenemu-riziku-vzniku-cukrovky.html?page_id=6080

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky